نویسنده = الهام شیخ جباری
ارزیابی تاثیر بافت و مواد آلی خاک بر تجزیه علف کش آترازین

دوره 5، شماره 4، تیر 1387

ابراهیم ایزدی؛ محمد حسن راشد محصل؛ اسکندر زند؛ مهدی نصیری محلاتی؛ امیر لکزیان


ارزیابی اکولوژیک رویشگاه سوسن چلچراغ(Lilium ledebourii) در گیلان جهت تعیین نیازهای اکولوژیک گونه

دوره 5، شماره 4، تیر 1387

مرتضی سعیدی فرد؛ سید محسن حسینی؛ حمید رضا مرادی؛ محمد نقی پاداشت دهکایی


کاربرد فنولوژی علف های هرز مزارع گندم در بهینه سازی کنترل شیمیایی و کاهش مصرف سموم

دوره 5، شماره 4، تیر 1387

مهدی مین باشی معینی؛ حمید رحیمیان؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن محمد علیزاده؛ میر مسعود خیرخواه؛ سیدحسین ناظر کاخکی؛ احمد دیه جی


بررسی توانایی دگر آسیبی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) بر رشدپیچک صحرایی(Convolvulus arvensis L.) و چاودار (Secale cereale L.)

دوره 5، شماره 3، فروردین 1387

محمد رضا لبافی حسین آبادی؛ اسداله حجازی؛ فریبا میقانی؛ حمیده خلج؛ محمدعلی باغستانی


ارزیابی اثرات اجرای طرح های هادی بر محیط زیست روستاهای ایران

دوره 5، شماره 3، فروردین 1387

فرهنگ مظفر؛ سید باقر حسینی؛ محمد سلیمانی؛ عباس ترکاشوند


بررسی غلظت سموم کشاورزی ارگانوکلره در گوشت دو ماهی اقتصادی کپوروسفید در سواحل جنوب غربی دریای خزر

دوره 5، شماره 3، فروردین 1387

وهاب واعظ زاده؛ علی ماشینچیان مرادی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمد رضا فاطمی


بررسی اثر فعالیت های کشاورزی بر جمعیت نماتدها و باکتری های خاکزی مزارع گندم استان خراسان

دوره 5، شماره 3، فروردین 1387

علیرضا خداشناس؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ امیر لکزیان


غلظت سموم کشاورزی ارگانوکلره در بافت عضله ماهی ازون بروندر خزر جنوبی

دوره 5، شماره 3، فروردین 1387

مهرزاد کشاورزی فرد؛ علی ماشینچیان مرادی؛ سید محمد رضا فاطمی؛ عباس اسماعیلی ساری


مقایسه عکس العمل تنوع زیستی گونه های علفی و چوبی به عوامل محیطی در جهت های مختلف جغرافیایی جنگل های زاگرس

دوره 5، شماره 3، فروردین 1387

جواد میرزایی؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ مهرداد کهزادی


جداسازی یک مخلوط باکتریایی تجزیه کننده هیدروکربن های ذغال سنگی ومحلول سازی ضایعات ذغال سنگ

دوره 5، شماره 3، فروردین 1387

علی ابوالحسنی سورکی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ حسین کرمانیان


مدلسازی توابع عرضه و تقاضا در بازار آب در شرایط عدم حتمیت

دوره 5، شماره 2، دی 1386

غلامحسین کیانی؛ سید کاظم صدر؛ ایرج صالح


ارزیابی استفاده از ازن در گندزدایی آب آشامیدنی مطالعه موردی : تصفیه خانه آب تهران پارس

دوره 5، شماره 2، دی 1386

حسن هویدی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ حمید رضا جعفری؛ تورج نصرآبادی؛ تکتم شهریاری