شناسایی و مقایسه فصلی تنوع و تراکم پرندگان آبزی تالاب های بین المللی کلاهی و تیاپ در تنگه هرمز

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، داﻧﺸﮕﺎه آزاد، واحد علوم و تحقیقات اهواز

2 گروه علوم جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شناسایی و مقایسه فصلی تنوع و تراکم پرندگان آبزی تالاب های بین الملی کلاهی و تیاپ در چهار فصل سال از پاییز 1380 تا تابستان 1381 انجام گرفت. در مجموع 96 گونه پرندهاز 27 خانواده در این تالاب ها شناسایی شد، که 57 گونه از آن ها آبزی و کنار آبزی بودند. 20 گونه از پرندگان آب زی از 5 خانواده پلیکان، باکلان، فلامینگو، کاکایی و پرستو دریایی مورد شمارش قرار گرفتند. کلیه گونه های پرندگان آب زی از مهاجران 4 فصل ویا عبوری دو تالاب بودندو پرنده بومی آب زی در تالاب ها شناسایی نشد. تنوع و تراکم پرندگان در فصل زمستان حداکثر و در فصل تابستان حداقل بود از گونه های آب زی در معرض تهدید به انقراض جهانی ( آسیب پذیر Vu ) ثبت شده در کتاب سرخIUCN گونه Pelecanus crispus در منطقه به صورت مهاجر فصلی در زمستان دیده شد وابستگی پرندگان آب زی به محیط زیست تالاب های کلاهی و تیاپ از نظر تغذیه، استراحت و پناهگاه بود. پرندگان آب زی شناسایی شده متعلق به ماهی خواران ، همه چیز خواران و فیلتر کنندگان بودند. در بین خانواده های پرندگان آب زی پرستوهای دریایی (Sternidae) با 9 گونه بیشترین تنوع و فلامینگو و دارقاز (باکلان) با یک گونه حداقل تنوع را در منطقه داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Seasonal Comparison of Diversity and Abundance of Waterbirds of Kolahi and Tiab Wetlands at Tangeh Hormoz

نویسندگان [English]

  • Behrouz Behrouzi Rad 1
  • Bahram Hasan Zadeh Kiabi 2
1 Department of Enviroment, Science and Research Campus, Azad University of Ahwaz
2 Department of Zoology, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Tiab and Kolahy estuaries are regarded as part of the Ramsar sites, that are located in the delta of Rud Shirin, Rud Shour and Minab River 37o 05' N 56o 50' E. The total area of the region is about 20000 ha. In this study, 96 species from 27 families of the birds of Iran were recognized at these wetlands.Fifty seven species were waterbirds. Species of White and Dalmation Pelicans,Great Cormorant, Greazer Flamingo and some Gulls and Terns were counted monthly in this survey. All species were migrant birds. Density of birds population in Kolahy was 2/99 and in Tiab 3,00 per hectare. There was no significant statistical difference between populations and species diversity of any known species in both estuaries. The bird's population in both wetlands were maximum in winter and minimum in summer, from which 60% were Fish-eating, 35% omnivores and the remaining were Plankton-eater.Dalmation Pelican Pelecanus crispus, one of the threatened species observed in winter in both estuaries. Diversity of Sternidae with 9 species was more than the other bird family and Phoenicopterus ruber and Phalacrocorax carbo with one species werethe families with lowest bird species number.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: estuary
  • diversity
  • Kolahy
  • Tiab
  • population
  • abundance