راهنمای نویسندگان

 

 برای دسترسی به راهنمای نویسندگان اینجا را کلیک کنید

برای دسترسی به فرم تعهد نامه اینجا را کلیک کنید

برای دسترسی به فرم تعارض منافع اینجا را کلیک کنید

 • داشتن شناساگر ارکید برای تمامی نویسندگان الزامی است. از اینجا (https://orcid.org/register) می توانید ثبت نام کنید.
 •   ضوابط چاپ مقاله در فصلنامه علوم محیطی

نویسنده(گان) متعهد می‌گردند که مقاله مبتنی بر نتایج تحقیقات نظری و علمی نویسنده(گان) است. همچنین مقاله ارسالی تا کنون در مجلات داخل و خارج به چاپ نرسیده و یا در مرحله داوری در مجله دیگری نمی‌باشد.

 •  روش نگارش

مقاله باید روی کاغذ به اندازه 21×28 سانتی متر A4))، با فاصله سطور 5/1، سه سانتیمتر حاشیه در چهار طرف به صورت تک ستونی تایپ شده باشد.

- نام های علمی (انگلیسی) باید به صورت ایتالیک در پرانتز نوشته شوند.

- نام نگارنده(گان) مرجع در متن، به انگلیسی قید ‌شود (برای جزئیات به قسمت منابع مورد استفاده همین راهنما مراجعه شود).

- تا حد امکان از نوشتن پاورقی اجتناب شود.

- قبل از نقطه (.) و کاما (،) گذاشتن فاصله لازم نیست، ولی پس از آنها، یک فاصله لازم است.

 - مقاله حداکثر در 20 صفحه تنظیم شود.

- مقاله می بایست با واژه‌پردازWord  (نسخه 2007 و بالاتر) تایپ شود.

- تمامی معادلات و فرمول ها بایستی با فرمت Word equation نوشته شوند.

- علامت * در معادلات و فرمول‌ها به جای علامت × بکار نرود.

 • اندازه و نوع قلم

عنوان فارسی مقاله: B Nazanin 16 توپر، متن: B Nazanin 12، چکیده فارسی: B Nazanin 11، عناوین اصلی و زیرعنوان‌ها در متن مقاله: B Nazanin 13 توپر، عنـاوین فارسی شکـل‌ها و جدول‌ها: B Nazanin 11 توپر، اعداد و نوشتـه‌های داخل جدول: B Nazanin 10، نویسندگان مقاله: B Nazanin 12 توپر، انگلیسی متن، شکل­ها، جدول­ها و رفرنس‌ها: Times New Roman 10.

 •   ترتیب بخش‌ها

بخش­های مختلف مقاله به ترتیب عبارتند از:

  1- عنوان   6- نتایج و بحث
  2- چکیده مبسوط فارسی   7- نتیجه گیری
  3- واژه‏های کلیدی   8- سپاسگزاری
  4- مقدمه   9- منابع مورد استفاده
  5- مواد و روش ‏ها   10- چکیده مبسوط انگلیسی
       
 • برگ شناسه

از درج اسامی نگارنده‌(گان) در بالای صفحه اول مقاله اجتناب شود. عنوان مقاله، نام، نام خانوادگی و سمت نگارنده(گان)، نام دانشگاه و مؤسسه پژوهشی که نگارنده(گان) در آن به پژوهش اشتغال دارند، آدرس نگارنده(گان) و اسم و مشخصات نگارنده مسئول مکاتبات (به هر دو زبان فارسی و انگلیسی)، در یک صفحه جداگانه (برگ شناسه) تایپ شوند.

 • عنوان

عنوان باید فشرده و گویای محتوی مقاله بوده و از 16 کلمه بیشتر نباشد. ترجمه انگلیسی عنوان  (با حروف کوچک) نیز باید در زیر عنوان فارسی نوشته شود.

 • چکیده مبسوط فارسی

چکیده مبسوط فارسی باید فشرده ی گویایی از مقاله بوده و شامل بخش های سابقه و هدف، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث و نتیجه گیری باشد. چکیده فارسی حداقل 500 کلمه و حداکثر 600 کلمه باشد. پس از چکیدۀ فارسی، باید 4 تا 6 واژۀ کلیدی ارائه شود که ترجیحاً در عنوان مقاله نیامده‏ باشند. شایان ذکر است که بایستی بین قسمتهای چکیده مبسوط فارسی تناسب منطقی برقرار باشد، بدین معنی که 20%  سابقه و هدف، 20% مواد و روش‌ها و 50% نتایج و بحث  و 10% نتیجه گیری نوشته شود.

 • چکیده مبسوط انگلیسی (Extended Abstract)

چکیده مبسوط انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی بوده و حداقل 500 و حداکثر 600 کلمه باشد. بخش های مختلف چکیده انگلیسی شامل: Title, Introduction, Materials and methods, Results and discussion, Conclusion, Acknowledgement, Keywords, References   باشد. در پایان چکیده انگلیسی، 4 تا 6 واژۀ کلیدی به ترتیب حروف الفبا آورده می‏شود که ترجیحاً نباید در عنوان مقاله آمده باشند.

همچنین بایستی بین قسمتهای چکیده مبسوط انگلیسی تناسب منطقی برقرار باشد، بدین معنی که 20%  مقدمه، 20% مواد و روش‌ها و 50% نتایج و بحث  و 10% نتیجه گیری نوشته شود.

 • مقدمه

در این بخش پس از اشاره کافی به منابع و پژوهش‌های داخلی و خارجی اجرا شده در زمینه مورد بحث، باید هدف یا اهداف آزمایش نیز به طور واضح اعلام شود.

 • مواد و روش‌ها

در این قسمت باید مواد آزمایش، طرح آزمایشی و روش های مورد استفاده به طور کامل بیان شود. در عین حال نیازی به شرح کامل روش های اقتباس شده نبوده و ذکر اصول و مأخذ کافی است.

 •  نتایج و بحث

 در این قسمت نتایج تحقیق به صورت نوشتار، جدول، تصویر و نمودار ارائه می شود. نتایج و بحث شامل درج یافته‌های تحقیق، بحث مستدل (با مرجع) و نتیجه‌گیری خواهد بود. نتایج و بحث باید با هم تدوین گردد. مضمون جدول‏ها به هر نحو و یا به هر شکل نباید در مقاله تکرار شود.

 • شکل و جدول

 عنوان و اطلاعات هر یک از شکل‌ها و جدول‌ها به دو صورت فارسی و انگلیسی نوشته شوند.عناوین جدول‌ها در بالا و عناوین شکل‌ها در زیر با فرمت وسط‌چین نوشته شود. از کشیدن هر گونه خط عمودی در جدول خودداری شود. درجدول­ها و شکل­ها، واحدهای ویژگی­های مورد مطالعه درسیستم بین­المللی (SI) نوشته شوند. همچنین اعداد داخل جدول همگی انگلیسی نوشته شوند (مانند جدول زیر). توضیحات اضافی عنوان و متن جدول به صورت زیرنویس ارائه می‎شوند.

نتایج تجزیه‎های آماری باید به یکی از روش های علمی در جدول منعکس شود، چنانچه محاسبات آماری منجر به اختلاف معنی دار شده باشد، در سطوح 5 و 1 درصد به ترتیب با یک و دو ستاره نشان داده شوند. چنانچه اختلاف معنی دار نباشد، با علامت "ns" مشخص شود. اندازۀ جدول نباید از 20×12 سانتیمتر بیشتر باشد.

در خصوص رسم شکل ها، ترجیحاً از علائم ○□∆●■▲ به صورت توپر و توخالی استفاده شود. کلیه نمودارها و تصاویر با واژه «شکل» نام‏گذاری شده و عنوان شکل‎ در زیر آن درج می شود. برای درج عنوان هر شکل، پس از کلمه شکل و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر می‎شود. عکس‎ها و نمودارها باید به صورت سیاه و سفید تهیه شوند. ضمنا راهنمای شکل­ها (Legend) نیز باید تماماً انگلیسی باشد.

نمونه ای از نحوه نگارش شکل و جدول در زیر آمده است.

جدول 1- مقایسه میانگین صفات مختلف رشدی گندم در دوره پایه بین مناطق موردبررسی با استفاده از آزمون دانکن

Table 1. Mean comparison of different growth characteristics of wheat in baseline period using Duncan’s Multiple Range Test

صفت

Trait

منطقه

Location

عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)

Grain yield (kg ha-1)

زیست توده (کیلوگرم در هکتار)

Biomass

(kg ha-1)

میانگین دمای فصل رشد (درجه سانتی‌گراد)

Average temperature (˚C)

حداکثر شاخص

سطح برگ

Maximum LAI

طول فصل رشد

(روز)

Length of growth season (day)

زمان حرارتی

(درجه روز رشد)

Thermal time (degree day)

7753.95a

20755.35a

11.12d

5.62c

191.81c

2177.43d

شیراز

Shiraz

7830.79a

21073.83a

12.10c

5.92b

180.97d

2212.81c

فسا

Fasa

6810.62d

18684.78c

15.05a

5.92b

155.35f

2334.75a

لار

Lar

7529.83b

19848.51b

8.59f

4.66d

224.76a

2067.98f

اقلید

Eghlid

7250.14c

19788.94b

13.88b

6.23a

164.2e

2276.2b

داراب

Darab

7402.79b

19797.09b

9.24e

4.35e

214.27b

2108.99e

آباده

Abadeh

* مقادیر دارای حروف مشـترک در هر سـتون فاقد تفاوت معنی­دار آماری در سطح احتمال 5 درصد بر اسـاس آزمون آمـاری دانکن می­باشند.

*Values in each column followed by similar letters are not significantly different at 5% probability level, using Duncan’s Multiple Range Test.

 

 

 

                                                                                         شکل 1-ارتباط بین میانگین دمای طول فصل رشد و عملکرد دانه گندم در آینده

 

Fig. 1- The relationship between average temperature over growing season and grain yield under future climate

 

 

 

 

 • نتیجه­ گیری

 

در قسمت نتیجه گیری، مهمترین یافته‌های تحقیق  در یک پاراگراف ارائه شود.

 

 • سپاسگزاری

 

در این بخش که حداکثر در چهار سطر تنظیم می شود، می‎توان از اشخاص حقیقی و حقوقی که در راهنمایی و یا انجام تحقیق مساعدت نموده ویا در تأمین بودجه، امکانات و لوازم کار نقش مؤثری داشته اند، سپاسگزاری نمود. ضمنا چنانچه در انجام تحقیق مزبور از سازمان یا نهادها یا شخصی کمک مالی دریافت کرده یا نکرده اند (هردو حالت) حتما در مقاله ذکر گردد.

 

 • منابع مورد استفاده

فرمت مأخذنویسی از نوع روش استاندارد APA می باشد.

کلیه منابع به زبان انگلیسی ارائه شوند. ارجاع معمولاً پس از یک مطلب مهم قید می شود. طرز نوشتن ارجاع در متن به این ترتیب خواهد بود، منبع مورد نظر که مطلب به آن ارجاع داده می‎شود، در پایان جمله در داخل پرانتز به انگلیسی (برای کلیۀ منابع فارسی و لاتین) گذاشته می شود. مراجعی که دو نویسنده دارند، اسم هر دو نویسنده و مراجعی که بیش از دو نفر نویسنده دارند، ابتدا اسم نفر اول و پس از آن "et al.," (با حروف ایتالیک) و تاریخ استفاده می‌شود. مثال:

 

ü               نتایج مشابهی توسط سایر محققان گزارش شده است (Ahmadvand and Koocheki, 1998)

 

ü               نتایج مشابهی توسط سایر محققان گزارش شده است (Brown et al., 1997)

 

چنانچه جمله ای قرار است با یک رفرنس شروع شود و یا رفرنس در وسط جمله باشد، نحوه ارجاع به صورت زیر است:

 

ü       در تحقیقی دیگر  Karaca et al. (2004) دریافتند که فعالیت اوره آز با افزایش سطح کادمیم افزایش می یابد.

 

ü       Hammer (2013) در تحقیق خود گزارش کرد که.........

 

ü       همچنین مقایسه این نتایج با یافته‏های (2007) Iqbal در بنگلادش نشان داد.........

 

ü       Jan et al. (2008) اثرات سطوح مختلف نیتروژن را بر روی گیاه کلزا مورد مطالعه قرار داده.........

 

فهرست منابع مورد استفاده در آخر به صورت پیوسته و کلیه آنها به زبان انگلیسی (برای منابع فارسی و انگلیسی) تنظیم می‌شود. منابع مورد استفاده بر حسب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده، (یا اولین نگارنده برای منابعی که بیش از یک نگارنده دارند) زیر هم آورده می‌شوند. چنانچه از یک نگارنده چندین منبع مورد مراجعه قرار گرفته باشد، ترتیب درج آنها بر حسب سال انتشار، از قدیم به جدید خواهد بود. اگر از نگارنده‌ای چندین منبع همسال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف a،b  و c در جلو سال انتشار از یکدیگر متمایز خواهند شد. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس مقاله‏های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می‏شوند.

 

در مورد مقاله به ترتیب نام خانوادگی نگارنده، حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، شماره جلد و اولین و آخرین صفحه مقاله خواهد آمد. در مورد کتاب به ترتیب نام خانوادگی و سپس حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد، نام ناشر و محل انتشار خواهد آمد. در مورد مقاله یا کتاب هایی که بیش از یک نفر نویسنده دارند به ترتیب نام خانوادگی و حرف اوّل اسم اوّلین نویسنده و سپس اوّل اسم دوّمین و ... نویسنده و پس از آن نام خانوادگی آن ها ذکر می‌شود.

 

در مورد مرجعی که نویسنده آن مشخص نیست به جای نام نگارنده کلمه "Anonymous" ذکر خواهد شد.

 

Anonymous., 2000. Guide to Weed Control. Publication 75. Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affaris. pp. 66-75.

 

مرجع یا مراجعی که ترجمه باشند، در فهرست منابع باید ابتدا نام نویسنده(گان) کتاب اصلی، عنوان مشخصات فارسی آن (به زبان انگلیسی) و سپس نام مترجم (مترجمان) ذکر شود.

 

 •  مثال‌ها

 

◦   مقالات چاپ شده در مجله‌های علمی استاندارد

 

(Article in Standard Journals)

 

Bordoli, J.M. and Mallarino, A.P., 1998. Deep and shallow banding of phosphorous and potassium as alternatives to broadcast fertilization for no-till corn. Agronomy Journal. 90, 27–33.

 

◦   مقالات زیر چاپ (پذیرفته شده برای چاپ) در مجله‌های علمی استاندارد

 

(Accepter Article in Standard Journals)

 

Harrison, M.T., Evans, J.R. and Moore, A.D., 2012 Using a mathematical framework to examine physiological changes in winter wheat after livestock grazing 1. Model derivation and coefficient calibration. Field Crops Research. (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.fcr.2012.06.015.

 

◦   مقالات در نشریات ادواری

 

 (Article in Serial Publications)

 

Brown, P.D. and Morra, M.J., 1997. Control of soil-borne plant pests using glucosinolate containing plants. Advances in Agronomy. 61, 167–231.

 

◦   مقالات در نشریات غیر انگلیسی با چکیده انگلیسی

 

Faraji, A., 2005. Evaluation of the effect of sowing date on grain yield and oil yield and yield components of four canola genotypes in Gonbad. Iranian Journal of Agricultural Sciencec. 7, 189-201. (In Persian with English abstract).

 

◦   کتاب، بولتن‏ها، گزارش‌ها، کارهای چند جلدی و سری‌ها

 

Brown, J., 1966. Soils of the Okpilak River Region, Alaska. CRREL Research Report. USA.

 

Marschner, H., 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants, Second ed. Academic Press Inc., San Diego, California.

 

◦   فصلی از یک کتاب

 

 (Chapter in a Book)

 

Johnson, D.W. and Todd, D.E., 1998. Effects of harvesting intensity on forest productivity and soil carbon storage. In: Lal, R. (Eds.), Management of Carbon Sequestration in Soils. CRC Press, Boca Raton, FL, pp. 351–363.

 

◦   مقالات در مجموعه مقالات کنفرانس‌ها، سمپوزیوم‌ها و کارگاه‌های آموزشی

 

(Conferences, Symposiums, and Workshops Proceedings)

 

Soufizadeh, S. and Zand, E., 2004. Influence of weed interference on wheat (Triticum aestivum L.) yield, nitrogen use efficiency and grain protein content. In Proceedings 4th International Weed Science Congress, 20th-24th June, Durban, South Africa. p.102.

 

◦   پایان نامه/ رساله

 

(Thesis/Dissertation)

 

Kirkegaard, J.A., 1990. Effect of compaction on the growth of pigeonpea on clay soils. Ph.D. Thesis. University of Queensland, QLD, Australia.

 

◦   نرم افزار و منابع مربوط به نرم افزار

 

(Software and Software publications)

 

Abacus Concepts, 1991. Super ANOVA user’s guide. Release 1.11. Abacus Concepts, Berkeley, CA, USA.

 

 • متفرقه (Miscellaneous)

 

◦   ارجاع به یک سازمان بین المللی (International Organizations)

 

FAO, 2011. FAOSTAT. Available online at: http://faostat.fao.org/site/567.

 

◦   مقاله اینترنتی با نام نویسنده (Web sites)

 

Tran, D. and Nguyen, N., 2001. Declining productivity gains and the yield gap in rice. Available online at: www.fao.og/FarmingSystems.  

 

◦   مقاله اینترنتی بی نام (Web sites)

 

Anonymous, 2012. Declining productivity gains and the yield gap in rice. Available online at: www.fao.og/FarmingSystems.

 

تذکر: انتهای تمامی مقالات فارسی باید به این جمله ختم شود: (In Persian with English abstract).

 

 •  روش ارسال مقاله

 

- ارسال مقاله باید به صورت آنلاین (آدرس http://scj.sbu.ac.ir ) انجام گیرد. نویسنده مسوول پس از مراجعه به سایت و ثبت نام در آن می توان نسخه word مقاله را ارسال نماید. در صورت بروز هر گونه مشکل در ارسال آنلاین مقاله، نویسندگان می توانند با پست الکترونیک مجله (esq-esri@sbu.ac.ir) تماس حاصل کنند.

 

 •  سایر نکات

 

- نگارندگان، مسئول مطالبی هستند که در مقاله های خود بیان می‌کنند.

 

- گروه دبیران از پذیرش مقاله هایی که قبلاً به صورت تک نگاشت در سایر مجلات چاپ و منتشر شده‌اند، معذور است. بدیهی است مقاله های ارائه شده در کنگره ها، سمپوزیوم ها و یا سمینارهای داخلی و خارجی که فقط خلاصه آن ها چاپ و منتشر شده باشد، مستثنی هستند.

 

- گروه دبیران حق قبول، رد و ویرایش مقاله‏ها را در هر مرحله‌ای دارد.

 

- مقاله‏های رسیده توسط گروه دبیران مجله با همکاری متخصصان و افراد صاحب نظر، داوری شده و در صورت تأیید، با رعایت نوبت به چاپ خواهند رسید.

 

- مقاله‏های پذیرفته نشده، برگشت داده نخواهند شد.

 

* نگارنده مسئول مکاتبات باید فرم تعهدنامه (http://envs.sbu.ac.ir/data/envs/news/Taahod%20Letter.pdf)را که به امضای کلیه همکاران مقاله رسیده است، همراه با مقاله ارسال کند.

 

** مقالاتی که بر اساس راهنمای تهیه مقاله برای فصلنامه علوم محیطی تهیه نشده و با مندرجات این راهنما مطابقت نداشته باشند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.