مدیر مسئول


هومان لیاقتی پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

سردبیر


مسعود شیدائی دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

ژنتیک گیاهی

مدیر داخلی


فراهم احمدزاده پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

تنوع زیستی مولکولی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


میگوئل آلتیری گروه سیاست و مدیریت علوم محیطی، دانشگاه برکلی، برکلی، آمریکا

اقتصاد آگرواکولوژی

اعضای هیات تحریریه


بهرام کیابی دانشکده علوم و فناوری زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

اکولوژی حیات وحش و آبزیان

  • b-kiabisbu.ac.ir
  • h-index: 21

اعضای هیات تحریریه


حبیب باقری گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

شیمی تجزیه محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


هومان لیاقتی پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

اقتصاد کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


فراهم احمدزاده پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

تنوع زیستی مولکولی

اعضای هیات تحریریه


حسین گنجی دوست گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


ژانت الیزابت بلک گروه حقوق بشر ، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

حقوق محیط زیست و حقوق بشر

اعضای هیات تحریریه


مجید مخدوم گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ارزیابی محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


کوروس خوشبخت پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

تنوع زیستی کشاورزی

کارشناس نشریه


محدثه صادقی پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مهندسی کشاورزی، زراعت

  • sadeghim004gmail.com

تیم اجرایی


بهروز نامدار پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مهندسی گلهای زینتی

  • b.namdar1368gmail.com
  • 22431971