نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی فنولوژی علف های هرز مزارع گندم و تعیین یک شاخص
مناسب برای پیش بینی این مراحل فنولوژیکی و در نهایت استفاده از آن در بهینه
86 در چهار منطقه زنجان، - سازی کنترل شیمیایی، آزمایشی در سال زراعی 85
کرج، ورامین و محمود آباد انجام شد. برای این منظور بذر 8 گونه ازعلف های
هرز غالب مزارع گندم (پهن برگ و باریک برگ) در سال زراعی قبل جمع
آوری شد. این بذور به همراه بذر گندم ( رقم مناسب هر منطقه ) در چهار منطقه
آزمایش ه مزمان با هم کشت شدند. 24 ساعت قبل از کاشت، بر روی بذور
علف های هرز مناس بترین تیمارهای رفع خواب اعمال شد و از سبز شدن کامل
آنها اطمینان حاصل شد. مراحل فنولوژیکی گندم و عل فهای هرز طی
بازدیدهای متوالی ثبت شد و تجمع واحدهای حرارتی بر حسب درجه روز رشد
برای هر مرحله از رشد عل فهای هرز و گندم محاسبه گردید. نتایج ب هدست
آمده با زمان توصیه شده برای کاربرد علف کش های ثبت شده در ایران برای
کنترل علف های هرز مزارع گندم مقایسه شدند و در نهایت مشخص شد که این
شاخص ( درجه روز رشد) می تواند به عنوان مبنای مناسبی برای تعیین مراحل
رشدی گندم و علف های هرز و همچنین زمان دقیق مناسب و کاربرد علف
کش ها مورد استفاده قرار گیرد و می توان پیشنهاد کرد که 400 درجه روز رشد
به عنوان نقطه شروع و 1200 درجه روز رشد به عنوان نقطه پایان کاربرد
علف کش های پس رویشی در مزارع گندم در نظر گرفته شود. علف های هرزی
که بذر آنها در زمان کاشت گندم خواب ذاتی ندارد می توان از طریق
ماخارکردن زمین زراعی و انجام عملیات مکانیکی آنها را کنترل نمود.

کلیدواژه‌ها