کاربرد فنولوژی علف های هرز مزارع گندم در بهینه سازی کنترل شیمیایی و کاهش مصرف سموم

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

3 موسسه تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری،

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

چکیده

به منظور بررسی فنولوژی علف های هرز مزارع گندم و تعیین یک شاخص
مناسب برای پیش بینی این مراحل فنولوژیکی و در نهایت استفاده از آن در بهینه
86 در چهار منطقه زنجان، - سازی کنترل شیمیایی، آزمایشی در سال زراعی 85
کرج، ورامین و محمود آباد انجام شد. برای این منظور بذر 8 گونه ازعلف های
هرز غالب مزارع گندم (پهن برگ و باریک برگ) در سال زراعی قبل جمع
آوری شد. این بذور به همراه بذر گندم ( رقم مناسب هر منطقه ) در چهار منطقه
آزمایش ه مزمان با هم کشت شدند. 24 ساعت قبل از کاشت، بر روی بذور
علف های هرز مناس بترین تیمارهای رفع خواب اعمال شد و از سبز شدن کامل
آنها اطمینان حاصل شد. مراحل فنولوژیکی گندم و عل فهای هرز طی
بازدیدهای متوالی ثبت شد و تجمع واحدهای حرارتی بر حسب درجه روز رشد
برای هر مرحله از رشد عل فهای هرز و گندم محاسبه گردید. نتایج ب هدست
آمده با زمان توصیه شده برای کاربرد علف کش های ثبت شده در ایران برای
کنترل علف های هرز مزارع گندم مقایسه شدند و در نهایت مشخص شد که این
شاخص ( درجه روز رشد) می تواند به عنوان مبنای مناسبی برای تعیین مراحل
رشدی گندم و علف های هرز و همچنین زمان دقیق مناسب و کاربرد علف
کش ها مورد استفاده قرار گیرد و می توان پیشنهاد کرد که 400 درجه روز رشد
به عنوان نقطه شروع و 1200 درجه روز رشد به عنوان نقطه پایان کاربرد
علف کش های پس رویشی در مزارع گندم در نظر گرفته شود. علف های هرزی
که بذر آنها در زمان کاشت گندم خواب ذاتی ندارد می توان از طریق
ماخارکردن زمین زراعی و انجام عملیات مکانیکی آنها را کنترل نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Phenology of Weeds in the Wheat Fields for Improvement Chemical Control and Reducing Herbicide Application

نویسندگان [English]

 • Mehdi Minbashi Moeini 1
 • Hamid Rahimian 1
 • Mohammad Ali Baghestani 2
 • Hassan Mohammad Alizadeh 1
 • Mir Masood Kheirkhah 3
 • Seiid Hossein Nazer Kakhki 4
 • hmad Dieh-Ji 2
1 Department of Agrnomy, Faculty of Agriculture, University of Tehran
2 Department of Weed Research, Iran Plant Protection Research Institute, Tehran, Iran.
3 Department of Flood Management and Utilization, Soil Conservation and Watershed Research Institute
4 Agriculture and Natural Resources Research Center of Zanjan
چکیده [English]

In order to study the phenology of weeds in the wheat fields and determining suitable indices for predicting phenology events and using the results for improvement chemical control, a trial was conducted in 2006-2007 growting season at Zanjan, Karaj, Varamin and Mahmoud Abad (Mazandaran). The seeds of weeds (Broadleaved and grasses) were gathered in previous season. For satisfied emergence, the weed seeds were treated for breaking dormancy 24 hr before planting. Phenological events of wheat and weeds were recorded during growth season. Thermal time based on growing degree days (GDD) was calculated for each growth stage. Phenological and thermal time results of wheat and weeds compare with the optimum time application of recommended herbicide for weed control of weeds. Integrated results showed that GDD was a suitable index for determining and predicting of wheat and weeds growth stages. Also GDD could use for precision time of application of herbicides and could recommend that 400 GDD and 1200 GDD were minimum and maximum of herbicide application in wheat fields, respectively. Irrigation of field before planting and tillage applicable for control of the weed seeds without dormancy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: growing degree days (GDD)
 • emergence
 • herbicide
 • weed management