بررسی توانایی دگر آسیبی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) بر رشدپیچک صحرایی(Convolvulus arvensis L.) و چاودار (Secale cereale L.)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران. بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

3 بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده

روش هم ارز کده – آگار برای بررسی توانایی دگر آسیبی ارقام گندم (Triticum aestivum) بر رشد گیاهچه علف های هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) و چاودار (Secale cereale) مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش طی سال 1384 بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه بخش تحقیقات علف های هرز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور انجام شد. در این آزمایش اثر 4 رقم گیاهچه گندم : شیراز و نیک نژاد ( ارقام با قدرت رقابت بالا) و طبسی و روشن ( ارقام با قدرت رقابت پایین ) در 4 تراکم : 0 ، 8، 16 و 24 طول گیاهچه، ریشه چه علف های هرز پیچک صحرایی و چاودار مورد بررسی قرار گرفت. ارقام گندم باعث کاهش صفات مذکور در چاودار شدند. بالاترین تراکم گیاهچه های گندم یعنی 24، حداکثر کاهش را در طول گیاهچه ، ریشه چه و ساقه چه این علف هرز ایجاد نمود. تمام ارقام گندم ، به ویژه در بالاترین تراکم ، باعث کاهش طول گیاهچه و ریشه چه پیچک شدند. در حالی که طول ساقه چه این علف هرز تحت تاثیر تراکم ور قم گندم افزایش یافت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Allelopathic Potential of Wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars on the Growth of Field Bindweed (Convolvulus arvensis L.) and Rye (Secale cereale L.)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Labbafi 1
  • Assadollah Hejazi 2
  • Fariba Meighani 3
  • Hamideh Khalaj 2
  • Mohammad Ali Baghestani 3
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Abooreihan Campus, University of Tehran.Weed Research Department, Iranian Crop Protection Research Institute
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Abooreihan Campus, University of Tehran.
3 Weed Research Department, Iranian Crop Protection Research Institute
چکیده [English]

The 'equal compartment-agar method' was used to evaluate the allelopathic potential of wheat (Triticum aestivum) cultivars on the seedling growth of field bindweed (Convolvulus arvensis) and rye (Secale cereale). The experiment was carried out during 2005 at the Weed Research Department of the Iranian Crop Protection Research Institute, in a factorial form on a completely randomized design with three replications. Wheat cultivars in four levels (Shiraz and Niknejad, as more competitive cultivars; Tabasi and Roshan, as less competitive cultivars) and the density of wheat seedlings on four levels 0 (control), 8, 16 and 24 were considered as factors. Mean comparison showed that higher seedling density (at 24) had the greatest effect on decreasing rye growth (seedling, radicle, and hypocotyl) and all of the wheat cultivars showed a decrease in seedling, radicle and hypocotyl length in comparison with the control. All the wheat cultivars, especially at the highest density, decreased seedling and radicle length, but increased the hypocotyl length of field bindweed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: wheat
  • weed
  • allelopathy
  • equal-compartment-agar method