نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

چکیده

روش هم ارز کده – آگار برای بررسی توانایی دگر آسیبی ارقام گندم (Triticum aestivum) بر رشد گیاهچه علف های هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) و چاودار (Secale cereale) مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش طی سال 1384 بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه بخش تحقیقات علف های هرز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور انجام شد. در این آزمایش اثر 4 رقم گیاهچه گندم : شیراز و نیک نژاد ( ارقام با قدرت رقابت بالا) و طبسی و روشن ( ارقام با قدرت رقابت پایین ) در 4 تراکم : 0 ، 8، 16 و 24 طول گیاهچه، ریشه چه علف های هرز پیچک صحرایی و چاودار مورد بررسی قرار گرفت. ارقام گندم باعث کاهش صفات مذکور در چاودار شدند. بالاترین تراکم گیاهچه های گندم یعنی 24، حداکثر کاهش را در طول گیاهچه ، ریشه چه و ساقه چه این علف هرز ایجاد نمود. تمام ارقام گندم ، به ویژه در بالاترین تراکم ، باعث کاهش طول گیاهچه و ریشه چه پیچک شدند. در حالی که طول ساقه چه این علف هرز تحت تاثیر تراکم ور قم گندم افزایش یافت .

کلیدواژه‌ها