نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه هرمزگان

چکیده

مطالعه ای جهت بررسی وضعیت ماهیان رودخانه های الموت و طالقان ( درحوضه آبریز رودخانه سفید رود) با استفاده ازدستگاه الکتروشوکر و اثرات احتمالی احداث سد مخزنی بر روی ماهیان این دو رودخانه در مهر ماه 1379 صورت گرفت. 9 گونه متعلق به 7 جنس و 3 خانواده شناسایی شدند: Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Nemachilus , B.mursa , B.capito, Barbus lacerta, bergianus, Alburnoides, Leuciscus cephalus, Capoeta Capoeta B.mursa bipunctatus جمعیت نسبتا کمی در ایران دارد، لذا می بایست نسبت به حفظ زیستگاه های آن اقدام نمود . گونهB.capito نیز به دلایل دارا بودن ارزش های صید ورزشی و همچنین ارزش اقتصادی در حوضه جنوب خزر تحت فشار صیادی بوده و می بایست تمهدیات لازم جهت حفظ این گونه صورت گیرد و به دلیل این که زیستگاه S.trutta دربالای سد است خطر کمتری آن را تهدید می کند سایر گونه ها دارای فراوانی مناسبی در منطقه مورد بررسی هستند. با توجه به اهمیت رودخانه سفید رود به عنوان یکی از مهم ترین زیستگاه های آبی حوضه جنوب دریای خزر برای گونه های مهم ماهیان با ارزش اقتصادی دریای خزر ک ه به این رودخانه وابسته اند وبا توجه به وجود سد مخزنی منجیل بر روی این رودخانه و برداشت بیش ازحد آب برای کشاورزی و آبزی پروری از این رودخانه نباید تاثیر احداث سد در منطقه الموت یا طالقان را تنها بر روی ماهیان این منطقه بررسی نمود، بلکه می بایست تمام حوضه رودخانه سفید رود را در نظر گرفت

کلیدواژه‌ها