بررسی اثرات احتمالی احداث سد الموت بر روی فون ماهیان رودخانه های الموت و طالقان (حوضه سفید رود)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان

چکیده

مطالعه ای جهت بررسی وضعیت ماهیان رودخانه های الموت و طالقان ( درحوضه آبریز رودخانه سفید رود) با استفاده ازدستگاه الکتروشوکر و اثرات احتمالی احداث سد مخزنی بر روی ماهیان این دو رودخانه در مهر ماه 1379 صورت گرفت. 9 گونه متعلق به 7 جنس و 3 خانواده شناسایی شدند: Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Nemachilus , B.mursa , B.capito, Barbus lacerta, bergianus, Alburnoides, Leuciscus cephalus, Capoeta Capoeta B.mursa bipunctatus جمعیت نسبتا کمی در ایران دارد، لذا می بایست نسبت به حفظ زیستگاه های آن اقدام نمود . گونهB.capito نیز به دلایل دارا بودن ارزش های صید ورزشی و همچنین ارزش اقتصادی در حوضه جنوب خزر تحت فشار صیادی بوده و می بایست تمهدیات لازم جهت حفظ این گونه صورت گیرد و به دلیل این که زیستگاه S.trutta دربالای سد است خطر کمتری آن را تهدید می کند سایر گونه ها دارای فراوانی مناسبی در منطقه مورد بررسی هستند. با توجه به اهمیت رودخانه سفید رود به عنوان یکی از مهم ترین زیستگاه های آبی حوضه جنوب دریای خزر برای گونه های مهم ماهیان با ارزش اقتصادی دریای خزر ک ه به این رودخانه وابسته اند وبا توجه به وجود سد مخزنی منجیل بر روی این رودخانه و برداشت بیش ازحد آب برای کشاورزی و آبزی پروری از این رودخانه نباید تاثیر احداث سد در منطقه الموت یا طالقان را تنها بر روی ماهیان این منطقه بررسی نمود، بلکه می بایست تمام حوضه رودخانه سفید رود را در نظر گرفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possible Impacts of the Alamut Dam Construction on the Fish Fauna of Alamutand Taleghan Streams (Sefid-Rud River Basin)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahmoud Aghili 1
  • Pooneh Rasooli 2
  • Leila Abdoli 3
1 epartment of Environment, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Gorgan
2 Department of Biodiversity and Ecosystem Management, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University
3 epartment of Marine Biology, Faculty of Science, Hormozgan University
چکیده [English]

A study was conducted to determine probable impacts of construction of Alamut Dam on the status of the fish community of the Alamut and Taleghan Streams in autumn 2000. The fish species found were: Alburnoides bipunctatus, Barbus capito, B.lacerta, B.mursa, Capoeta capoeta, Leuciscus cephalus, Salmo trutta, Onchorhynchus mykiss, Nemachilus bergianus.B.capito and B.mursa are both highly prized taxa in terms of their population status and for sport fishing; the latter needs full habitat protection to survive.Salmo trutta will face little impact from the Alamut Dam construction since its habitat is mainly confined to a stretch of river well upstream of the construction site. It should be kept in mind, however, that the Manjil (Sefid Rud) Dam has some affect on the operation of the Alamut Dam, both being constructed on the same water body. Therefore, any interpretation of the possible impact of the Alamut Dam on hydrobiology of the area must be focused on the entire water basin ecology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Caspian Sea
  • alamut dam
  • water basin
  • fish fauna
  • conservation