ارزیابی تاثیر بافت و مواد آلی خاک بر تجزیه علف کش آترازین

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ

2 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ

چکیده

آترازین مهم ترین علف کش خانواده تریازین هاست است که جزو آفت کش های با نیمه عمر متوسط طبقه بندی می شود. به منظور بررسی تاثیر بافت و مواد آلی خاک بر تجزیه آترازین، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی ودر سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقات علف های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی اجرا شد. بافت خاک در دو سطح (لوم شنی و رس سیلتی) مواد آلی (کود د امی ) در سه سطح (0، 2، 5 درصد وزنی ) عوامل مورد بررسی در این آزمایش بودند برای آلوده کردن خاک به آترازین از انحلال آترازین تجاری در متانول استفاده شد و نمونه ها به نسبت 50 میلی گرم در کیلوگرم خاک آلوده شدند. در طول آزمایش در دمای ثابت 30 درجه سانتی گراد در شرایط تاریکی و در 4 دوره زمانی 0، 20، 40، 60 روز در انکوباتور نگهداری شدند و باقیمانده آترازین در پایان هر دوره خواباندن نمونه ها توسط دستگاه HPLC تعیین شد . تحلیل نتایج با استفاده از آنالیز رگرسیون و پردازش داده ها به معادله سینتیکی درجه اول انجام شد. نتایج حاکی ازتاثیر معنی دار بافت خاک و مواد آلی بر سرعت تجزیه و نیمه عمر آترازین بود. تجزیه آترازین در خاک با بافت رس سیلتی ، در شرایط عدم کاربرد کود آلی 54/1 برابر خاک با بافت لوم شنی و نیمه عمر آن در دو بافت به ترتیب 90 و 6/138 روز بود. افزودن 2 و 5 درصد کود آلی در خاک لوم شنی ، ضریب تجزیه آترازین را به ترتیب 14/1 و 8/1 برابر ودر خاک رس سیلتی، 54/1 و 36/2 برابر افزایش و نیمه عمر آن را در خاک لوم شنی ، از 6/138 به 57/121 و 77 روز در خاک رس سیلتی، از 90 روز به 22/58 و 38 روز کاهش داد. به طور کلی نتایج حاصل از این آزمایش نشان دادند که تجزیه آترازین در خاک رس سیلتی به مراتب بیشتر از خاک لوم شنی است و مواد آلی نقش مهمی در سرعت تجزیه آترازین دارند و می توانند به عنوان پالاینده این علف کش در خاک مورد استفاده قرا رگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Soil Texture and Organic Matter on Atrazine Degradation

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Izadi 1
  • Mohammad Hassan Rashed Mohassel 1
  • Eskandar Zand 2
  • Mehdi Nassiri mohalati 1
  • Amir Lakzian 1
1 Department of Soil Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
2 Department of Weed Research, Plant Protection Research Institute, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Atrazine is the most important triazine herbicides with moderately persistence in soil. The objective of this investigation was to study the degradation of atrazine (50 ppm) in two soils different in texture. Experiment was conducted in completely randomized design with factorial arrangement and 3 replications. Experimental factors included, soil texture(sandy loam and silty clay) and organic manure (0, 2 and 5 percent(w/w)). Soil samples were incubated at 30 oC and dark conditions for 0, 20, 40 and 60 days. At the end of each incubation period, atrazine residue was measured with HPLC. Data was fitted to first order kinetic equation for analysis. Results showed that soil texture and organic manure had significant effects on atrazine degradation rate. Atrazine degradation rate in clay soil with no organic amendment was 1.54 times higher than sandy soil and its half life were 138.6 and 90 days in two soil respectively. Atrazine degradation coefficient increased by 1.14 , 1.8 times in sandy loam soil and by 1.54 , 2.46 times in silty clay soil with 2 percent and 5 percent organic amendment, and the half-life decreased from 138.6, days to 121.57 and 77 days in sandy soil and from 90, days to 58.22 and 38 days in clay soil. It seems that atrazine degredation in silty clay soil is more than sandy loam soil and soil organic manure have an important role in atrazine bioremediation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Atrazine (Aaterax)
  • half-life
  • organic matter
  • degradation
  • soil texture