تاثیر غلظت ازت و فسفات معدنی بر تجزیه نفت خام بوسیله دو سویه باکتری نفت خوار جداشده از رسوبات خلیج فارس

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشکده مهندیب فن آوری های نوین، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

میزان مصرف نفت خام توسط دو سویه باکتریایی PG01 و PG02 جدا شده از رسوبات خلیج فارس در غلظت های مختلف ازت و فسفات معدنی مورد بررسی قرار گرفت . به منظور تعیین غلظت های بهینه ازت و فسفات در مصرف هیدروکربن های نفتی ، باکتری ها در محیط پایه معدنی حاوی نفت خام به عنوان تنها منبع کربن و با غلظت های مختلف کلرید آمونیوم ( منبع ازت) و دی سدیم فسفات ( منبع فسفات) کشت داده شدند. گرما گذاری در دمای 30 درجه سانتی گراد و بر روی شیکر 150 دور در دقیقه به مدت 5 روز صورت گرفت. میزان پروتئین کل تولید شده ، به عنوان شاخص مصرف نفت ، نشان داد که غلظتهای بهینه ازت و فسفات برای تجزیه هیدروکربن های نفتی توسط سویه PG01 به ترتیب معادل 146/0 گرم کلرید آمونیوم و 024/0 گرم دی دیم فسفات و برای سویه PG02 معادل 244/0 گرم کلرید آمونیوم و 024/0 گرم دی سدیم فسفات به ازای یک گرم نفت خام بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Mineral Nitrogen and Phosphate Concentration on Oil Degradation by Two Bacterial Isolates from Persian Gulf Sediments

نویسندگان [English]

  • Ali Abolhasani 1
  • Gholamhosein Ebrahimipour 2
1 esearch Institute of Petroleum, ACECR, Shahid Beheshti University
2 epartment of Microbiology Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The effect of nitrogen (N) and phosphate (P) concentrations on crude oil biodegradation by two bacterial strains PG01 and PG02, previously isolated from Persian Gulf, was assessed. In order to determine the optimum concentration of N and P sources for oil consumption bye the isolates, bacteria were cultured in mineral salt medium containing crude oil as sole carbon source and with different concentrations of ammonium chloride (N source) and di-sodium hydrogen phosphate (P source). Culture flasks were incubated at 30 degree centigrade agitating 150 rpm for 5 days. Measuring total protein, as an indicator of petroleum biodegradation, revealed that the optimum N and P concentrations for oil consumption by strain PG01 are equal to 0.146 gram ammonium chloride and 0.024 gram di-sodium hydrogen phosphate per gram crude oil. The other strain, PG02, needed more N source for optimum growth and the results were 0.146 gram ammonium chloride and 0.024 gram di-sodium hydrogen phosphate per gram crude oil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: crude oil
  • biodegradation
  • persian Gulf
  • nitrogen
  • phosphate