نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

چکیده

میزان مصرف نفت خام توسط دو سویه باکتریایی PG01 و PG02 جدا شده از رسوبات خلیج فارس در غلظت های مختلف ازت و فسفات معدنی مورد بررسی قرار گرفت . به منظور تعیین غلظت های بهینه ازت و فسفات در مصرف هیدروکربن های نفتی ، باکتری ها در محیط پایه معدنی حاوی نفت خام به عنوان تنها منبع کربن و با غلظت های مختلف کلرید آمونیوم ( منبع ازت) و دی سدیم فسفات ( منبع فسفات) کشت داده شدند. گرما گذاری در دمای 30 درجه سانتی گراد و بر روی شیکر 150 دور در دقیقه به مدت 5 روز صورت گرفت. میزان پروتئین کل تولید شده ، به عنوان شاخص مصرف نفت ، نشان داد که غلظتهای بهینه ازت و فسفات برای تجزیه هیدروکربن های نفتی توسط سویه PG01 به ترتیب معادل 146/0 گرم کلرید آمونیوم و 024/0 گرم دی دیم فسفات و برای سویه PG02 معادل 244/0 گرم کلرید آمونیوم و 024/0 گرم دی سدیم فسفات به ازای یک گرم نفت خام بود.

کلیدواژه‌ها