جداسازی یک مخلوط باکتریایی تجزیه کننده هیدروکربن های ذغال سنگی ومحلول سازی ضایعات ذغال سنگ

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 پژوهشکده نفت، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم، زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده مهندسی فن آوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

به منظور جداسازی باکتری های قادر به رشد برروی ذغال سنگ آزمایشات غربال سازی صورت گرفت که با استفاده از ذغال سنگ به عنوان تنها منبع کربن، در مجموع 7 سویه باکتریایی جداسازی گردید. نتایج حاصل از بررسی پروتئین کل تولیدی، به عنوان شاخصی از مصرف هیدروکربن های ذغال سنگی ، در محیط پایه معدنی و ذغال سنگ به عنوان تنها منبع کربن نشان داد که مخلوط باکتریایی نسبت به تک تک ایزوله ها دارای کارایی بالاتری برای تجزیه ذغال سنگ می باشند. جهت بررسی میزان محلول سازی ذغال سنگ به وسیله کنسرسیوم باکتریایی بدست آمده در محیط پایه معدنی و ذغال سنگ یا ضایعات ذغال شویی به عنوان تنها منبع کربن (1 درصد وزن به حجم) کشت داده شد و به مدت 15 روز بر روی شیکر 150 دور در دقیقه و دمای 25 درجه سانتی گراد قرار داده شد. اسپکتروفتومتری مایع رویی حاصل از سانتریفوژ این کشت 15 روزه، اختلاف میزان جذب نور (طول موج 450 نانومتر) نسبت به شاهد بدون باکتری را 475/1 برای ضایعات ذغال شویی و 832/0 برای ذغال سنگ سخت ، نشان داد. آزمایشات وزن سنجی نیز محلول سازی ذغال سنگ بوسیله این کنسرسیوم باکتریایی را تایید نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation of a Coal-Degrading Bacterial Consortia and Biosolubilization of Coal Wates

نویسندگان [English]

  • Ali Abolhasani 1
  • Gholamhosein Ebrahimiopour 2
  • Hosein Kermanian 3
1 Research Institute of Petroleum, ACECR, Shahid Beheshti Branch, Tehran
2 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University
3 Department of Pulp and Paper Technology Faculty of New Technologies and Energy, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Screening experiments were carried out to isolate bacterial strains capable of solubilizing coal tailings for use in biofuel production from these byproduct wastes. Using enrichment in medium containing coal as sole carbon source, seven bacterial strains able to grow on coal hydrocarbons were isolated. The bacterial consortium was then cultured in mineral salt liquid media containing 1% (w/v) hard coal or coal tailings and incubated for 15 days at 25 degree centigrade on an orbital shaker (150 rpm). Spectrophotometric analysis of supernatants resulted from centrifugation of cultures showed 1.475 increases in absorbance at 450 nm for coal tailing and 0.832 for hard coal, compared to blank lacking bacteria. Gravimetric measurements also performed wich confirmed the solubilization of coal by bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: coal solubilization
  • coal tailing
  • biofuel