نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﮐﻮلوژی آﺑﺰﯾﺎن درﯾﺎی ﺧﺰر

چکیده

نفتالن جزء آن دسته از ترکیبات آروماتیک می باشد که در اکوسیستم های آبی و خاک به وفور دیده می شود. میکروارگانیسم های تجزیه کننده متفاوتی پتانسیل تجزیه نفتالن را دارا می باشند. جامعه مورد بررسی بنادر نوشهر و امیرآبادبوده نمونه ها ابتدا در محیط کشت پایه حاوی املاح معدنی ،نفتالن و عناصر کمیاب کشت داده شده و بعد از انکوباسیون در دمای C °30 و دوره های زمانی 72/24 ساعت، پس ازانجام تست های اولیه و بیوشیمیایی ، باکتری ها در حد جنس و گونه شناسایی شدند. مرجع مورد استفاده جهت شناسایی باکتری های جداشده Austin و macFaddin بوده است. نتیجه تحقیق، جداسازی چهارگونه از باکتری های گرم مثبت شامل جنس های باسیلوس(Bacillus sp.) ، میکروکوکوس(Micrococcus sp.) و پدیوکوکوس (Pediococcus sp.) می باشد. نتایج نشان می دهد که به هنگام استفاده از باسیلوس به منظور تجزیه نفتالین، با غلظت mM 30 در زمان صفر پس از 312 ساعت mM 45/9 رسیده و 5/68 درصد کاهش داشته است و با غلظت mM 40 در زمان صفر پس از 312 ساعت به mM 43/3 رسیده و 42/91 درصد ، درصد کاهش داشته است . بین باکتری های آزمایش شده ، جنس باسیلوس از قدرت تجزیه کنندگی بیشتری برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها