جداسازی و بررسی سینتیک رشد باکتریهای گرم مثبت تجزیه کننده نفتالن(Naphthalene) از حوزه جنوبی دریای خزر

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

گروه بیوتکنولوژی، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﮐﻮلوژی آﺑﺰﯾﺎن درﯾﺎی ﺧﺰر

چکیده

نفتالن جزء آن دسته از ترکیبات آروماتیک می باشد که در اکوسیستم های آبی و خاک به وفور دیده می شود. میکروارگانیسم های تجزیه کننده متفاوتی پتانسیل تجزیه نفتالن را دارا می باشند. جامعه مورد بررسی بنادر نوشهر و امیرآبادبوده نمونه ها ابتدا در محیط کشت پایه حاوی املاح معدنی ،نفتالن و عناصر کمیاب کشت داده شده و بعد از انکوباسیون در دمای C °30 و دوره های زمانی 72/24 ساعت، پس ازانجام تست های اولیه و بیوشیمیایی ، باکتری ها در حد جنس و گونه شناسایی شدند. مرجع مورد استفاده جهت شناسایی باکتری های جداشده Austin و macFaddin بوده است. نتیجه تحقیق، جداسازی چهارگونه از باکتری های گرم مثبت شامل جنس های باسیلوس(Bacillus sp.) ، میکروکوکوس(Micrococcus sp.) و پدیوکوکوس (Pediococcus sp.) می باشد. نتایج نشان می دهد که به هنگام استفاده از باسیلوس به منظور تجزیه نفتالین، با غلظت mM 30 در زمان صفر پس از 312 ساعت mM 45/9 رسیده و 5/68 درصد کاهش داشته است و با غلظت mM 40 در زمان صفر پس از 312 ساعت به mM 43/3 رسیده و 42/91 درصد ، درصد کاهش داشته است . بین باکتری های آزمایش شده ، جنس باسیلوس از قدرت تجزیه کنندگی بیشتری برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and Evaluation Their Growth Kinetic of Positive Gram Bacteria Degrader in Southern Region of the Caspian sea

نویسنده [English]

  • Zahra Yaghoubzadeh
Department of Biotechnology, Ecology Research Academy of the Caspian Sea
چکیده [English]

Naphthalene is PAHs and is distributed in aquatic and soil ecosystems. Different microorganisms are able to degradate various concentration of naphthalene. Sampling was done from two Noshar and Amirabad harbors. Samples were transferred to Ecological Academy of Caspian Sea and then were cultured in minimal basal medium included naphthalene and trace elements and were incubated in 30°C for 24-72 h. Finally, isolated colonies were identifical as primary and biochemical test. The most important of isolated positive gram bacteria were Bacillus sp, Micrococcus sp and Pediococcus sp. The results showed that concentration of 30 ,40 mM of naphthalene after 312h have been decreased to 9/45 (68/8%) and 3045(91/42%) respectively for Bacillus .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: degrader bacteria
  • Caspian sea
  • naphthalene