ارزیابی اثرات اجرای طرح های هادی بر محیط زیست روستاهای ایران

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت معلم

چکیده

طرح هادی روستایی ، به عنوان نخستین تلاش سازمان یافته و فراگیر ملی برای ساماندهی کالبدی روستاهای کشور، از سال 1367 تا پایان سال 1385 برای بیش از 16440 روستا تهیه و در بیش از 7670 روستا به اجرا در آمده است. به رغم تعامل غیر قابل ا نکار محیط طبیعی روستاها و طرح های توسعه ، همچون طرح های هادی روستایی ؛ ارزیابی قابل استنادی از اثرات اجرای طرح های هادی ، بر محیط زیست سکونتگاه های روستایی کشور ، در دست نیست . بر این اساس تحقیق حاضر ، ضمن تعریف معیارهایی برای ارزیابی پیامدهای طرح های هادی روستایی بر محیط زیست روستاها، بر اساس منابع مرتبط ، چند نمونه از طرح های اجرا شده در روستاهای کشور را مورد بررسی قرا رداده است. از اهم یافته ها می توان به فقدان یا نقص مطالعات محیطی به هنگام تهیه ی طرح ها و همچنین ، پیش بینی نکردن اثرات اجرای پروژه های دهگانه ، بر محیط طبیعی و محیط زیست روستاها ، به هنگام تهیه و سپس اجرای طرح ها اشاره کرد. در نهایت ، بر اساس یافته های حاصل از مطالعات میدانی و جمع بندی نتایج رهنمودهایی برای بازخورد طرح ها و اصلاح رویکرد آنها نسبت به مداخله در محیط طبیعی و محیط زیست روستاها ، ارائه شده است مهم ترین آنها، عبارت است از ، اصلاح شرح خدمات تهیه طرح ها و سوق دادن آنها به سمت اولویت بخشی به مطالعات محیطی وهمچنین ، رویکرد بوم محور در تهیه و اجرای طرح ها

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact Evaluation of Implementation of Rural Guide Plans on Environment of Rural Areas

نویسندگان [English]

  • Farhang Mozaffar 1
  • Seyed Bagher Hoseini 1
  • Mohammad Soleimani 2
  • Abbas Tarkashvand 1