غلظت سموم کشاورزی ارگانوکلره در بافت عضله ماهی ازون بروندر خزر جنوبی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 گروه شیلات و بیولوژی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سموم کشاورزی ارگانوکلره به علت خاصیت تجمع پذیری ، سرطانزایی و تاثیر این سموم بر سیستم عصبی ماهیان و انسان، دارای اهمیت زیادی هستند. در این مطالعه ، غلظت سموم ارگانوکلره (لیندان، هپتاکلر، آلدرین، دیلدرین و ددت ) در سواحل جنوبی دریای خزر در ایستگاه های (آستارا، هشتپر، بندر انزلی ، کیاشهر، رامسر ، چالوس ، نور، فریدون کنار، خزرآباد ساری و بندر ترکمن) در بافت عضله ماهی ازون برون اندازه گیری شد. در هر ایستگاه سه عدد ماهی ازون برون صید شد و بعد از آماده سازی نمونه ها، غلظت سموم در آنها اندازه گیری شد. سم هپتاکلر با میانگین غلظت 933/3 میلی گرم در کیلوگرم وزن چربی بالاترین میزان و سم الدرین با میانگین غلظت 288/0>میلی گرم در کیلوگرم وزن چربی کمترین میزان را به خود اختصاص داده اند. میانگین غلظت سموم اندازه گیری شده به ترتیب آلدرین< دیلدرین < لیندان < ددت < هپتاکلر بود. با تطبیق غلظت های به دست آمده در این مطالعه با میزان بیشینه حد مجاز 1 هر سم ، مشاهده شد که غلظت هپتاکلر در ایستگاه های آستارا، هشتپر، بندرانزلی، رامسر ، چالوس ، نور ، فریدون کنار و همچنین میانگین غلظت سم هپتاکلر در ده ایستگاه نمونه بردای شده از میزان بیشینه حد مجاز تجاوز کرده است. همین طور غلظت سم ددت در ایستگاه های چالوس و بندر ترکمن، بالاتر از بیشینه حد مجاز بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organochlorine Pesticides in Stellate Sturgeon Muscle Tissue in South Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Mehrzad keshavarzi fard 1
  • Ali Mashinchian Moradi 1
  • Seyyed Mohammad Reza Fatemi 1
  • Abbas Esmaili Sari 2
1 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Science and Research Campus, Islamic Azad University
2 Department of Fisheries and Marine Biology, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Moddares University
چکیده [English]

Organochlorine pesticides are very important, due to their carcinogenic and delayed toxic function and their effect on nervous system of fish and human. In this study concentration of organochlorine pesticides including Lindane, Heptachlor, Dieldrin, Aldrin and DDT was measured in muscle tissues of stellate sturgeon of southern coasts of the Caspian Sea from Astara, Hashtpar, Bandare Anzali, Kiashahr, Ramsar, Chalous, Noor, Feraidoun Kenar, Khazarabade Sari and Bandare Turkman stations. In sampled stellate sturgeon, Heptachlor with an average concentration of 3.933 mg/kg on lipid weigth basis and Aldrin with an average concentration of <0.288 mg/kg on lipid weigth basis had the highest and lowest concentrations, respectively. The order of these pesticides according to average of concentration are as follow: Heptachlor > DDT > Lindane > Dilderin > Aldrin. Comparison of measured concentrations with Maximum Residue Limit (MRL) established by FAO/WHO showed that the average concentration of Heptachlor in all sampling stations exceeded the MRL value, also concentration of DDT in samples from Chalous and Bandare Turkman exceeded the MRL value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: organochlorine pesticide
  • sturgeon
  • Caspian Sea
  • pollution