نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده

برای بهره گیری مجدد از پساب ها نیاز است که به کیفیت آن توجه داشته و برای کاربرد آن در بخش های گوناگون روال درستی در نظر گرفته شود.هدف از انجام این تحقیق بررسی کاربرد و تاثیر پساب صنعتی ذوب آهن بر اراضی کشاورزی و گیاه مو از نظر زیست محیطی می باشد. برای بررسی کیفیت پساب نمونه گیری به صورت فصلی و در هر فصل نمونه مرکب در یک دوره 48 ساعته انجام شد. بررسی خاک و گیاه با انتخاب اراضی تحت کشت مو صورت گرفت . نمونه گیری از خاک درهر مزرعه در 3 تکرار و از عمق 0 تا 30 سانتی متری همراه بانمونه گیری خاک شاهد (خاک بکر ) و نمونه گیری از اندام هوایی مو و میوه انگور انجام شد. نتایج نشان داد پساب صنعتی واحد مورد بررسی ازنظر پارامترهایBOD, TSS , TDS, NO3-COD ، کلراید ، سولفات و غلظت Cd, Cr, Co برای تخلیه پساب به آب سطحی ، چاه جاذب و آب آبیاری محدود کننده است . خاک های تحت آبیاری پساب صنعتی دارای غلظت قابل جذب (عصاره کشی توسط DTPA) عناصر سنگین فراتر از خاک شاهد بود اما از نظر آماری دارای اختلاف معنی دار نبودو غلظت کل Zn, Mn,CuوCd در دامنه غلظت بحرانی این عناصر در خاک قرا رداشت . در برگ درخت مو غلظت Mn فراتر از حد معمول ای عنصر در گیاه بود اما در میوه انگور کلیه عناصر دارای غلظت معمول بودند. در کلیه نمونه های گیاهی مورد مطالعه در اراضی کشاورزی اطراف واحدهای صنعتی مورد بررسی غلظت عنصر آهن در نمونه های شسته نشده بالاتر از غلظت عنصر آهن در نمونه های شسته شده بود. این مطلب نشان دهنده فرونشست ذرات اتمسفری آهن در اطراف واحد صنعتی مورد بررسی بر سطح اندام هوایی گیاه ، علاوه بر جذب آهن توسط ریشه در اراضی تحت آبیاری با پساب است

کلیدواژه‌ها