کیفیت پساب صنعتی شرکت ذوب آهن اصفهان واثرات آن بر اراضی تحت کشت مو

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده

برای بهره گیری مجدد از پساب ها نیاز است که به کیفیت آن توجه داشته و برای کاربرد آن در بخش های گوناگون روال درستی در نظر گرفته شود.هدف از انجام این تحقیق بررسی کاربرد و تاثیر پساب صنعتی ذوب آهن بر اراضی کشاورزی و گیاه مو از نظر زیست محیطی می باشد. برای بررسی کیفیت پساب نمونه گیری به صورت فصلی و در هر فصل نمونه مرکب در یک دوره 48 ساعته انجام شد. بررسی خاک و گیاه با انتخاب اراضی تحت کشت مو صورت گرفت . نمونه گیری از خاک درهر مزرعه در 3 تکرار و از عمق 0 تا 30 سانتی متری همراه بانمونه گیری خاک شاهد (خاک بکر ) و نمونه گیری از اندام هوایی مو و میوه انگور انجام شد. نتایج نشان داد پساب صنعتی واحد مورد بررسی ازنظر پارامترهایBOD, TSS , TDS, NO3-COD ، کلراید ، سولفات و غلظت Cd, Cr, Co برای تخلیه پساب به آب سطحی ، چاه جاذب و آب آبیاری محدود کننده است . خاک های تحت آبیاری پساب صنعتی دارای غلظت قابل جذب (عصاره کشی توسط DTPA) عناصر سنگین فراتر از خاک شاهد بود اما از نظر آماری دارای اختلاف معنی دار نبودو غلظت کل Zn, Mn,CuوCd در دامنه غلظت بحرانی این عناصر در خاک قرا رداشت . در برگ درخت مو غلظت Mn فراتر از حد معمول ای عنصر در گیاه بود اما در میوه انگور کلیه عناصر دارای غلظت معمول بودند. در کلیه نمونه های گیاهی مورد مطالعه در اراضی کشاورزی اطراف واحدهای صنعتی مورد بررسی غلظت عنصر آهن در نمونه های شسته نشده بالاتر از غلظت عنصر آهن در نمونه های شسته شده بود. این مطلب نشان دهنده فرونشست ذرات اتمسفری آهن در اطراف واحد صنعتی مورد بررسی بر سطح اندام هوایی گیاه ، علاوه بر جذب آهن توسط ریشه در اراضی تحت آبیاری با پساب است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eflluent Quality of Zob-Ahan Company and its Effects on Irrigated Grape Fields

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Rahmani
Soil and Water Division, Esfahan Agricultural and Natural Resources Research Center, Esfahan
چکیده [English]

Knowledge of quality and chemical composition of industrial effluent water (EW) for safe and lawful reuses is required. The effect of application of Zob-Ahan (ZA) industrial EW on agricultural land and irrigated grape plants were studied. The compound EW samples were seasonally collected during a two-day period. In addition, the soil and grape plant irrigated with EW were also sampled. Three fields were selected, and in each field soil from 0 to 30 cm, grape plant leaf, and grape samples were collected in three replicates. For each soil, leaf and fruit sample three sub samples were collected and were compounded. Also soil samples of virgin land (control) adjacent each field were collected. In addition the well water in vicinity of EW ponds were sampled seasonally. The results show that the industrial EW COD, TSS, BOD, TDS, NO3-, Cl-, SO4-- and heavy metals concentration of Co, Cr, and Cd is limiting for discharge into absorbtion well and irrigation. The available heavy metals concentration of land irrigated with EW were higher than control (Virgin adjacent land) and total heavy metals concentration of land irrigated with EW were in the critical range. The grape leaf Mn concentration was higher than normal range, but grape fruit heavy metals concentration were in normal range. The heavy metal concentration of Fe in all unwashed plant samples were higher than washed ones. Therefore the air pollution and aerosol fall out of Fe is an additional factor to EW application in land and plant contamination in the vicinity of Zob-Ahan industrial complex.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: industrial waste water
  • quality of waste water
  • Zob-Ahan
  • permit limit
  • critical range
  • heavy metals
  • grape plant