بررسی غلظت سموم کشاورزی ارگانوکلره در گوشت دو ماهی اقتصادی کپوروسفید در سواحل جنوب غربی دریای خزر

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 گروه شیلات و بیولوژی دریا، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

غلظت سموم کشاورزی ارگانوکلره شامل لیندان، هپتاکلر، آلدرین ، دیلدرین وددت در بافت عضله دو ماهی کپور و سفید در ایستگاه های جنوب غربی دریای خزر ( آستارا، هشتپر، انزلی ، کیاشهر و رامسر) اندازه گیری شد. دراین تحقیق از دستگاه گاز کروماتوگراف مجهز به آشکار ساز تسخیر الکترون Gas Chromatographs Electron Capture Detectors (GC-ECD) استفاده شد. بیشترین غلظت اندازه گیری شده مربو ط به ماهی کپور در ایستگاه انزلی با 964/11 میلی گرم در کیلو گرم بر پایه وزن چربی (335/0 میلی گرم در کیلو گرم بر پایه وزن تر) بود. غلظت آلدرین در تمام نمونه ها غیر قابل تشخیص (کمتر از 001/0 میلی گرم در کیلوگرم بر پایه وزن تر) بود. میانگین غلظت هر سم در تمام نمونه ها اندازه گیری شد که هپتاکلر با 6479/2 میلی گرم در کیلوگرم بر پایه وزن چربی بالاترین غلظت را به خود اختصاص داد (0722/0 میلی گرم در کیلوگرم بر پایه وزن تر) در ایستگاه آستارا، هیچ یک از سموم در نمونه های مورد مطالعه تشخیص داده نشدند. با توجه به میزان جذب قابل قبول روزانه Acceptable Saily Intake (ADI) هر سم، مصرف ماهی کپور ایستگاه های انزلی و رامسر و ماهی سفید ایستگاه هشتپر از نظر آلودگی به سم هپتاکلر و ماهی سفید ایستگاه کیاشهر از نظر آلودگی به سم دیلدرین خطرناک ارزیابی شد. غلظت سموم کشاورزی ارگانوکلره در ماهی های مورد مطالعه نشان می دهد که علاوه بر غلظت های ذکر شده در بالا غلظت سم ددت در ماهی سفید ایستگاه رامسر نیز از حد بیشینه باقی ماندهMaximum Residue Limit (MRL) تجاوز می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Organochlorine Pesticides in Muscle Tissue of Two Commercial Fish Species (Cyprinus carpio & Rutilus frisii kutum) in Southwest of the Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Vahab Vaezzadeh 1
  • Ali Mashinchian Moradi 1
  • Abbas Esmaili Sari 2
  • Seyyed Mohammadreza Fatemi 1
1 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Science and Research Campus, Islamic Azad University
2 Department of fisheries and Marine Biology, Faculty of Natural Resources and Marine Science, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Organochlorine pesticides including lindane, heptachlor, aldrin, dieldrin and DDT were analized in muscle tissue of two commercial fish species, (Cyprinus carpio and Rutilus frisii) from five stations in the southwest Caspian Sea (Astara-Hashtpar-Anzali-Kiashahr and Ramsar). There was no pesticide contamination in fish samples of Astara. Heptachlor in muscle tissue of Cyprinus carpio from Anzali had the highest concentration (11.964 mg/kg - lipid weight basis) among all fish samples. Mean level of each pesticide was calculated in all fish samples. The results showed that among other pesticides, heptachlor is the main contaminant in southwest of Caspian Sea (2.6479 mg/kg - lipid weight basis). Generally, in comparison with Acceptable Daily Intake (ADI) established by FAO/WHO, the levels of heptachlor in muscle tissue of Cyprinus carpio from Anzali and Ramsar, Rutilus frisii from Hashtpar and level of dieldrin in muscle tissue of Rutilus frisii from Kiashahr can have health risk to consumers. The concentration of above mentioned pesticides in the same fish samples are higher than Maximum Residue Limit (MRL). In addition, level of DDT in muscle tissue of Rutilus frisii from Ramsar exceeds the MRL values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: organochlorine pesticides
  • Cyprinus carpio
  • Rutilus frisii
  • Caspian sea