نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اخیرا بازار آب به عنوان یک گزینه مناسب برای نظام تخصیص و کنترل اداری منابع آب معرفی شده است. بازار آب می تواند با انتقال آب به سمت مصارف با ارزش افزوده بیشتر موجب افزایش کارائی مصرف آن شود. در مطالعات متعددی بازارهای آب فرضی جهت نشان دادن منافع بالقوه مشارکت کنندگان در بازار در شرایط حتمیت و عدم حتمیت شبیه سازی شده اند این مطالعه ریسک قیمت محصول و نهاده آب را در این مدل ها معرفی می کند. بدین منظور به طور نظری یک مدل اقتصاد سنجی میانگین – واریانس " تحت شرایط ریسک قیمت محصول و ریسک قیمت بازاری آب جهت استخراج توابع عرضه و تقاضا ارائه می شود. نتایج این مطالعه به برآورد تجربی توایع عرضه و تقاضا در بازارهای واقعی آب کمک خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها