مدلسازی توابع عرضه و تقاضا در بازار آب در شرایط عدم حتمیت

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد کشاورزی و توسعه، دانشگاه تهران

2 گروه اقتصادف دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اخیرا بازار آب به عنوان یک گزینه مناسب برای نظام تخصیص و کنترل اداری منابع آب معرفی شده است. بازار آب می تواند با انتقال آب به سمت مصارف با ارزش افزوده بیشتر موجب افزایش کارائی مصرف آن شود. در مطالعات متعددی بازارهای آب فرضی جهت نشان دادن منافع بالقوه مشارکت کنندگان در بازار در شرایط حتمیت و عدم حتمیت شبیه سازی شده اند این مطالعه ریسک قیمت محصول و نهاده آب را در این مدل ها معرفی می کند. بدین منظور به طور نظری یک مدل اقتصاد سنجی میانگین – واریانس " تحت شرایط ریسک قیمت محصول و ریسک قیمت بازاری آب جهت استخراج توابع عرضه و تقاضا ارائه می شود. نتایج این مطالعه به برآورد تجربی توایع عرضه و تقاضا در بازارهای واقعی آب کمک خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modelling Supply and Demand Functions in the Water Market Under Uncertainty Conditions

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossein Kiani 1
  • Seyed Kazem Sadr 2
  • Iraj Saleh 1
1 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran
2 Department of Economics,Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Water markets have been introduced recently as an appropriate alternative to bureaucratic control and allocation of water resources. Water markets increase water use efficiency through the transfer of water to higher value uses. Several studies have been carried out to simulate hypothetical water markets under conditions of both certainty and uncertainty to show the potential gains that can be achieved by market participants. However, the effect of water supply and price risk has seldom been analyzed by the water market models presented. This study endeavours to introduce output and water input price risks into the water market models. For this purpose, an econometric mean-variance model, under output price risk and water market price risk is theoretically developed to derive demand and supply functions. This approach facilitates empirical estimation of demand and supply functions in actually formed water markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: water markets
  • risk
  • supply and demand functions
  • uncertainty