ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث کارخانه خودروسازی به روش رویهم گذاری 1مطالعه موردی: احداث کارخانه خودروسازی درغرب تاکستان

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

2 گروه نقشه برداری و GIS ، دانشگاه آزد اسلامی، واحد تهران جموب

چکیده

اجرای پروژه های بهره برداری از سرزمین، از جمله احداث کارخانه ها و توسعه صنایع، مستلزم بررسی استعداد طبیعی سرزمین برای توسعه مورد نظر می باشد. در همین راستا انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی، از جمله رو شهای مطلوب جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. ارزیابی اثرات محیط زیستی می تواند به عنوان یک ابزار برنامه ریزی جهت سوق دادن اهداف اجرای یک پروژه در راستای قوانین و مقررات محیط زیستی به کار گرفته شود. تحقیق انجام شده شامل ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث و بهره برداری از کارخانه خودروسازی با تأکید بر کاربرد روش رویهم گذاری نقشه های موضوعی در تلفیق لایه های اطلاعاتی و مکاندار نمودن نتایج حاصل از ماتریس سریع می باشد. آثار محیط زیستی توسعه مزبور به دو روش رویهم گذاری و ماتریس سریع مورد ارزیابی قرار گرفته است. فرایند طی شده شامل: شناخت پروژه پیشنهادی، شناخت محی طزیست منطقه تحت اثر، شناسایی و پی شبینی اثرات ناشی از پروژه پیشنهادی بر محیط زیست، جم عبندی و تجزیه تحلیل اثرات و در پایان ارائه راهکارهای تقلیل اثرات سوء م یباشد. در روش رویهم گذاری، توان سرزمین جهت استقرار کاربری صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفت. لازم به ذکر است که پروسه ارزیابی توان اکولوژیکی نیز پیش از ارزیابی اثرات توسعه بر روی منطقه پیشنهاد شده از طرف کارفرما جهت احداث کارخانه خودروسازی صورت پذیرفت. به طوریکه طبق نتایج حاصل از رویهم گذاری لایه های اطلاعاتی و مقایسه با مدل اکولوژیکی توسعه صنعتی، 85 درصد از مکان انتخاب شده جهت استقرار کارخانه خودروسازی در مناطق با توان طبقه 1( مناسب) و 15 درصد از آن در مناطق با توان طبقه 2( نسبتاً مناسب) قرار دارد. بنا بر این، مکان پیشنهادی توان لازم جهت استقرار کاربری صنعتی را دارا می باشد. از آنجائی که تغییرات در فاکتورهای محیط زیستی در اثر استقرار صنعت در یک منطقه یک امر کاملاً شناخته شده م یباشد، با علم به این موضوع، ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث و بهره برداری از کارخانه خودروسازی جهت پیش بینی درجه تغییرات در فاکتورهای محیطی انتخاب گردیده تا قبل از وقوع این تغییرات، بتوان آنها را کنترل و مدیریت نمود. آثار محیط زیستی ناشی از احداث و بهره برداری از کارخانه مزبور به روش ماتریس سریع مورد ارزیابی قرار گرفت . طبق نتایج حاصل از ماتری س، انجام پروژه مذکور به شرط اجرای طر حهای بهسازی برای فاکتورهای کیفیت هوا ، وضعیت صدا و الگوهای رفتاری جانوران در فاز ساختمانی و فاکتورهای وضعیت صدا، کیفیت هوا، کیفیت آب های سطحی و زیر زمینی و تخریب زیستگاه در فاز بهره برداری بلامانع می باشد. در پایان نتایج حاصل از به طور نسبی مکاندار گردید و مکا نهای Eco-mapping ماتریس سریع به روش حساس به اثرات و پیامدهای ناشی از اجرای پروژه در بخش های مختلف محدوده مطالعاتی پهنه بندی گردید. اولویت های زمانی و مکانی اقدامات اصلاحی ، پایش و نظارت نیز در تک تک پهنه های مطالعاتی تعیین گردید. به طوری که پهنه شماره 3 (بخش جنوبی محدوده مطالعاتی) بیش از سایر پهنه ها تحت تأثیر آثار منفی پروژه قرار خواهد گرفت و در نتیجه انجام اقدامات مدیریتی در این پهنه نسبت به سایر پهنه ها از اولویت بالاتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Impact AssessmentCase Study: Automobile Industry in Takestan

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Sharafi 1
  • Majid Makhdom 1
  • Mehdi Ghaforian Bolori Mashhad 2
1 Department of Environmental and planning, Faculty of Environment, University of Tehran
2 Department of Mapping and GIS, Islamic Azad University South Tehran branch
چکیده [English]

All land use development and particularly industrial development need site selection through environmental capability evaluation and environmental impact assessment to be sustainable. In order to This research analyses Environmental Impact Assessment of Automobile Industry which is going to be implemented in Takestan. Environmental impacts of this development have been assessed using both Rapid Matrix and Map Overlay methods. This process consists of: project description, identification of impact assessing discovering and predicting the impacts of project on environment, impact assessment, presenting the works that should be done in order to reduce negative impacts and present environmental management plan. Results of environmental capability evaluation through comparing with ecological model of industrial development by using Geographical Information System show about 85% of the selected site fits with category 1 and 15% of that fits with category 2, so the suggested place has the required capability for this land use type. In the next step, environmental impacts of establishing such factory were evaluated using Rapid Matrix method. According to the results of evaluation, performing mitigation plans are required. Spatial representation of results obtained through Rapid Matrix show that southern part of the studied area is the most affected. Therefore, mitigation measures and rehabilitation plans in this area has more priority with respect to other places.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: environmental impact assessment
  • rapid assessment matrix
  • eco mapping