کاهش تخریت منابع طبیعی از طریق معرفی فناوری بیوگازدر روستای قزل شهرستان کرمانشاه: راهبرد اقدام پژوهی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

گروه کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

فقر یکی از مشکلات دیرینه کشورهای در حال توسعه به ویژه در مناطق روستایی به شمار میرود. فقرای روستایی جهت تأمین معاش خود به منابع طبیعی وابستهاند. بنابراین فعالیتهای آنان اثرات معنیداری بر این منابع خواهد داشت. در اکثر کشورهای در حال توسعهاز جملهایران،عمدتاً منابع زیست محیطی به عنوان یک نهاده در واحدهای تولیدی معیشتی و یا کوچک مقیاس محسوب میشود. در بین تکنولوژیهای کوچک مقیاس روستایی، بیوگاز یکی از جایگزینهای مناسبی است که با بکارگیری آن میتوان منابع زیست محیطی را حفظ نمود و از جنگلزدایی، تخریب اراضی و بیابانزایی جلوگیری کرد. هدف از این مطالعه کیفی، معرفی تکنولوژی بیوگاز به یکی از خانوارهای فقیر در روستای قزل واقع در شرق شهرستان کرمانشاه است. به منظور جمعآوری اطلاعات از تکنیک گروههای مترکزمتشکل از 20 خانوارروستایی استفاده شد کهاز میان آنها یک خانوار به صورت هدفمند جهت اجرای طرح انتخاب گردید. در این پژوهش از به منظور طراحی واحد بیوگاز از روش چهار مرحلهای اقدام پژوهی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که خانوار مذکور از این واحد به عنوان یک تکنولوژی مفید و قابل اجرا جهت پخت و پز خود استفاده کردند. لذا توصیه میشود که سیاستگذاران بخش کشاورزی این تکنولوژی رادر سطحگستردهتری درروستاهای مشابه به کار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reducing Natural Resource Degradation by Introducing Biogas Technology to Qezel Village of Kermanshah Province: An Action Research Approach

نویسندگان [English]

  • Khadjeh Moradi
  • Kiumars Zarafshani
Department of Agricultural Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture, Razi University
چکیده [English]

In developing countries poverty is more prevalent and usually deeper in rural regions than in urban areas. The rural poor depend on natural resources for their subsistence, and their behaviour affects a significant portion of those resources. In many developing countries such as Iran, environmental resources are used mainly as inputs in household production or in small-scale production units. Among small-scale rural technology, biogas plants present a suitable alternative option for preserving environmental resources from deforestation, land degradation, and desertification. The purpose of this qualitative research is to introduce biogas technology to one of the poor and degraded communities in Qezel village of eastern Kermanshah Province. A focus group of twenty rural residents was organized to identify potential users of the polyethylene biogas plant. During focus group discussions, one household who showed interest in the project was specifically selected. A four step cyclical action research process was used as a guiding principle to introduce and set up a biogas plant among a Qezel rural household. Recommendations are given based on the result of the study. Results revealed that a rural household in Qezel village welcomed biogas technology and found it to be useful in their cooking tasks. The implications of this study suggest that policy makers should launch a national biogas programme across the country

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: environmental resources
  • small-scale rural technology
  • action research
  • biogas plant