محیط بصری شهر؛سیر تحول از رویکرد تزیینی تا رویکرد پایدار

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

محیط بصری شهرها از طریق نظام پیچیده ای از "نشانه "ها ، ویژگی های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جوامع خویش را به منصه ظهور می رسانند. در فرایند تعامل میان انسان و شهر، محیط بصری به مثابه" فصل مشترک "این دو ، زمینه ادراک ، شناخت وارزیابی محیطی شهروندان و بازدیدکنندگان را فراهم می آورد. شهرهای برخوردار از محیط بصری مطلوب قادرند تا با وسعت بخشیدن به تجریه زیباشناختی شهروندان ، موجبات ارتقای تصویر ذهنی جامعه ازخویش و تقویت غرور مدنی آنان را فراهم ساخته وبا اعتلا بخشیدن به وجهه شهر در سطح ملی و بین المللی ، توان رقابتی شهر را برای جذب هر چه بیشتر سرمایه و ا قشار خلاق تقویت نماید. هدف این مقاله تبیین اهمیت محیط بصری و منظر شهری ، گونه شناسی نقش های مختلفی که تا کنون منظر شهری بر عهده داشته است ، و بازشناسی روند تکاملی مفهوم آن می باشد. در این مطالعه ، مفهوم " محیط بصری شهری" به عنوان مفهومی " دینامیک " که قادر است در انطباق با تحولات پارادایماتیک طراحی شهری ، به ویژه گفتمان توسعه شهری پایدار و زیبایی شناسی سبز(اکولوژیک) نقش و وظایف نوینی بر خود پذیرفته و انتظارات جدیدی را پاسخگو باشد، معرفی می گردد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که « محیط بصری شهر" به مثابه یک " مفهوم " ازماهیتی پویا، زنده وتکامل پاینده برخوردار است و قلمرو اطلاق مفهوم مزبور، مستمرا و به موازات بلوغ دانش و هنر طراحی شهری مورد پالایش و صیقل قرار گرفته است .در این مقاله چگونگی زوال " زیبایی شناسی تجریدی " و رویکرد تزیینی به محیط بصری شهر و جایگزینی آن با " زیبایی شناسی بومسازگار" و ظهور رویکرد پایدار به این مقوله بررسی و نتایج در قالب یک چارچوب مفهومی تحت عنوان " سیر تحول مفهوم محیط بصری شهر" ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Evolution of Urban Visual Environment; From Cosmetic Approach Through to Sustainable Approach

نویسنده [English]

  • Koroush Golkar
Department of Urban Design and planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Semiotically speaking, the visual environments of cities manifest the societies' socio- cultural and economic values through an intricate system of 'signs'. Acting as an "interface" between man and environment, the visual settings of cities set the ground for environmental perception, cognition and evaluation to be made by citizens and visitors alike. The cities blessed with great visual environments enhance the aesthetic experience of their inhabitants, improve the self- image of the concerned communities as well as their image at the national and international level, and foster the cities competitiveness to attract more economic investment and larger number of creative class- people. This article aims to explain the significance of the city visual environment, to provide a typology of different notions of "Cityscape, and to model the evolutionary trajectory of the concept of visual environment. In this study, the "urban visual environment" is discussed as a dynamic concept, complying with the evolving nature of urban design discourse, the sustainable development paradigm and the Green (ecological) aesthetics model. The findings indicate that urban visual environment, as a concept, has been subject to fundamental change and modification in parallel to the sophistication process of urban design discourse as a whole. The article concludes the increasingly decline of "Abstract Environmental Aesthetics" and its associated cosmetic approach and highlights the rise of "Ecological Environmental Aesthetics" and its pertaining sustainable approach towards urban visual environment. The study, ultimately suggests a conceptual model to encompass and represent different notions of urban visual environment spanning from cosmetic/ ornamental position right through to ecologically sustainable stand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: visual environment
  • cityscape
  • cosmetic approach. sustainable approach