بررسی تاثیر سر بر جوانه زنی ، مقدار پروتئین و پرولین و ارزش تحمل به سرب در دو رقم کلزا (Brassica napus L.)

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس

2 سازمان آموزش و پرورش مازندران

چکیده

این تحقیق به منظور برر سی تاثیر غلظت های مختلف سرب( 0، 100، 200، 400، 600، 800، 1000 میکرومول بر لیتر از منبعPb(NO3)2 ) بر جوانه زنی و همچنین تاثیر محلولهای غذایی بدون سرب و حاوی سرب کم، متوسط و زیاد ( 0، 100، 200، 400، 600، 800، 1000 میکرومول بر لیتر از منبعPb(NO3)2 ) بر محتوای پروتئین و پرولین در ریشه و اندام هوایی دو رقم کلزا Hyola 401 و PF 7045.91 ، میزان انباشتگی یون سرب و ارزش تحمل این دو رقم نسبت به سرب در محیط کشت به روش هیدروپونیک با استفاده از محلول غذایی هوگلند انجام گرفت آنالیز آماری داده ها با استفاده از روش تجزیه واریانس یک طرفه و در قالب طرح آماری بلوک های کاملا تصادفی انجام شد. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که در رقم Hyola در غلظتهای سر 200، 400، 600، 800، 1000 میکرومول بر لیتر کاهش درصد جوانه زنی معنی دار است و دو رقم PF کاهش درصد جوانه زنی در غلظتهای مختلف سرب معنی دار نیست . افزایش غلظت سرب محلول غذایی در هر دو رقم کلزا موجب کاهش طول ریشه شد و با توجه به میانگین طول ریشه ، ارزش تحمل به سرب در رقمHyola بیشتر از رقم PF تعیین گردید . مقدار پروتئین ریشه در هر دو رقم با افزایش غلظت سرب محلول غذایی ، افزایش معنی داری یافت. مقدار پروتئین اندام هوایی با افزایش غلظت سرب محلول غذایی ، در رقم Hyola کاهش ولی در رقم PF افزایش نشان داد. درصد افزایش مقدار پروتئین در ریشه رقم PF بیشتر از رقم Hyola بود. مقدار پرولین در ریشه و اندام هوایی هر دو رقم با افزایش غلظت سرب محلول غذایی ، افزایش یافت. درصد افزایش مقدار پرولین در ریشه و اندام هوایی رقم Hyola بیشتر از رقم PF بود. با افزایش غلظت سرب محلول غذایی ، تجمع یون سرب در ریشه و اندام هوایی هر دو رقم افزایش یافت. انباشتگی سرب در ریشه و اندام هوایی رقم Hyola بیشتر از رقم PF بود. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش به نظر می رسد که گیاه کلزا بویژه رقم Hyola برای آلایش زدائی خاکهای آلوده به سرب از توانائی بالقوه برخوردار است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Lead on Germination, Protein and Proline Contents and Index of Tolerance inTwo Varients of Oilseed Rape (Brassica napus L.)

نویسندگان [English]

  • Javad Mirzaei 1
  • Maliheh Khanlarian khatiri 2
1 Department of Foresty, Faculty of Natural Resources and Sciences , Tarbiat Modarres University