نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 اداره کل منابع طبیعی استان ایلام

چکیده

به منظور بررسی و مقایسه عکس العمل تنوع و غنای گونه های علفی و چوبی به عوامل فیزیکوشیمیایی خاک و نیز فیزیوگرافی در جنگل های زاگرس میانی ، منطقه ای به مساحت 170 هکتار از این جنگل ها واقع در منطقه حفاظت شده ارغوان در استان ایلام انتخاب گردید . سپس به صورت تصادفی سیستماتیک پلات هایی را در جهت های شمالی (n=20) ، جنوبی(n=24) و غربی (n=13) پیاده و اطلاعات مربوط به پوشش ، خاک و عوامل فیزیوگرافیک برداشت شد. نتایج حاصل از آنالیزهای همبستگی نشان داد که در دامنه جنوبی تنوع گونه های علفی با مقدار رس و شن همبستگی منفی و با سیلت همبستگی مثبت دارد . در دامنه شمالی تنوع گونه های علفی با ارتفاع از سطح دریا همبستگی منفی داشت. در دامنه غربی تنوع گونه های علفی با شوری و ارتفاع از سطح دریا همبستگی منفی و با درصد آهک همبستگی مثبت داشت . نتایج همچنین نشان داد که گونه های چوبی در تمامی دامنه ها نسبت به عوامل فیزیکی عکس العمل بیشتری نشان می دهند. نتایج این تحقیق بیان می دارد که در ارزیابی های اکولوژیکی به منظور بررسی رابطه بین عوامل محیطی با پوشش درمنطقه زاگرس برای پوشش علفی بیشتر فاکتورهای خاکی و برای بررسی گونه های چوبی بیشتر فیزیوگرافی و شکل زمین مد نظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها