مقایسه عکس العمل تنوع زیستی گونه های علفی و چوبی به عوامل محیطی در جهت های مختلف جغرافیایی جنگل های زاگرس

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 اداره کل منابع طبیعی استان ایلام

چکیده

به منظور بررسی و مقایسه عکس العمل تنوع و غنای گونه های علفی و چوبی به عوامل فیزیکوشیمیایی خاک و نیز فیزیوگرافی در جنگل های زاگرس میانی ، منطقه ای به مساحت 170 هکتار از این جنگل ها واقع در منطقه حفاظت شده ارغوان در استان ایلام انتخاب گردید . سپس به صورت تصادفی سیستماتیک پلات هایی را در جهت های شمالی (n=20) ، جنوبی(n=24) و غربی (n=13) پیاده و اطلاعات مربوط به پوشش ، خاک و عوامل فیزیوگرافیک برداشت شد. نتایج حاصل از آنالیزهای همبستگی نشان داد که در دامنه جنوبی تنوع گونه های علفی با مقدار رس و شن همبستگی منفی و با سیلت همبستگی مثبت دارد . در دامنه شمالی تنوع گونه های علفی با ارتفاع از سطح دریا همبستگی منفی داشت. در دامنه غربی تنوع گونه های علفی با شوری و ارتفاع از سطح دریا همبستگی منفی و با درصد آهک همبستگی مثبت داشت . نتایج همچنین نشان داد که گونه های چوبی در تمامی دامنه ها نسبت به عوامل فیزیکی عکس العمل بیشتری نشان می دهند. نتایج این تحقیق بیان می دارد که در ارزیابی های اکولوژیکی به منظور بررسی رابطه بین عوامل محیطی با پوشش درمنطقه زاگرس برای پوشش علفی بیشتر فاکتورهای خاکی و برای بررسی گونه های چوبی بیشتر فیزیوگرافی و شکل زمین مد نظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biodiversity Comparison of Woody and Ground Vegetation Species in Relation to Environmental Factors in Different Aspects of Zagros forest

نویسندگان [English]

  • Javad Mirzaei 1
  • Moslem Akbarinia 1
  • Seyed Mohsen Hosseni 1
  • Mehrdad Kohzadi 2
1 Department of Foresty, Faculty of Natural Resources and Sciences , Tarbiat Modarres University
2 Natural Resource Department of Ilam province
چکیده [English]

The aim of this study was to assess the relationship between biodiversity and the richness of woody and ground vegetation species, soil physicochemical and physiographic characteristics of the Zagros forests. This study was conducted at Arghavan reservoir in the North of Ilam Province in Iran. For this study, plots with a systematic distribution across the northern (n =24), southern (n =20) and western (n =13) aspects were selected and vegetation, soil and physiographic data were measured. Results showed that, in the southern aspect, ground vegetation diversity had a negative relationship with clay and sand while it had positive correlation with silt. In the northern aspect, ground vegetation diversity had a negative correlation with elevation above sea level. In the western aspect, ground vegetation diversity had a positive correlation with CaCo3 while it had negative correlation with salinity and elevation above sea level. Results also showed that, in all the aspects, woody species only had a relationship with physical factors. These results suggest that in ecological studies for assessing the relationship between vegetation and environment, soil factors should be measured for the assessment of ground vegetation and, for woody species, physical and physiographic factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: biodiversity
  • richness
  • soil physicochemical characteristics
  • Zagros
  • Ilam