نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تهران

چکیده

روستای کندوان ازتوابع شهرستان اسکو واقع در استان آذربایجان شرقی به دلیل دارا بودن جاذبه های زیاد، از مناطق توریستی و گردشگری مهم کشور می باشد. لذا مطالعه ارزش توریستی آن می توان در پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه موثر باشد. هدف این پژوهش برآورد ارزش تفرجی روستای کندوان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است . برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 180 بازدید کننده از منطقه مذکور جمع آوری گردید.نتایج نشان داد که 83 درصدبازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از روستای مذکور می باشند.همچنین متغیرهای تحصیلات، جذابیت روستا، درآمد وقیمت پیشنهادی اثر معنی داری روی احتمال تمایل به پرداخت افراد دارند ولی متغیرهای سن، جنسیت و اندازه خانوار از لحاظ آماریمعنی دار نبوده ولی علائم مورد انتظار را دارا بوده اند. میانگین تمایل به پرداخت افراد 3905 ریال و ارزش تفرجی سالانه روستای کندوان حد ود 1171500000 ریال برآورد گردید

کلیدواژه‌ها