برآورد ارزش تفرجی روستای توریستی کندوان آذربایجان شرقی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

روستای کندوان ازتوابع شهرستان اسکو واقع در استان آذربایجان شرقی به دلیل دارا بودن جاذبه های زیاد، از مناطق توریستی و گردشگری مهم کشور می باشد. لذا مطالعه ارزش توریستی آن می توان در پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه موثر باشد. هدف این پژوهش برآورد ارزش تفرجی روستای کندوان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است . برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 180 بازدید کننده از منطقه مذکور جمع آوری گردید.نتایج نشان داد که 83 درصدبازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از روستای مذکور می باشند.همچنین متغیرهای تحصیلات، جذابیت روستا، درآمد وقیمت پیشنهادی اثر معنی داری روی احتمال تمایل به پرداخت افراد دارند ولی متغیرهای سن، جنسیت و اندازه خانوار از لحاظ آماریمعنی دار نبوده ولی علائم مورد انتظار را دارا بوده اند. میانگین تمایل به پرداخت افراد 3905 ریال و ارزش تفرجی سالانه روستای کندوان حد ود 1171500000 ریال برآورد گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Outdoor Recreation Value of Kandovan Tourism Village of East Azarbayjan With the Use of Contingent Valuation Method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khodaverdizadeh 1
  • Babollah Hayati 1
  • Mohammad Kavoosi Kalashmi 2
1 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
2 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran
چکیده [English]

Kandovan village which is located at Osco region in East Azarbayjan province named as one of the important tourism and promenade zone of Iran due to its numerous natural places. Studying tourism value of this place could be useful in predicting needs, remove scarcities and development of tourism. The aim of this research is estimating the outdoor recreation value of Kandovan village with the use of contingent valuation method. For investigating effective variables on willingness to pay of individuals, logit model estimated with the use of maximum likelihood approach. Requested data set were obtained by completing questionnaires and interviewing with 180 individuals who visit mentioned village. Results revealed that 83 percents of individuals were ready for paying as a use of the mentioned village. Also, results showed that variables include education, village absorption, revenue and bid had a significant effect on probability of willingness to pay of individuals but variables include age, gender, family size were not statistically significant but had expected signs. Mean willingness to pay for each visitor per year was 3905 RLs and annual outdoor recreation value of Kandovan village was 1171500000 RLs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: contingent valuation method
  • Kandovan village
  • logit model
  • outdoor recreation value
  • willingness to pay