تأثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری بر خصوصیات خاک، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدو ﺳ ﯽ ﻣشهد

چکیده

مقدار شیرابه تولیدی در فرایند تبدیل زباله های شهری به کمپوست، به دلیل بالا بودن مقدار رطوبت آن ها شیرابه زیادی تولید می شود. بنابراین اگر زباله های شهری به رو شهای مناسب جم عآوری و مصرف نگردد، می تواند مشکلات زیست محیطی زیادی ایجاد نماید. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری بر خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گندم با چهار تیمار آبیاری با نسبت های مختلف شیرابه با آب ( T0 = آب معمولی، T20= 20، T40= 40، T60= 60 60 درص حجمی شیرابه با آب) به صورت طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانه بر گیاه گندم انجام شد. نتایج بدست آمده بیانگر اثرات معنی دار نسبت های مختلف شیرابه به آب بر pH ، هدایت الکتریکی عصاره اشباع ، درصد کربن آلی، نیتروژن کل و فسفر قابل دسترس در خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم متناسب با افزایش نسبت شیرابه به آب است. هدایت الکتریکی عصاره اشباع، درصد کربن آلی، نیتروژن کل و فسفر قابل دسترس در خاک با افزایش غلظت شیرابه افزایش داشت و حداکثر آنها در تیمار T_GOبود. تعداد دانه در سنبله، ارتفاع گیاه، وزن دانه در سنبله، عملکرد کاه و کلش و دانه در تیمار 20 T نسبت به شاهد بترتیب 5/43، 8/13، 2/58، 3/46، 1/57 درصدافزایش معنی داری داشت .(p ≤0/ 57) (طول سنبله و وزن هزار دانه در تیمار 20 T (نسبت شیرابه به آب 80/20) در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری را نشان نداد. افزایش غلظت شیرابه به بیش از 20 درصد حجمی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم را نسبت به شاهد کاهش داد که احتمالا به دلیل افزایش شوری خاک و اثرات منفی آن بر این پارامترها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Municipal Solid Waste Compost Leachate on the Soil Properties, Yield and Yield Components of Wheat

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Astaraei
  • Fereshteh Almasian
Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The amount of municipal waste leachate produced during the process of composting of solid waste refuse is high, due to its higher moisture content. Therefore, improper collection methods and uses can cause environmental problems. This study was conducted in order to investigate the effect of municipal soild waste compost leachate (MSWC leachate) on yield and yield components of wheat (Triticum aestivum) with four irrigation treatments of different leachate-to-water ratios (T0=water, T20=20%,T40=40%, T60=60% V/V basis) in a completely randomized design with three replications under greenhouse conditions. Results obtained indicate the significant effect of different leachate to water ratios on ECe, pH, TN, available P and OC of soil, yield and yield components of wheat. ECe, TN, available P and OC of soil increased, but the soil pH decreased with MSWC leachate concentrations and the maximum was recorded for the T60 treatment. The number of grains per spike (more than 1.4 times), plant height(13.8%), grain weight per spike (more than 1.6 times), grain and straw yields (more than 1.5 and 1.6 times, respectively), and the ratio of grain weight to straw weight in a leachate-to-water ratio of 20/80 (T20) treatment increased when compared to their respective controls and the other treatments (p0.05). Spike length and 1000 grain weight in a leachate-to-water ratio of 20/80 (T20) treatment were not significantly different from their respective controls. Increasing the leachate concentrations to more than 20%, reduced yield and yield components of wheat compared to control, probably due to a soil salinity increase and its negative impacts on the parameters studied (p0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: MSWC leachate
  • Soil properties
  • Wheat