نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدو ﺳ ﯽ ﻣشهد

چکیده

مقدار شیرابه تولیدی در فرایند تبدیل زباله های شهری به کمپوست، به دلیل بالا بودن مقدار رطوبت آن ها شیرابه زیادی تولید می شود. بنابراین اگر زباله های شهری به رو شهای مناسب جم عآوری و مصرف نگردد، می تواند مشکلات زیست محیطی زیادی ایجاد نماید. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری بر خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گندم با چهار تیمار آبیاری با نسبت های مختلف شیرابه با آب ( T0 = آب معمولی، T20= 20، T40= 40، T60= 60 60 درص حجمی شیرابه با آب) به صورت طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانه بر گیاه گندم انجام شد. نتایج بدست آمده بیانگر اثرات معنی دار نسبت های مختلف شیرابه به آب بر pH ، هدایت الکتریکی عصاره اشباع ، درصد کربن آلی، نیتروژن کل و فسفر قابل دسترس در خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم متناسب با افزایش نسبت شیرابه به آب است. هدایت الکتریکی عصاره اشباع، درصد کربن آلی، نیتروژن کل و فسفر قابل دسترس در خاک با افزایش غلظت شیرابه افزایش داشت و حداکثر آنها در تیمار T_GOبود. تعداد دانه در سنبله، ارتفاع گیاه، وزن دانه در سنبله، عملکرد کاه و کلش و دانه در تیمار 20 T نسبت به شاهد بترتیب 5/43، 8/13، 2/58، 3/46، 1/57 درصدافزایش معنی داری داشت .(p ≤0/ 57) (طول سنبله و وزن هزار دانه در تیمار 20 T (نسبت شیرابه به آب 80/20) در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری را نشان نداد. افزایش غلظت شیرابه به بیش از 20 درصد حجمی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم را نسبت به شاهد کاهش داد که احتمالا به دلیل افزایش شوری خاک و اثرات منفی آن بر این پارامترها می باشد.

کلیدواژه‌ها