ارزیابی استفاده از ازن در گندزدایی آب آشامیدنی مطالعه موردی : تصفیه خانه آب تهران پارس

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

گروه طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

طی سال های اخیر، به دلیل رشد جمعیت ، رودخانه های کرج، لار و جاجرود به عنوان منابع آب سطحی تامین کننده آب شرب تهران ، با ریز جانداران گوناگونی آلوده شده اند. همچنین میزان مواد آلی مولد بو، طعم، رنگ در آب های سطحی افزایش چشم گیری داشته است. باتوجه به پتانسیل تولید تری هالو متان از واکنش کلرین محلول با مواد humic ، استفاده موثر آتی ازکلرین به عنوان ماده گندزدای آب آشامیدنی تهران در هاله ای از ابهام قرار می گیرد( باعدم قطعیت روبروست) از این رو، استفاده از ازن به عنوان گزینه ای دیگر برای گندزدایی آب آشامیدنی کلان شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت . به منظور ارزیابی فواید و ضررهای ازن زنی آب ، یک مورد آزمایشی با ظرفیت تولید 4 گرم ازن در ساعت در نظر گرفته شد. این مطالعه در دوره زمانی فروردین تا شهریور 1384 انجام شد و تصفیه خانه تهران پارس در شمال شرقی تهران به عنوان مکان آزمایشی مطالعه انتخاب شد. به منظور انجام این مطالعه ، بالاترین سطح جذب باکتری ها در همه نمونه های ماهیانه در نظر گرفته شد، زمان ها و غلظت های متفاوت ازن دهی در خنثی سازی نماتودها آزمایش شد ونتایج، حذف کامل باکتری ها در دوره های تعیین شده را نشان داد. با وجود این که سرمایه گذاری اولیه برای احداث و بهره برداری ازدستگاه ها و تجهیزات موردنیاز از جمله مواد خام برای تولید ازن در هوا نسبتا بالاست ، اما استفاده از ازن در طول زمان پیش بینی شده بهره برداری توجیه اقتصادی دارد. علاوه بر این ، انتقال و ذخیره ازن نسبت به کلرین که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد، آسان تر است و استفاده از ازن درمقایسه با کلرین از پتانسیل تولید تری هالو متان کمتری برخوردار است . از سوی دیگر ازن باید در محل ، تولید شود و از ثبات (ماندگاری) کمتری در آب برخوردار است و بنابر این اتخاذ فرایند نگهداری و پایش دقیق و مداوم ضروری است. علاوه بر موارد یاد شده دلیل پتانسیل خوردندگی بالای ازن، باید موادی با مقاومت های ویژه در ابزار کاربردی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Use of Ozone for Disinfection of Drinking Water, Case Study: Tehran Pars Water Treatment Plant (Iran)

نویسندگان [English]

  • Hassan Hoveidi
  • Gholamreza Nabi Bidhendi,
  • Hamid Reza Jafari,
  • Touraj Nasrabadi
  • Toktam Shahriari
Department of Environmental Planning, Faculty of Environment, University of Tehran
چکیده [English]

During recent years, surface water resources supplying Tehran's potable water Karaj, Lar and Jajrood Rivers are contaminated with different microorganisms due to population growth. Additionally, the amount of organic materials generating odor, taste and color in the surface water has increased sharply. By considering the trihalomethane (THM) production potential of dissolved chlorine in reaction with innocuous humic substances, future use of chlorine as a disinfectant in Tehran's drinking water is clouded in uncertainty. Accordingly, the use of ozone as another alternative was taken in to consideration for disinfection of drinking water in this mega city. In order to evaluate advantages and disadvantages of water ozonation a pilot with a generating capacity of 4 gr ozone per hour was designed. This study was performed between April and September 2005 and Tehran Pars water treatment plant in the Northeast of Tehran was chosen for the case study. Bacteria removal was considered to be at highest level in all monthly samples. Different ozone contact times and dosages were tested in the deactivation of nematodes and the results showed the perfect removal in specified periods. Although the initial investment for construction and implementation of the required apparatuses is relatively high, since the raw material for ozone generation is air, the use of ozone is financially justifiable during the predicted time of operation. Moreover, the transfer and storage of ozone is much easier in comparison with chlorine which is currently in use. Unlike chlorine, the use of ozone as a disinfectant does not have the potential of THMs generation. On the other hand, ozone must be generated on site and is instable in water. Therefore, a continuous and precise monitoring and maintenance process must be taken in to consideration. Furthermore, due to high corrosive potential of ozone, special resistant materials must be used in the applied instruments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: ozone
  • water disinfection
  • Tehran Pars water treatment plant