بررسی اثر فعالیت های کشاورزی بر جمعیت نماتدها و باکتری های خاکزی مزارع گندم استان خراسان

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ مشهد

چکیده

نماتدها و باتری های خاکزی نقش مهمی در کارکرد خاک ایفا می کنند و به همین جهت اهمیت ویژه ای در کشاورزی دارند. برای ارزیابی اثر فعالیت های کشاورزی در بوم نظام اصلی کشاورزی استان خراسان بر نماتدها و باکتر یهای خاکزی مطالعه ای در سه منطقه شیروان ،مشهد و گناباد انجام شد. مزارع گندم کم نهاده و پرنهاده به عنوان سیستم های کشاورزی همراه با سیستم طبیعی هر منطقه جهت انجام مطالعه مد نظر قرار گرفتند. مصرف نهاده های کشاورزی ملاک ا نتخاب مزارع بود، به طوریکه مزارع گندم کم نهاده و پرنهاده در هر منطقه به ترتیب بر اساس کمترین و بیشترین مقدار مصرف نهاده ها انتخاب شدند. نمونه برداری خاک در هر یک ازمزارع پرنهاده ، کم نهاده و نیز سیستم طبیعی انجام گرفت و درصد مواد آلی، تعداد باکتری قابل کشت خاک تعیین گردید . درصد مواد آلی خاک در همه مناطق و سیستم های مورد مطالعه پائین بود ولی تحت اثر فعالیت های کشاورزی افزایش نشان داد. تعداد نماتدها تحت تاثیر مواد آلی و رطوبت خاک و نیز میانگین حرارتی سالیانه بوده و در سیستم های کشاورزی برتری قابل توجهی نسبت به سیستم طبیعی در هر منطقه داشت . میانگین تعداد نماتدها در 100 گرم خاک خشک در سیستم های طبیعی شیروان مشهد و گناباد به ترتیب 166، 184، و 132 در سیستم های کم نهاده شیروان مشهد و گناباد به ترتیب550، 459 و 1067 و در سیستم های پر نهاده شیروان مشهد و گناباد به ترتیب 348، 1084 و 485 بود. فعالیت های کشاورزی در مزارع گندم بر باکتری های خاکزی تاثیر منفی نداشته و در بعضی از مناطق تعداد باکتری های قابل کشت خاکزی در سیستم های کشاورزی نسبت به سیستم طبیعی برتری معنی داری داشت. نتایج حاصله نشان داد که در حال حاضر فعالیت های کشاورزی در مناطق مورد مطالعه ، باعث بهبود شرایط برای نماتدها و باکتری های خاکزی شده و تعداد نماتده و باکتری های خاکزی را نسبت به سیستم های طبیعی این مناطق افزایش داده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Agricultural Practices on Soil Nematodes and Bacteria in the Winter Wheat Fields of Khorasan Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Khodashenas
  • Alireza Koocheki, Parviz
  • Parviz Rezvani Moghadam
  • Amir Lakzian
Department of Agronomy and Plant Breeding , Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Soil nematodes and bacteria play an important role in soil function. In order to evaluatethe effects of agricultural practices on these organisms, a study was conducted in winter wheat fields of Shirvan, Mashhad and Gonabad, three regions of Khorasan Province. In each region, high and low input fields of winter wheat were selected, along with a natural system for comparison. Use of agricultural inputs was the criterion for the selection of low and high input fields in each region. Soil sampling was undertaken on fields and natural systems. Organic matter and the number of nematodes and culturable bacteria in soil samples were measured. The percentage of soil organic matter in all systems was low but, in agro-ecosystems, it was greater than in natural systems. Results showed that organic matter, soil moisture and mean annual temperature has an affect on soil nematodes. The number of nematodes in agro-ecosystems was reater than in natural systems in all three regions. The mean number of soil nematodes in 100g dry weight of soil in the natural systems of Shirvan, Mashhad and Gonabad was 166, 184 and 132, respectively; in the low input systems of Shirvan, Mashhad and Gonabad it was 550, 459 and 1067, respectively and in the high input systems of Shirvan, Mashhad and Gonabad it was 348, 1084 and 485, respectively. Agricultural practices had no negative effects on soil bacterial numbers and the number of soil bacteria increased in some agro-ecosystems. Results showed that agro-ecosystems improved the conditions for nematodes and bacteria and increased the number of these organisms in soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: nematode
  • soil bacteria
  • soil organic matter
  • wheat