نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ مشهد

چکیده

نماتدها و باتری های خاکزی نقش مهمی در کارکرد خاک ایفا می کنند و به همین جهت اهمیت ویژه ای در کشاورزی دارند. برای ارزیابی اثر فعالیت های کشاورزی در بوم نظام اصلی کشاورزی استان خراسان بر نماتدها و باکتر یهای خاکزی مطالعه ای در سه منطقه شیروان ،مشهد و گناباد انجام شد. مزارع گندم کم نهاده و پرنهاده به عنوان سیستم های کشاورزی همراه با سیستم طبیعی هر منطقه جهت انجام مطالعه مد نظر قرار گرفتند. مصرف نهاده های کشاورزی ملاک ا نتخاب مزارع بود، به طوریکه مزارع گندم کم نهاده و پرنهاده در هر منطقه به ترتیب بر اساس کمترین و بیشترین مقدار مصرف نهاده ها انتخاب شدند. نمونه برداری خاک در هر یک ازمزارع پرنهاده ، کم نهاده و نیز سیستم طبیعی انجام گرفت و درصد مواد آلی، تعداد باکتری قابل کشت خاک تعیین گردید . درصد مواد آلی خاک در همه مناطق و سیستم های مورد مطالعه پائین بود ولی تحت اثر فعالیت های کشاورزی افزایش نشان داد. تعداد نماتدها تحت تاثیر مواد آلی و رطوبت خاک و نیز میانگین حرارتی سالیانه بوده و در سیستم های کشاورزی برتری قابل توجهی نسبت به سیستم طبیعی در هر منطقه داشت . میانگین تعداد نماتدها در 100 گرم خاک خشک در سیستم های طبیعی شیروان مشهد و گناباد به ترتیب 166، 184، و 132 در سیستم های کم نهاده شیروان مشهد و گناباد به ترتیب550، 459 و 1067 و در سیستم های پر نهاده شیروان مشهد و گناباد به ترتیب 348، 1084 و 485 بود. فعالیت های کشاورزی در مزارع گندم بر باکتری های خاکزی تاثیر منفی نداشته و در بعضی از مناطق تعداد باکتری های قابل کشت خاکزی در سیستم های کشاورزی نسبت به سیستم طبیعی برتری معنی داری داشت. نتایج حاصله نشان داد که در حال حاضر فعالیت های کشاورزی در مناطق مورد مطالعه ، باعث بهبود شرایط برای نماتدها و باکتری های خاکزی شده و تعداد نماتده و باکتری های خاکزی را نسبت به سیستم های طبیعی این مناطق افزایش داده است .

کلیدواژه‌ها