ارزیابی اکولوژیک رویشگاه سوسن چلچراغ(Lilium ledebourii) در گیلان جهت تعیین نیازهای اکولوژیک گونه

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست و انرژی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی واحد علوم و تحقیقات اهواز

2 گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

3 ایستگاه پرورش گیاهان زینتی

چکیده

سوسن چلچراغ(Lilium ledebourii) گونه ای آندمیک و نادر است که در ارتفاعات ناحیه داماش در استان گیلان می روید و تحت نظارت دقیق سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. رویشگاه سوسن چلچراغ در منطقه داماش یکی از مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست ایران بوده و در طبقه سوم طبقه بندی IUCN (آثار طبیعی ، ملی ) قرار دارد. یک دلیل کمبود اطلاعات در مورد زیست شناسی و به خصوص بوم شناسی این گونه گیاهی نادر حفاظت شدید و محدودیت های پراکنش مکانی می باشد . به منظور تعیین نیازهای اکولوژیک گونه سوسن چلچراغ یا سوسن سفید رویشگاه این گونه در منطقه داماش مورد بررسی قرار گرفته و منابع اکولوژیک مختلف شامل : ارتفاع از سطح دریا، جهت جغرافیایی ، شیب خاک ، پوشش گیاهی و غیره در آن شناسایی شد بررسی رویشگاه دیگر در منطقه درفک (گیلان) نیز بر اساس بازدید میدانی و مطالعات پیشین جهت تعیین نیازهای اکولوژیک گونه سوسن چلچراغ انجام گرفت . داده های توپوگرافیک در سامانه اطلاعات جغرافیایی تجزیه و تحلیل و خصوصیات شکل زمین رویشگاه حاصل شد. نتایج بدست آمده تجزیه و تحلیل ( منطقی ) و عوامل موثر بر پراکنش مکانی سوسن چلچراغ معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological Evaluation of Lilium ledebourii Site in Gilan in Order to Determine Ecological Needs of this Species

نویسندگان [English]

  • Morteza Saeedifard 1
  • Mohsen Hosseini 2
  • Reza Moradi 2
  • Mohammad Naghi Padasht Dehkaei 3
1 Faculty of Environmental and Energy, Science and Research Campus, Islamic Azad University
2 Department of Watershed Management Engineering Faculty of Natural Resources, Tarbiat modarres University
3 Ornamental Plant Research Station, Lahijan
چکیده [English]

Lilium ledebourii (Baker) Boiss.(Liliaceae), locally named Susan -e Chelcheragh is an endemic and rare species that grows on the high lands of Damash in Gilan Province, and It is under surveillance of DOE (Department of Environment). Habitat of Chelcheragh lily in Damash is one of the protected areas of Iran's DOE and is placed in Category III (Natural Monument) of IUCN. Lack of information about the biology and specially ecology of this rare plant species is because of severe conservation and limited spatial distribution. In order to determine the ecological needs of Chelcheragh lily or white lily, the habitat of this species in Damash was studied and different ecological resources including: elevation, geographical aspect, slope, soil, vegetation cover, etc. Study of the other habitat in Dorfak (Gilan) was performed based on field investigation and literature review which was in order to determine ecological needs of Chelcheragh lily. Topographic data in geographic information system (GIS) was analyzed and land form characteristics were provided. Results were analyzed (logical) and effective factors on spatial distribution of Chelcheragh lily were introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Lilium ledebourii
  • Gilan
  • ecological evaluation
  • GIS