نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

چکیده

راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (MBBR) درمورد تصفیه سورفکتانت ها کمتر مورد توجه بوده است. باتوجه به مزیت ها و کارایی مناسب این سیستم در تصفیه فاضلاب های صنعتی ، در این تحقیق از سه راکتور 5 لیتری جهت بررسی و مطالعه راندمان حذف سدیم دودسیل بنزن سولفونات (SDBS) ، سدیم دودسیل سولفات(SDS) و ستیل تری متیل آمونیوم برماید(CTAB) در زمان های ماند متفاوت استفاده شد . طبق نتایج، بهترین راندمان در شرایط باردهی ناپیوسته بامیزان پرشدگی 50درصد حجمی راکتور از آکنه (سنگدانه های لیکا) به میزان 90، 95 و 93 درصد به ترتیب برای SDBS (درCOD=900 mg/1 ) ، SDS ( در COD=1200 gm/1 ) وCTAB ( درCOD=1200 mg/1) به دست آمد. نتایج آزمایش NMRنیز توانایی تجزیه بیولوژیکی راکتور را تایید کرد. در بررسی نقش پرشدگی راکتورها، با کاهش میزان آکنه ها به 30 درصد ، راندمان حذف برای SDBS و CTAB ، 2 درصد بهبود داشت ولی در مورد SDS تفاوتی در راندمان حذف مشاهده نشد. در بررسی تاثیر افزایش دما بر راندمان حذف راکتورها، نتایج حاکی از آن بود که افزایش دما تاثیر معنی داری بر راندمان حذف ندارد. در پایان این تحقیق، مدل سازی بیولوژیکی راکتورها توسط سه مدل استورکینکانون ، خطی و گراو، انجام گرفت که بیانگر تبعیت هر سه راکتور از دو مدل استور- کینکانون و گراو بود.

کلیدواژه‌ها