بررسی حذف سورفکتانت ها با استفاده از راکتور بیوفیلمی با بسترمتحرک (MBBR)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

چکیده

راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (MBBR) درمورد تصفیه سورفکتانت ها کمتر مورد توجه بوده است. باتوجه به مزیت ها و کارایی مناسب این سیستم در تصفیه فاضلاب های صنعتی ، در این تحقیق از سه راکتور 5 لیتری جهت بررسی و مطالعه راندمان حذف سدیم دودسیل بنزن سولفونات (SDBS) ، سدیم دودسیل سولفات(SDS) و ستیل تری متیل آمونیوم برماید(CTAB) در زمان های ماند متفاوت استفاده شد . طبق نتایج، بهترین راندمان در شرایط باردهی ناپیوسته بامیزان پرشدگی 50درصد حجمی راکتور از آکنه (سنگدانه های لیکا) به میزان 90، 95 و 93 درصد به ترتیب برای SDBS (درCOD=900 mg/1 ) ، SDS ( در COD=1200 gm/1 ) وCTAB ( درCOD=1200 mg/1) به دست آمد. نتایج آزمایش NMRنیز توانایی تجزیه بیولوژیکی راکتور را تایید کرد. در بررسی نقش پرشدگی راکتورها، با کاهش میزان آکنه ها به 30 درصد ، راندمان حذف برای SDBS و CTAB ، 2 درصد بهبود داشت ولی در مورد SDS تفاوتی در راندمان حذف مشاهده نشد. در بررسی تاثیر افزایش دما بر راندمان حذف راکتورها، نتایج حاکی از آن بود که افزایش دما تاثیر معنی داری بر راندمان حذف ندارد. در پایان این تحقیق، مدل سازی بیولوژیکی راکتورها توسط سه مدل استورکینکانون ، خطی و گراو، انجام گرفت که بیانگر تبعیت هر سه راکتور از دو مدل استور- کینکانون و گراو بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Surfactant Removal Using Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR)

نویسندگان [English]

  • Rohaolah Noori
  • Bita Ayati
  • Hossein Ganjidoust
Department of Environmental Management, Faculty of Engineering, Tarbiat Moddares University
چکیده [English]

Moving Bed Biofilm Reactor has been taken less attention in treatment of surfactants. In this research with consideration of its advantages and suitable efficiency in industrial wastewater treatment, three 5L-reactors at different retention times were used to investigate the removal efficiency of sodium dodecyle benezene sulfonate (SDBS), sodium dodecyle sulfate (SDS) and cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB). The results indicated that the best removal efficiency in batch loadingsystem with filling ratio of 50% of the reactor volume by LECA (Light Expanded Clay Aggregate) was 90, 95, and 93 percent for SDBS (COD=900 mg/l),SDS (COD=1200 mg/l)and CTAB (COD=1200 mg/l), respectively. NMR test results confirmed biodegradation ability of compounds in MBBR. In the study of filling ratio effect in the reactors, the volumes of the carriers were decreased to 30% and the removal efficiency were improved by 2% for SDBS and CTAB systems but no change was observed for SDS system. In the study of temperature effect no considerable change has been observed in the removal efficiency. Finally, biological modeling of the reactors using Stover-Kinkannon, first order and Grau models have shown that the reactors followed both Stover-Kinkannon and Grau ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words:DBS
  • SDS
  • CTAB
  • MBBR
  • Biological model