Original Articles
مطالعه سلامت اگرواکوسیستمها با استفاده از کارایی مصرف انرژی و آنتروپی تولیدشده

محمدرضا اصغری پور؛ فرشته سلیمان عزیزی؛ محمود رمرودی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  در کشاورزی نی ازی روز افزون ی به یک چارچوب استاندارد برایسنجش و ارزیابی پایداری وجود دارد. در سالهای اخیر تعداد زیادی ازمدل های شبیه سازی سیستمی به منظور ارزیابی پایداری کشت بوم هاتوسعه یافتهاند. در این مقاله بهاختصار روش ی بر ای ارزی ابی سلامتبوم نظام های کشاورزی بر مبنای کارایی مصرف انرژی و آنتروپی اضافیتولید شده در سیستم تبیین ...  بیشتر

Original Articles
تعیین میزان سرب در بافت عضله ماهی خوراکی شیربت رودخانه اروند با تاکید بر انباشتگی و ارزیابی خطرات

حمیدرضا پورخباز؛ میترا چراغی؛ سعیده جوانمردی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  سرب جز فلزات غیر ضروری برای انسان است، به طوری که وجود هرمقدار از آن در بدن نشانگر آلودگی به ای ن عنصر م یباشد . یک ی ازمهمترین راه های ورود سرب به بدن انسان، مصرف غذاه ای دری اییآلوده به این عنصر میباشد. لذا این پژوهش سعی دارد ضمن بررس یغلظت سرب در ماهی شیربت رودخانه اروند، تعداد وعده های مجازمصرف ماهی مذکور در رودخانه اروند را تعیین ...  بیشتر

Original Articles
در رسوبات دانهریز تالاب انزلی Zn و Cu ،Sr ،Cr ،Ni بررسی توزیع فلزاتسنگین

حمیدرضا پاکزاد؛ مهرداد پسندی؛ اردشیر رومیانی؛ مهدی کمالی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  تالاب انزلی از لحاظ شرایط خاص اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعیاهمیت زیادی دارد. رودخانه های متعددی با عبور از جنگل، شهر وروستاهای اطراف این تالاب، انواع گوناگونی از آلاینده ها را در آنتخلیه میکنند. برای تعیین غلظت فلزات سنگین و عواملفیزیکوشیمیایی و رسوبی موثر بر تمرکز نسبی آنها در رسوبات تالابانزلی از 22 نقطه واقع در رودخانه های ورودی ...  بیشتر

مقاله کوتاه
سازههای پیشبینی کننده رفتار اکولوژیک ذرتکاران شهرستان شیراز: کاربرد مدل جامع تشخیص عمل

نسیم ایزدی؛ داریوش حیاتی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  بیش از دو دهه است که توسعه پایدار و بهتبع آن توسعه اکولوژیک ودوستدار طبیعت و توجه به رفتار اکولوژیک برای اندیشمندان اهمیتپیدا کرده است. منظور از رفتار اکولوژیک در کشاورزی، کشت باروشهای مناسب جهت حفاظت آب و خاک و منابع می باشد . هدفاین پژوهش، بررسی سازه ه ای پیش بینی کننده رفتار اکولوژیکذرت کاران شهرستان شیراز نسبت به مصرف نهاده ه ا ...  بیشتر

Original Articles
تاثیر ماده مادری و کاربری اراضی بر تغییرات غلظت عناصر نیکل، سرب و روی (مطالعه موردی: دشت مشهد)

طیبه صفری؛ غلامحسین حق نیا؛ شمس الله ایوبی؛ امیر فتوت؛ علی کریمی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  بهمنظور بررسی تاثیر ماده مادری و کاربری اراضی بر تغییرات غلظت0- عناصر نیکل، سرب و روی، تعداد 181 نمونه خاک سطحی ( 10سانتی متر) در محدوده ای بهگستردگی حدود 1500 کیلومترمربع درمحدوده دشت مشهد، از 12 واحد ترکیبی ماده مادری -کاربریمتفاوت برداشت شد. غلظت عناصر سنگین به روش عصاره گیری ب اتیزاب سلطانی اندازه گیری شد. در مواد مادری فوق بازی -دگرگونی،205 ...  بیشتر

Original Articles
بررسی سطح سواد محیطزیست کارکنان دولت جهت انتخاب مناسبترین شیوه آموزشی

آلاله قائمی؛ پونه قائمی؛ سیدمحمد شبیری

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  سواد محیط زیست فعالیتها و نگرشهایی است که ریشه در دانشعمیق داشته، تفسیر، تحلیل و عمل جهت حفظ محیط زیست بایدطبیعت ثانوی افرادی باشد که از این دانش برخوردارند . آموزشمهم ترین اصل توسعه منابع انسانی محسوب میشود زیرا نتیجه آن درمیان مدت و درازمدت از طریق بازده مطلوب کارکنان تعلیم دیده، بهسیستم باز خواهد گشت و باعث تسهیل امور، افزایش بهره ...  بیشتر

Original Articles
برآورد ارزش اقتصادی خدمات ترسیبکربن در مراتع با روش هزینه جایگزین (مطالعه موردی: مراتع منطقه دیزج بطچی خوی

رقیه قریشی؛ جواد معتمدی؛ اسماعیل شیدای کرکج

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  اساسی در جهت حل مشکلات و همچنین حفاظت و بهره برداری ازمحیط زیست و دست یابی به توسعه پایدار محسوب می شود .ارزشگذاری اقتصادی را میتوان بهگونه ای مثبت در هر چه بهترنمودن سیاستهای محیطزیستی دخالت داد. درحال حاضر ثابت شدهاست که تخریب اکوسیستم و بدتر شدن کیفیت و کمیت خدمات ارائهشده توسط اکوسیستم، اثرات منفی بر روی رشد اقتصادی دارد . درپژوهش ...  بیشتر

Original Articles
بررسی تجزیهزیستی تفاله و پسماند چای و تراشههای درخت بلوط توسط قارچ گنودرما

اعظم جوانمرد؛ مهناز مظاهری اسدی؛ مهران کیانی راد

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  پسماندهای گیاهی و ضایعات کشاورزی حاوی مقادیر قابل توجهی ازترکیبات لیگنینی و سلولزی میباشد. در پی رشد جمعیت انسانی وافزایش کشت، تولید و مصرف، دفع این مواد در این حجم امروزه بهیکمعضل مهم محیط زیستی تبدیل شده است. این در حالی است کهمیکروارگانیسم های تجزیه کننده ترکیبات فوق، نهتنها نقش مهمی درعدم فساد و رفع آلودگی ناشی از انباشته شدن ...  بیشتر

Original Articles
استفاده از دادههای طیفنگاری زمینی جهت تخمین میزان یوتریفیکاسیون آبهای داخل خشکیها (مطالعه موردی: تالاب انزلی)

آزاده کاظمی؛ حمید رضا جعفری؛ علی ترابیان؛ علی اکبر متکان

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  دادههای طیفی یک دانش بنیادین جهت مطالعه میزان کلروفیلتشخص میزان یوتریفیکاسیون آبهای داخل خشکیها از قبیل رودخانهها،تالآبها، دریاچهها و غیره محسوب میشود. مهمترین مزیت استفاده ازدادههای طیفی تشخیص بهترین شاخص های طیفی جهت مطالعهمیباشد. شاخص طیفی با استفاده از بازتابندگی طیفی آبهای داخلجهت a خشکیها نظیر آب تالآبها در طول موج متأثر ...  بیشتر

Original Articles
طراحی شبکه پیوسته فضای سبز شهری با استفاده از تئوری گراف (مطالعه موردی: منطقه یک تهران)

مجید رمضانی مهریان؛ شهرزاد فریادی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  پیوستگی لکه های سبز شهری یکی از مهم ترین ویژگی های شبکهفضای سبز و از الزامات افزایش کارایی و مخصوص اً حفاظت ازتنوع زیستی است. بنابراین برنامهریزان و طراحان فضاهای سبز شهرینیاز به ابزاری برای تجزیه و تحلیل پیوستگی شبکه و بهینه سازی آندارند. با بهکارگیری اصول اکولوژی سیمایسرزمین و مفاهیم موجوددر تئوری گراف در کنار هم میتوان به شبیه ...  بیشتر

Original Articles
مقایسه میزان آلودگی صوتی در مناطق 5 و 6 تهران

ساناز فتحی؛ محمد رضا منظم اسماعیل پور؛ فاطمه رزاقی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه میزان آلودگی صوتی در بعضی ازنقاط منطقه 5 و قسمت جنوب منطقه 6 (ناحیه 2) تهران است. اینمناطق در بازده زمانی یکسان (خرداد 1390 ) طی سهنوبت روزانه درساعات پیک ترافیک بهوسیله دستگاه صدا سنج مدل 2236 ساختبروئل و کجائر شاخصهای صدا اندازهگیری، محاسبه، تجزیه و تحلیلشد و (GIS) گردید، سپس داده ها وارد نرم افزار اطلاعات جغرافیاییلایههای ...  بیشتر

Original Articles
بررسی نگرشهای کودکان پیشدبستانی شهر مشهد در مورد مسائل محیطزیستی

سید محمد شبیری؛ حسین میبودی؛ نازنین امیدوار

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  چکیدهشکلگیری نگرش، ارزشها، تعهد و مهارتهای مورد نیاز برای حفظ وپشتیبانی محیطزیست در افراد از سنین پایین آغاز میشود . هدف ازاین پژوهش بررسی نگرشهای محیطزیستی و انتخاب نوع سبکه اییادگیری در کودکان پیش دبستانی شهر مشهد بر اساس تفاوت هایجنس می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی -پیمایشی است و 112کودک شرکتکننده به طور تصادفی به عنوان نمونه ...  بیشتر