دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تیر 1393 
مقایسه میزان آلودگی صوتی در مناطق 5 و 6 تهران

ساناز فتحی؛ محمد رضا منظم اسماعیل پور؛ فاطمه رزاقی