بررسی نگرشهای کودکان پیشدبستانی شهر مشهد در مورد مسائل محیطزیستی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه علمی آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور

2 دکتی مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و محیط زیست، دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیدهشکلگیری نگرش، ارزشها، تعهد و مهارتهای مورد نیاز برای حفظ وپشتیبانی محیطزیست در افراد از سنین پایین آغاز میشود . هدف ازاین پژوهش بررسی نگرشهای محیطزیستی و انتخاب نوع سبکه اییادگیری در کودکان پیش دبستانی شهر مشهد بر اساس تفاوت هایجنس می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی -پیمایشی است و 112کودک شرکتکننده به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخابشدند. نسخه اقتباسشده از پرسش نامه با تصاویر طراحی شده توسطپژوهش گر حمایت شد که به طور واضح هر یک از سؤالات را معرفیمی کرد. نتایج این پژوهش نشان داد که نگرشهای کودکانپیش دبستانی درباره مسائل محیط زیستی عموماً خوب است و آنه ابه ترتیب روشهای بازی، ایفای نقش، قصه گویی، گردش علمی وبازدید، توضیحی و تمرین و تکر ار را برای آموزش محیط زیستپیشنهاد کردند. هم چنین نتایج آزمونهای همبستگی نشان داد کههیچگونه ارتباط معناداری میان جنسیت با میزان نگرش به مسائلمحیط زیستی و انتخاب نوع سبک ه ای یادگیری در کودکان وجودندارد. از آن جا که مهدکودک ها بهعنوان فضایی که کودکان ساعتهایزیادی از طول روز خود را در مهمترین سنین الگوپذیری و آموزشپذیریدر آنجا سپری میکنند، میتواند بهعنوان یکی از مهمترین فضاها برایافزایش آگاهیهای محیطزیستی کودکان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pre-school Children’s Attitudes about Selected Environmental Issues in Mashhad City

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Shobeiri 1
  • Hossein Meiboudi 2
  • Nazanin Omidvar 3
1 Associate Professor, Department of Environmental Education, Payame Noor University
2 Ph.D Student of Environmental Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 MSc. Student of Environmental Education, Payame Noor University
چکیده [English]

This study begins with shaping the attitudes, values, commitment, and skills needed to maintain and support the environment for people of all ages. The aim of this study was to evaluate the environmental attitudes and learning styles i a choice of pre-school children in Mashhad based on gender differences. In this descriptive-survey study, 112 children attending samples were randomly selected. Adapted version of the questionnaire developed by the researcher was supported by illustrations that clearly introduced each question. The results showed that pre-schoolers' attitudes about environmental issues was generally good and the way they play, role play, storytelling, field trips and visits, clarification and rehearsing for environmental education offered. The correlation analysis showed that there was no significant relationship between gender and attitudes to environmental issues and the choice of learning styles in children lacking. Because the Kindergartens as the child watches a lot of space in your day where they spend most ages Modeling and educable, can be considered as one of the most dangerous areas for children's environmental awareness is increasing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Children
  • Child care
  • Environmental attitudes
  • Learning styles
  • Mashhad