نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

چکیدهشکلگیری نگرش، ارزشها، تعهد و مهارتهای مورد نیاز برای حفظ وپشتیبانی محیطزیست در افراد از سنین پایین آغاز میشود . هدف ازاین پژوهش بررسی نگرشهای محیطزیستی و انتخاب نوع سبکه اییادگیری در کودکان پیش دبستانی شهر مشهد بر اساس تفاوت هایجنس می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی -پیمایشی است و 112کودک شرکتکننده به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخابشدند. نسخه اقتباسشده از پرسش نامه با تصاویر طراحی شده توسطپژوهش گر حمایت شد که به طور واضح هر یک از سؤالات را معرفیمی کرد. نتایج این پژوهش نشان داد که نگرشهای کودکانپیش دبستانی درباره مسائل محیط زیستی عموماً خوب است و آنه ابه ترتیب روشهای بازی، ایفای نقش، قصه گویی، گردش علمی وبازدید، توضیحی و تمرین و تکر ار را برای آموزش محیط زیستپیشنهاد کردند. هم چنین نتایج آزمونهای همبستگی نشان داد کههیچگونه ارتباط معناداری میان جنسیت با میزان نگرش به مسائلمحیط زیستی و انتخاب نوع سبک ه ای یادگیری در کودکان وجودندارد. از آن جا که مهدکودک ها بهعنوان فضایی که کودکان ساعتهایزیادی از طول روز خود را در مهمترین سنین الگوپذیری و آموزشپذیریدر آنجا سپری میکنند، میتواند بهعنوان یکی از مهمترین فضاها برایافزایش آگاهیهای محیطزیستی کودکان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها