بررسی تجزیهزیستی تفاله و پسماند چای و تراشههای درخت بلوط توسط قارچ گنودرما

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد پژوهشکده زیست فناوری، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

3 دانشیار پژوهشکده زیست فناوری، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

چکیده

پسماندهای گیاهی و ضایعات کشاورزی حاوی مقادیر قابل توجهی ازترکیبات لیگنینی و سلولزی میباشد. در پی رشد جمعیت انسانی وافزایش کشت، تولید و مصرف، دفع این مواد در این حجم امروزه بهیکمعضل مهم محیط زیستی تبدیل شده است. این در حالی است کهمیکروارگانیسم های تجزیه کننده ترکیبات فوق، نهتنها نقش مهمی درعدم فساد و رفع آلودگی ناشی از انباشته شدن آن ها دارند، بلکهتوانایی بازیافت این زیست توده ها و تبدیل آنها، به مواد با ارزش وبازیافت کننده انرژی سازگار با محیط زیست را فراهم می نمایند. در اینتحقیق امکان تجزیه تفاله و پسماند چایسیاه بههمراه تراشههای چوبMM شماره ثبت 1987 Ganoderma sp. بلوط توسط قارچ گنودرمامورد ارزیابی قرار گرفت. دو محیط کشت حاوی تراشههای چوب بلوطو تفاله چایسیاه با نسبتهای متفاوت 1:1 و 4:1 به ترتیب انتخابشدند. بیش ترین بازده رشد و تشکیل سریع کلاهک در محیط حاویمواد به نسبت 1:1 مشاهده گردید. وضعیت رشد قارچ در هر دو محیطبه دست آمد. از طرفی، اختلاف معناداری p <0/ با سطح اطمینان 05برای رشد میسلیوم قارچ در دو محیط مشاهده نشد و از نظر آماری واندازه گیری نسبت وزنی، نمونه ها یکسان بودند. بر اساس نتایج بهدستآمده محیط حاوی مواد بهنسبت 1:1 با سرعت کمی بیشتر و در مدتبهینه برای تولید pH . 44 روز وارد مرحله تشکیل کلاهک گردیدآنزیم های قارچی تجزیه کننده ترکیبات لیگنین در هر دو محیط94 تعیین شد. نتایج نشان / 79 و 3 / به ترتیب بهینه سازی محیط ها 3داد تفاله چای سیاه به همراه تراشه های چوب بلوط منابع مناسب برایتجزیه توسط قارچ گنودرما محسوب میشوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biodegradation Study of Waste Tea and Oak chips Using the Mushroom Ganoderma sp. MM1987

نویسندگان [English]

  • Azam Javanmard 1
  • Mahnaz Mazaheri Asadi 2
  • Mehran Kiani Rad 3
1 MCs. Of Microbiology, TehranT Iran
2 Professor, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Biotechnology Institute
3 Associate Professor, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Biotechnology Institute
چکیده [English]

Lignin and cellulose are the remarkable portions of plants biomass and agricultural wastes. In the wake of population growth and as a consequence of intensive agriculture activities and human food and other materials’ consumption, these compounds are becoming a burgeoning problem to our society and environment. However, microorganisms with the capability of biodegradation of such complex materials have not only an important role in prevention of spoilage of the wastes, but also the potential as good resource for production of high value, environmental friendly waste recycling and energy recovery. In this study, an evaluation was conducted using fungus Ganoderma sp. MM1987 growing on decomposing pulp of black tea with oak wood chips. Oak wood chips and black tea pulp are the two substrates which the various ratios of 1:1 to 4:1 of a mixture of them were tested, respectively. The most efficient and rapid formation cap growth was observed in the medium containing a 1:1 ratio. Mushroom growth curve on both substrates with a confidence p value <0.05 was obtained respectively. However, no significant difference was observed for mycelia growth in both substrates where the samples were identical using statistical weight ratio measurements. The 1:1 ratio of substrates can speed up the cap formation in a 44-day time scale. The optimum pHs for the production of fungal enzymes degrading lignin compounds were determined as 3.79 and 3.94 respectively. In conclusion, the results show that black tea residues with oak wood chips are appropriate substrates to be decomposed by Ganoderma sp. MM1987.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Agricultural waste
  • Biodegradation
  • Oak chips
  • Ganoderma sp
  • Lignocellulolytic compounds
  • Biomass