نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

چکیده

پسماندهای گیاهی و ضایعات کشاورزی حاوی مقادیر قابل توجهی ازترکیبات لیگنینی و سلولزی میباشد. در پی رشد جمعیت انسانی وافزایش کشت، تولید و مصرف، دفع این مواد در این حجم امروزه بهیکمعضل مهم محیط زیستی تبدیل شده است. این در حالی است کهمیکروارگانیسم های تجزیه کننده ترکیبات فوق، نهتنها نقش مهمی درعدم فساد و رفع آلودگی ناشی از انباشته شدن آن ها دارند، بلکهتوانایی بازیافت این زیست توده ها و تبدیل آنها، به مواد با ارزش وبازیافت کننده انرژی سازگار با محیط زیست را فراهم می نمایند. در اینتحقیق امکان تجزیه تفاله و پسماند چایسیاه بههمراه تراشههای چوبMM شماره ثبت 1987 Ganoderma sp. بلوط توسط قارچ گنودرمامورد ارزیابی قرار گرفت. دو محیط کشت حاوی تراشههای چوب بلوطو تفاله چایسیاه با نسبتهای متفاوت 1:1 و 4:1 به ترتیب انتخابشدند. بیش ترین بازده رشد و تشکیل سریع کلاهک در محیط حاویمواد به نسبت 1:1 مشاهده گردید. وضعیت رشد قارچ در هر دو محیطبه دست آمد. از طرفی، اختلاف معناداری p<0/ با سطح اطمینان 05برای رشد میسلیوم قارچ در دو محیط مشاهده نشد و از نظر آماری واندازه گیری نسبت وزنی، نمونه ها یکسان بودند. بر اساس نتایج بهدستآمده محیط حاوی مواد بهنسبت 1:1 با سرعت کمی بیشتر و در مدتبهینه برای تولید pH . 44 روز وارد مرحله تشکیل کلاهک گردیدآنزیم های قارچی تجزیه کننده ترکیبات لیگنین در هر دو محیط94 تعیین شد. نتایج نشان / 79 و 3 / به ترتیب بهینه سازی محیط ها 3داد تفاله چای سیاه به همراه تراشه های چوب بلوط منابع مناسب برایتجزیه توسط قارچ گنودرما محسوب میشوند

کلیدواژه‌ها