طراحی شبکه پیوسته فضای سبز شهری با استفاده از تئوری گراف (مطالعه موردی: منطقه یک تهران)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

2 دانشیار گروه برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، داﻧﺸﮕﺎه تهران

چکیده

پیوستگی لکه های سبز شهری یکی از مهم ترین ویژگی های شبکهفضای سبز و از الزامات افزایش کارایی و مخصوص اً حفاظت ازتنوع زیستی است. بنابراین برنامهریزان و طراحان فضاهای سبز شهرینیاز به ابزاری برای تجزیه و تحلیل پیوستگی شبکه و بهینه سازی آندارند. با بهکارگیری اصول اکولوژی سیمایسرزمین و مفاهیم موجوددر تئوری گراف در کنار هم میتوان به شبیه سازی و تجزیه تحلیلشبکه فضای سبز پرداخت و طرح مناسبی برای توسعه فضای سبز درراستای بهبود پیوستگی، کارایی و حفظ تنوع زیستی ارائه کرد . باانتخاب منطقه یک شهر تهران به عنوان مطالعه موردی در این مقاله،ابتدا مسیرهای بالقوه برای اتصال مهم ترین لکه های سبز با استفاده ازتحلیل مسیر حداقل هزینه تعیین میشود. و سپس با تجزیه و تحلیلشبکه و استفاده از مفاهیم موجود در تئوری گراف و هم چنین مدلجاذبه طرح بهینهای برای توسعه فضای سبز منطقه یک تهران ارائهمی گردد. نتایج این تحقیق نشان دهنده کارایی بالای تحلیل شبکه درمدلسازی، تجزیه تحلیل و بهینهسازی شبکه فضای سبز شهری است.هم چنین در راستای پوشش نارساییهای موجود در برنامههای توسعهفضای سبز شهری، روش مناسبی برای افزایش پیوستگی شبکه فضایسبز شهری و در نتیجه بهبود کارایی فضای سبز ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Green Space Network Development Using Landscape Ecology Principles and Graph Theory (Case Study: Region 1 Tehran, Iran)

نویسندگان [English]

  • Majid Ramezani Mehrian 1
  • Shahrzad Faryadi 2
1 PhD. Student of Environmental Planning, Faculty of Environment, University of Tehran
2 Associate Professor, Department of Environmental Planning, Faculty of Environment, University of Tehran
چکیده [English]

Connectivity is one of the most important characteristics of urban green network and its necessary to enhance efficiency of landscape and biodiversity. Hence, urban green space designers need a tool to analyze and optimize the connectivity of green networks. Concepts of graph theory can be used to simulate and analyze of green networks and develop a plan prepared for improving efficiency and biodiversity. In this paper, potential corridors were determined for connecting the main green patches of district 1 of Tehran using shortest path analysis. Then, using network analysis and principles existed in graph theory and gravity model, an optimized plan was developed for urban green space network of this area. Results indicated that network analysis provided high efficiency in modeling, analyzing and optimizing of the urban green space network. Therefore, in order to cover the deficiencies in urban green space development plans, an appropriate method for increasing network continuity and enhancing the efficiency green space was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Green space
  • Biodiversity
  • Graph theory
  • Landscape ecology