برآورد ارزش اقتصادی خدمات ترسیبکربن در مراتع با روش هزینه جایگزین (مطالعه موردی: مراتع منطقه دیزج بطچی خوی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 دانشجوی دکتری مرتعداری، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

چکیده

اساسی در جهت حل مشکلات و همچنین حفاظت و بهره برداری ازمحیط زیست و دست یابی به توسعه پایدار محسوب می شود .ارزشگذاری اقتصادی را میتوان بهگونه ای مثبت در هر چه بهترنمودن سیاستهای محیطزیستی دخالت داد. درحال حاضر ثابت شدهاست که تخریب اکوسیستم و بدتر شدن کیفیت و کمیت خدمات ارائهشده توسط اکوسیستم، اثرات منفی بر روی رشد اقتصادی دارد . درپژوهش حاضر با بیان میزان کربن ذخیره شده در مراتع در دو بخشپوشش گیاهی و خاک به برآورد ارزش ریالی آن با روش مب تنی برهزینه جایگزین پرداخته شد. در مکانهای مورد مطالعه، نمونهبرداریگیاه و خاک به روش تصادفی-سیستماتیک جهت تعیین مقدار کربنترسیب شده انجام شد. مقدار کربن ترسیب شده در خاک و گیاه ازطریق آزمایشات تعیین گردید. در نهایت ارزش ریالی ترسیب هر تنکربن در هکتار در سال با استفاده از رویکرد ارزش گذاری مبتنی برهزینه جایگزین برای هر یک از مکانها به دست آمد. بر اساس نتایجتحقیق حاضر، ارزش اقتصادی ذخیره کربن کل مکانهای مورد بررسیدر مراتع منطقه دیزج بطچی شهرستان خوی با شدت های چرای6722 میلیون ریال ،8874 ، متوسط، کم و زیاد؛ بهترتیب برابر 14630در هکتار برآورد گردید، به طوری که مراتع با شدت چرای متوسط ازبیش ترین ارزش اقتصادی کربن ترسیب شده در منطقه برخوردارمی باشد. مطالعه سهم نسبی توزیع ذخایر کربن در اجزای اکوسیستمنشان داد که بیش ترین فایده اقتصادی به بخش خاک تعلق دارد. ایننکته، بیانگر آن است که در اکوسیستمهای مرتعی، خاک اصلیترین ومهمترین منبع ذخیره کربن است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Economic Value of Carbon Sequestration Services in Rangelands with Replacement Cost Method (Case Study: Khoy Dizaj Batchy Rangeland)

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Ghoreyshi, 1
  • Javad Motamedi 2
  • Esmaeil Sheidai Karkaj 3
1 MSc. in Rangeland Sciences, Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil
2 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, University of Urmia, Urmia
3 PhD. Student of Rangeland Sciences, Faculty of Rangeland and Watershed Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan
چکیده [English]

Valuation of environmental problems and issues in various dimensions are counting as basic step in solving problems and also protection of environment and achieving sustainable development. Economic valuation can be involved in positive manner to improve environmental politics. Now, it proved that the degradation of ecosystems and worsening the quality and quantity services provided by ecosystem has negative impacts on economic growth. In this study, the economic value estimation of carbon sequestration was conducted in two parts of vegetation and soil through cost-based valuation approach. In study sites, soil and vegetation sampling was conducted for measuring carbon amount with random- systematic method. Carbon amount in both soil and plants was measured via experiments. Finally the Rial value of each ton carbon per hectare in year was obtained for each sites with Replacement Cost Method. Based on the results, the lowest and highest value of economic of carbon storage in the Dizaj Batchy city of Khoy, with the average grazing intensity, were estimated about 14630, 8874, 6722 million Rial/ha, respectively. As such moderate intensity grazing rangeland had greatest economic value of carbon sequestration in the region. Studying the relative portion in ecosystem parts showed that greatest profit of carbon sequestration belongs to the soil. This point implies that the soil is the most important source of soil carbon storage in rangeland ecosystems. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Economic value
  • Rangelands
  • Carbon sequestration
  • Replacement cost method