نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه ارومیه

3 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

اساسی در جهت حل مشکلات و همچنین حفاظت و بهره برداری ازمحیط زیست و دست یابی به توسعه پایدار محسوب می شود .ارزشگذاری اقتصادی را میتوان بهگونه ای مثبت در هر چه بهترنمودن سیاستهای محیطزیستی دخالت داد. درحال حاضر ثابت شدهاست که تخریب اکوسیستم و بدتر شدن کیفیت و کمیت خدمات ارائهشده توسط اکوسیستم، اثرات منفی بر روی رشد اقتصادی دارد . درپژوهش حاضر با بیان میزان کربن ذخیره شده در مراتع در دو بخشپوشش گیاهی و خاک به برآورد ارزش ریالی آن با روش مب تنی برهزینه جایگزین پرداخته شد. در مکانهای مورد مطالعه، نمونهبرداریگیاه و خاک به روش تصادفی-سیستماتیک جهت تعیین مقدار کربنترسیب شده انجام شد. مقدار کربن ترسیب شده در خاک و گیاه ازطریق آزمایشات تعیین گردید. در نهایت ارزش ریالی ترسیب هر تنکربن در هکتار در سال با استفاده از رویکرد ارزش گذاری مبتنی برهزینه جایگزین برای هر یک از مکانها به دست آمد. بر اساس نتایجتحقیق حاضر، ارزش اقتصادی ذخیره کربن کل مکانهای مورد بررسیدر مراتع منطقه دیزج بطچی شهرستان خوی با شدت های چرای6722 میلیون ریال ،8874 ، متوسط، کم و زیاد؛ بهترتیب برابر 14630در هکتار برآورد گردید، به طوری که مراتع با شدت چرای متوسط ازبیش ترین ارزش اقتصادی کربن ترسیب شده در منطقه برخوردارمی باشد. مطالعه سهم نسبی توزیع ذخایر کربن در اجزای اکوسیستمنشان داد که بیش ترین فایده اقتصادی به بخش خاک تعلق دارد. ایننکته، بیانگر آن است که در اکوسیستمهای مرتعی، خاک اصلیترین ومهمترین منبع ذخیره کربن است

کلیدواژه‌ها