دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، مهر 1393 
بررسی میزان غلظت فلزات سنگین موجود در PM10 هوای شهر اهواز

غلامرضا گودرزی؛ نادعلی علوی بختیاروند؛ محمد شیرمردی؛ محمد حیدری فارسانی؛ کامبیز احمدی انگالی؛ الهه زلقی؛ مهدی وثوقی نیری


برآورد هزینه‌‌های خارجی ناشی از آلودگی هوای کلان‌شهر تهران

وحید اصفهانیان؛ محمودرضا مومنی؛ کامران ماهوتچی سعید؛ خسرو اشرفی؛ سید علی بدیعی