نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

سواد محیط زیست فعالیتها و نگرشهایی است که ریشه در دانشعمیق داشته، تفسیر، تحلیل و عمل جهت حفظ محیط زیست بایدطبیعت ثانوی افرادی باشد که از این دانش برخوردارند . آموزشمهم ترین اصل توسعه منابع انسانی محسوب میشود زیرا نتیجه آن درمیان مدت و درازمدت از طریق بازده مطلوب کارکنان تعلیم دیده، بهسیستم باز خواهد گشت و باعث تسهیل امور، افزایش بهره وری وسودآوری سازمان خواهد شد. امروزه دانش روز حکم می کند ، هرکارشناسی با ابعاد محیطزیستی کار خود آشنا و قادر باشد به هنگامبرنامهریزی، طراحی و اجرای طرحها، جنبههای محیط زیست آن رامورد توجه قرار داده و بهکار گیرد. بنابراین مهندسی که با این بعد ازفعالیتها آشنایی نداشته باشد، لاجرم با دانش روز بیگانه است . روشتحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و تکمیل پرسشنامه بوده است.جامعه آماری تحقیق شامل 800 نفر از مدیران و کارشناسان دولتیبوده است که با استفاده از جدول مورگان 260 نفر ب هطور تصادفیانتخاب شدند. روایی پرسشنامه محقق ساخته، توسط اساتید مربوطه89 محاسبه / اعتبارسنجی و پایایی آن توسط ضریب آلفایکرونباخ ، 0گردید. در این پژوهش مشخص شد که کارکنان دولت نگرشی مثبت وموافق محیطزیست دارند ولیکن سواد محیط زیست ی آنان از نظرشناختی و رفتاری کم میباشد. جهت انتخاب شیوه آموزشی مناسب،بسته های خودآموزشی به صورت مواد شن یداری و دی داری به دلیلدسترسی مناسب و انعطافپذیری در کاربردشان، به عنوان مناسبترینشیوه آموزشی جهت افزایش سطح شناخت، بینش و نهایتاً تغییر رفتارکارکنان جهت ارتقاء سواد و حفظ محیطزیست، پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

Sustainability, Canberra, Australian

Government Department of the Environment

and Heritage and the Australian Research

Institute in Education for Sustainability

(ARIES), 2005.

Zareei Mahmoudabadi S. Assessment of

environmental education personnel steel industry

after the establishment of environmental

management systems, Conference Planning and

Environmental Management, Tehran, Iran, 2012.

[In Persian]

Fathi Vajargah k. Introduction to employee training

program plan Eighth Edition, publication of

samt, Tehran, 2013. [In Persian]

Abbaszadegan S M and Torkzadeh J. Assessment

Educational in organizations”, publication of

Enteshar, Tehran, 2002. [In Persian]

Salehi Omran E. Review of environmental

knowledge, attitudes and skills of primary

school teachers in the Mazandaran province,

Education research Journal, 2008; 3: 91-127.

[In Persian]

Ahadian, M & Mohammadi D, & Ramazani O.

Fundamentals of Instructional Technology,

Publication of Aeige, Tehran, 2011. [In Persian]

Wallner S, Hunzikey M, Kienast F. Do natural

Science experiments influence Public attitudes

towards environmental problems, Global

environmental Change; 2003; 13: 185-194.