نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء

چکیده

سرب جز فلزات غیر ضروری برای انسان است، به طوری که وجود هرمقدار از آن در بدن نشانگر آلودگی به ای ن عنصر م یباشد . یک ی ازمهمترین راه های ورود سرب به بدن انسان، مصرف غذاه ای دری اییآلوده به این عنصر میباشد. لذا این پژوهش سعی دارد ضمن بررس یغلظت سرب در ماهی شیربت رودخانه اروند، تعداد وعده های مجازمصرف ماهی مذکور در رودخانه اروند را تعیین نماید. جهت انجام اینمطالعه شش ایستگاه به طور تصادفی در رودخانه اروند تعیین و از هرایستگاه پنج عدد ماهی تهیه گردید، سپس بافت عضله ماهیان توسطاسید هضم شده و میزان سرب موجود در آن ها با استفاده از دستگاهجذب اتمی سنجش گردید. به طور کلی نتایج حاصل مبین بالاتر بودنمیزان سرب در عضله ماهیان ش یربت از حد استاندارد تعیی ن شدهو NHMRC ، WHO ،FAO توسط سازمانهای معتبر جهانی مانندمیباشد. میانگین غلظت سرب در عضله ماهی شیربت U.K(MAFF)61 میکروگرم بر گرم وزن خشک) / 82/4 میکروگرم بر گرم وزن تر ( 16بود. با توجه به محاسبات صورت گرفته در خصوص حد مجاز مصرفماهیان مورد مطالعه از نظر غلظت سرب، باید پارهای از ملاحظات را بویژهدر خصوص زنان باردار و کودکان رعایت نمود. بر این اساس، مصرف اینگونه از ماهیان رودخانه اروند، به دو وعده در ماه توصیه می شود . درنتیجه مصرف ماهی مذکور بر اساس وعده های مجاز، خطر جدی برایسلامتی مصرف کنندگان از نظر میزان سرب نخواهد داشت

کلیدواژه‌ها

FAO (Food and Agriculture Organizations of

United Nations). The state of world fisheries and

aquaculture, Rome, Italy. 2009.

Mortazavi MS, Sharifian S. Mercury

bioaccumulation in some commercially valuable

marine organisms from Mosa Bay, Persian Gulf.

International journal of environmental research.

; 5(3): 757-762.

Ikem A, Egiebor NO. Assessment of trace

elements in canned fishes (mackerel, tuna,

salmon, sardines and herrings) marketed in

Georgia and Alabama (United States of

America). Food composition and analysis. 2005;

: 771-787.

Mojtahid M, Jorissen F, Pearson T.H.

Comparison of benthic foraminiferal and

macrofaunal responses to organic pollution in the

Firth of Clyde (Scotland). Marine pollution

Bulletin. 2008; 56: 42-76.

Conor R. Metal Contamination of Food, 3

Edition. Wiley-Blackwell Publishing, Oxford,

UK. 2002; 12-40.

Ahamed M, Kaleem M, Siddiqui J. review

Environmental lead toxicity and nutritional

factors. Clinical nutrition. 2007; 26: 400–408.

Patnalk P. Inorganic compounds-Handbooks,

manual, third edition, Springer-Verlag, Berlin,

; 365-390.

Pacyna J. Pacyna E. An assessment of global and

regional emissions of trace metals to the

atmosphere from anthropogenic sources

worldwide. Environmental reviews. 2001; 9:

–298.

Maghsudlo T, Mosavi SA, Fakhri A.

Reproductive characteristics of the large scaled

barbin the Shapoor River in Boushehr province.

Journal of Ffisheries. 2010; 4(3): 117-123.

Cheraghi, M, Espergham O, Nooriaee M.H. Risk

Assessment of Cadmium Due To Consumption M00PAM .1983; Manual of Oceanographic and

pollutant analysis methods. Kuwait.

MooPAM. 1989; Manual of oceanographic and

pollutant analysis methods. Kuwait.

Esmaili-sari A. [Pollution, health and

environmental standards]. Naghsh Mehr

publication; 2001. [In Persian]

US Environmental Protection Agency (USEPA).

Guidance for Assessing Chemical Contaminant

Data for Use in Fish Advisories. Volume 2. Risk

Assessment and Fish Consumption Limits; 3th

ed. Washington: Publication No. EPA 823-B-00-

; 2000.

Kojadinovic J, Potier M, Corre M L, Cosson RP.

Mercury content in commercial pelagic fish and

its risk assessment in the Western Indian Ocean.

Science of the total environment. 2006; 366: 688–

Sakamoto M, Kaneoka T, Murata K, Nakai K,

Satoh H, Akagi H. Correlations between mercury

concentrations in umbilical cord tissue and other

biomarkers of fetal exposure to methylmercury in

the Japanese population. Environtal research.

;103(1):106-11.

Aazami J, Esmaili Sari A, Bahramifar N,

Ghasempouri SM, Jafarinezhad M. The ratio of

organic mercury to total mercury in some organs

of great cormorant (Phalacrocorax carbo) caught

from Gomishan and Anzali International

Wetlands. Arak Medical University Journal.

; 14(59): 1-9. [In Persian]

Voegborlo RB, Akagi H. Determination of