استفاده از دادههای طیفنگاری زمینی جهت تخمین میزان یوتریفیکاسیون آبهای داخل خشکیها (مطالعه موردی: تالاب انزلی)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک

2 استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دادههای طیفی یک دانش بنیادین جهت مطالعه میزان کلروفیلتشخص میزان یوتریفیکاسیون آبهای داخل خشکیها از قبیل رودخانهها،تالآبها، دریاچهها و غیره محسوب میشود. مهمترین مزیت استفاده ازدادههای طیفی تشخیص بهترین شاخص های طیفی جهت مطالعهمیباشد. شاخص طیفی با استفاده از بازتابندگی طیفی آبهای داخلجهت a خشکیها نظیر آب تالآبها در طول موج متأثر از میزان کلروفیلتخمین میزان یوتریفیکاسیون آب های داخل خشکی ها به کار بردهمیشوند. از اینرو استفاده از شاخصهای طیفی می تواند در بیان علتتفاوت طیفی نمونهها با توجه به ارتباط قوی شاخص طیفی با متغیر موردنظر، نقش مؤثری داشته باشد. از جمله شاخصهای طیفی که در مطالعاتمورد استفاده قرار گرفته است a آب ها به خصوص تخمین میزان کلروفیلمی توان به الگوریتم دو باندی (نسبت باندی) اشاره نمود. بر اساس نتایجبا شاخص نسبت باندی a بهدست آمده در بررسی رابطه مقدار کلروفیلدر دو عمق 15 و 30 a رابطه قوی بین مقدار این شاخص با مقدار کلروفیلسانتی متری مشاهده گردید. البته این رابطه در عمق 15 سانتی متری بهشکل قوی تری می باشد . در این تحقیق از دو طول موج 700 و 680نانومتر جهت محاسبه شاخص نسبت باندی استفاده شده است با توجه بهمطالعه منحنی بازتابندگی طیفی نمونه های آب حداکثر حساسیت بهدر طول موج 680 نانومتر وجود دارد و حداقل a جذب ذرات کلروفیلدر طول 700 نانومتر میباشد. در این a حساسیت به بازتابندگی کلروفیلتحقیق رابطه بین فسفر کل با میزان شاخص دوباندی نیز بررسی گردیددر عمق 15 سانتی متری رابطه قوی تری a که همانند میزان کلروفیلنسبت به عمق 30 سانتیمتری نشان میدهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Eutrophication of Inland Waters Using Field Spectrometry Data (Case Study: Anzali Wetland)

نویسندگان [English]

  • Azadeh kazemi 1
  • Hamid Reza Jafari 2
  • Ali Torabian 2
  • Ali Akbar Matkan 3
1 Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Arak
2 Professor, Department of Environmental Management, Faculty of Environment, University of Tehran
3 Associate Professor, Department of Remote Sensing and GIS, Faculty of Earth Science, University of Shahid Beheshti
چکیده [English]

Remote sensing system, especially hyperspectral remote sensing require fundamental knowledge of spectral reflectance of chlorophyll a (chl a) for recognizing eutrophication of inland waters. The first objective of this study was to prepare and investigate the significant differences between the spectral signature of water samples with different amount of chlorophyll a (chl a) of Anzali wetland in 15 cm depth. This was carried out using a full range spectrometer during the spring 2013. The second objective of this study was to discriminate the spectral signature of water samples with different amount of chlorophyll a (chl a) of Anzali wetland in 30 cm depth. A total of 500 water sample spectral curves of illuminated and shaded samples were acquired of 80 water samples with different amount of chlorophyll between 2.07 and 23.9 mg/l. Following the measurements, chlorophyll and total phosphorus of the samples were extracted in laboratory. One important index related to chlorophyll a of water was calculated and statistically analyzed. We conclude that band ratio model in 15 cm depth of water samples has the most relation with chlorophyll a content in comparison with the other indices. This result has been proved by statistical results obtained by chlorophyll and total phosphorus data in lab.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Band ratio index
  • chlorophyll a (chl a)
  • Inland water
  • Total phosphorus
  • reflectance