نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دادههای طیفی یک دانش بنیادین جهت مطالعه میزان کلروفیلتشخص میزان یوتریفیکاسیون آبهای داخل خشکیها از قبیل رودخانهها،تالآبها، دریاچهها و غیره محسوب میشود. مهمترین مزیت استفاده ازدادههای طیفی تشخیص بهترین شاخص های طیفی جهت مطالعهمیباشد. شاخص طیفی با استفاده از بازتابندگی طیفی آبهای داخلجهت a خشکیها نظیر آب تالآبها در طول موج متأثر از میزان کلروفیلتخمین میزان یوتریفیکاسیون آب های داخل خشکی ها به کار بردهمیشوند. از اینرو استفاده از شاخصهای طیفی می تواند در بیان علتتفاوت طیفی نمونهها با توجه به ارتباط قوی شاخص طیفی با متغیر موردنظر، نقش مؤثری داشته باشد. از جمله شاخصهای طیفی که در مطالعاتمورد استفاده قرار گرفته است a آب ها به خصوص تخمین میزان کلروفیلمی توان به الگوریتم دو باندی (نسبت باندی) اشاره نمود. بر اساس نتایجبا شاخص نسبت باندی a بهدست آمده در بررسی رابطه مقدار کلروفیلدر دو عمق 15 و 30 a رابطه قوی بین مقدار این شاخص با مقدار کلروفیلسانتی متری مشاهده گردید. البته این رابطه در عمق 15 سانتی متری بهشکل قوی تری می باشد . در این تحقیق از دو طول موج 700 و 680نانومتر جهت محاسبه شاخص نسبت باندی استفاده شده است با توجه بهمطالعه منحنی بازتابندگی طیفی نمونه های آب حداکثر حساسیت بهدر طول موج 680 نانومتر وجود دارد و حداقل a جذب ذرات کلروفیلدر طول 700 نانومتر میباشد. در این a حساسیت به بازتابندگی کلروفیلتحقیق رابطه بین فسفر کل با میزان شاخص دوباندی نیز بررسی گردیددر عمق 15 سانتی متری رابطه قوی تری a که همانند میزان کلروفیلنسبت به عمق 30 سانتیمتری نشان میدهد

کلیدواژه‌ها