مطالعه سلامت اگرواکوسیستمها با استفاده از کارایی مصرف انرژی و آنتروپی تولیدشده

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه زابل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکوبوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

در کشاورزی نی ازی روز افزون ی به یک چارچوب استاندارد برایسنجش و ارزیابی پایداری وجود دارد. در سالهای اخیر تعداد زیادی ازمدل های شبیه سازی سیستمی به منظور ارزیابی پایداری کشت بوم هاتوسعه یافتهاند. در این مقاله بهاختصار روش ی بر ای ارزی ابی سلامتبوم نظام های کشاورزی بر مبنای کارایی مصرف انرژی و آنتروپی اضافیتولید شده در سیستم تبیین میشود. سپس پایداری کشت بوم بااستفاده از پارامترهای ورودی و خروجی مجتمع کشت و صنعت جوین1389 مورد بررسی قرار می گیرد . - 1384 و 90 - سبزوار در سال 85نتایج نشان داد، محصولات مختلف پایداری اکولوژیکی مختلف ی را دارامی باشند. این اختلافات علل متفاوتی دارد، ول ی در بس یاری از مواردآنتروپی بالا به استفاده از نهاده ه ای زی اد نسبت داده م ی شود .خصوصیات یک گیاه زراعی به تنهایی نقش اندک ی دارد. گرچه ای نروش تخمینی از آنتروپی در بومنظام کشاورزی به ما میدهد، اما با اینروش می توان اثبات کرد با کاهش انرژیهای ورودی مصنوعی پایداری1384 ای ن - 1389 و 85 - بهبود پیدا میکند، مقایسه نت ایج سال 90موضوع را تایید میکند. در مجموع هیچکدام از گیاهان بررسی شده دردو سال مطالعه از نظر ترمودینامیکی وضعیت پایداری نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Agro-Ecosystem Health Using Energy-Use Efficiency and Overproduction of Entropy

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Asgharipour 1
 • Fereshte Soleymanazizi 2
 • Mahmoud Ramroudi 1
1 Associate Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
2 2MSc. Student in Agroecology, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

There is an increasing call for a standardized framework to monitor and evaluate sustainability in agriculture. In recent years, a large number of models of system simulation have been developed in order to assess agro-ecosystems sustainability. This paper presents a brief description of an indicator for the sustainability of agro-ecosystems, based on the energy efficiency and overproduction of entropy. Agro-ecosystem sustainability is then evaluated using energetic input and output parameters of Jovain Agricultural and Industrial Company in Sabzevar in 2005 and 2009. The results indicated that the different kind of crops have different environmental sustainability. Various reasons could be caused these differences, but in many cases the extensive use of inputs was the important reason. The characteristics of the crop itself play a minor role. Although the method allows only rough estimations of entropy in agro-ecosystems. It can be stated that, sustainability was improved due to a reduction of artificial energy input comparing to the results that obtained in 2005 and 2009. Nevertheless, all the examined crop fields are far from reaching a sustainable state from a thermodynamic point of view in both years.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agro-ecosystem
 • Sustainability quantification
 • Entropy
 • Energy-use efficiency
 1. Agricultural Systems; 2006; 90: 226-242.
 2. Zahedi Sh S. Challenges facing sustainable
 3. development from ecotourism point of view.
 4. Journal of Modares; 2003; 3: 89-103. [In Persian]
 5. Asadi A, Varmazyar H. Assessing the
 6. sustainability of agricultural systems. Rahbord;
 7. ; 21: 261-288. [In Persian]
 8. Bell S, Morse S. Measuring Sustainability:
 9. Learning by Doing, Earth scan, London. 2003. p.
 10. Neshat N. Entropy, negative entropy and
 11. information. Library Journal; 2006; 40: 63-76.
 12. Steinborn W, Svirezhev Y. Entropy as an
 13. indicator of sustainability in agro-ecosystems:
 14. North Germany case study. Ecological
 15. Modelling; 2000; 133: 247–257.
 16. Wan S. A Spatial decision support system for
 17. extracting the core factors and thresholds for
 18. landslide susceptibility map. Engineering
 19. Geology; 2009; 108: 237-251.
 20. Luna B, Langbein W B. The Concept of
 21. Entropy in Landscape Evolution, Geological
 22. Survey Professional Paper, U.S. Govt. Print.
 23. Off, Washington. 1963. p. 187.
 24. Smith C S, McDonald G T. Assessing the
 25. sustainability of agriculture at the planning
 26. stage. Journal of Environmental Management;
 27. ; 52: 12-37.
 28. Stockle C O, Papendick R I, Saxton K E,
 29. Campbell G S, van Evert F K. A framework
 30. for evaluating the sustainability of agricultural
 31. production systems. American Journal o