نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه زابل

2 دانشگاه زابل

چکیده

در کشاورزی نی ازی روز افزون ی به یک چارچوب استاندارد برایسنجش و ارزیابی پایداری وجود دارد. در سالهای اخیر تعداد زیادی ازمدل های شبیه سازی سیستمی به منظور ارزیابی پایداری کشت بوم هاتوسعه یافتهاند. در این مقاله بهاختصار روش ی بر ای ارزی ابی سلامتبوم نظام های کشاورزی بر مبنای کارایی مصرف انرژی و آنتروپی اضافیتولید شده در سیستم تبیین میشود. سپس پایداری کشت بوم بااستفاده از پارامترهای ورودی و خروجی مجتمع کشت و صنعت جوین1389 مورد بررسی قرار می گیرد . - 1384 و 90 - سبزوار در سال 85نتایج نشان داد، محصولات مختلف پایداری اکولوژیکی مختلف ی را دارامی باشند. این اختلافات علل متفاوتی دارد، ول ی در بس یاری از مواردآنتروپی بالا به استفاده از نهاده ه ای زی اد نسبت داده م ی شود .خصوصیات یک گیاه زراعی به تنهایی نقش اندک ی دارد. گرچه ای نروش تخمینی از آنتروپی در بومنظام کشاورزی به ما میدهد، اما با اینروش می توان اثبات کرد با کاهش انرژیهای ورودی مصنوعی پایداری1384 ای ن - 1389 و 85 - بهبود پیدا میکند، مقایسه نت ایج سال 90موضوع را تایید میکند. در مجموع هیچکدام از گیاهان بررسی شده دردو سال مطالعه از نظر ترمودینامیکی وضعیت پایداری نداشتند.

کلیدواژه‌ها

Agricultural Systems; 2006; 90: 226-242.

Zahedi Sh S. Challenges facing sustainable

development from ecotourism point of view.

Journal of Modares; 2003; 3: 89-103. [In Persian]

Asadi A, Varmazyar H. Assessing the

sustainability of agricultural systems. Rahbord;

; 21: 261-288. [In Persian]

Bell S, Morse S. Measuring Sustainability:

Learning by Doing, Earth scan, London. 2003. p.

Neshat N. Entropy, negative entropy and

information. Library Journal; 2006; 40: 63-76.

Steinborn W, Svirezhev Y. Entropy as an

indicator of sustainability in agro-ecosystems:

North Germany case study. Ecological

Modelling; 2000; 133: 247–257.

Wan S. A Spatial decision support system for

extracting the core factors and thresholds for

landslide susceptibility map. Engineering

Geology; 2009; 108: 237-251.

Luna B, Langbein W B. The Concept of

Entropy in Landscape Evolution, Geological

Survey Professional Paper, U.S. Govt. Print.

Off, Washington. 1963. p. 187.

Smith C S, McDonald G T. Assessing the

sustainability of agriculture at the planning

stage. Journal of Environmental Management;

; 52: 12-37.

Stockle C O, Papendick R I, Saxton K E,

Campbell G S, van Evert F K. A framework

for evaluating the sustainability of agricultural

production systems. American Journal o