مقایسه میزان آلودگی صوتی در مناطق 5 و 6 تهران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه تهران

3 دانش آموخته مارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه میزان آلودگی صوتی در بعضی ازنقاط منطقه 5 و قسمت جنوب منطقه 6 (ناحیه 2) تهران است. اینمناطق در بازده زمانی یکسان (خرداد 1390 ) طی سهنوبت روزانه درساعات پیک ترافیک بهوسیله دستگاه صدا سنج مدل 2236 ساختبروئل و کجائر شاخصهای صدا اندازهگیری، محاسبه، تجزیه و تحلیلشد و (GIS) گردید، سپس داده ها وارد نرم افزار اطلاعات جغرافیاییلایههای اطلاعاتی جهت ارائه مقدار آلودگی، تعیین نقاط بحرانی وغیرهمشخص گردید. جهت بررسی صور مختلف آلودگی صدای ناشی ازترافیک، آگاهیسنجی و واکنش ذهنی ساکنین منطقه به مزاحمتهایگوناگون صوتی در هر دو منطقه پرسش نامه هایی در بین افراد بالای18 سال توزیع گردید. در ایستگاههای سنجش صوت منطقه 5 میانگین77/8 بوده که dB(A) ، 3/72 و در منطقه 6 dB(A) تراز معادل صدادر هر دو منطقه بیش ترین میزان در کاربری تجاری و کمترین آن درکاربری مسکونی اندازه گیری شده است. در هر دو منطقه آلودگیصدای روزانه بالاتر از حد استاندارد بوده و تقریب اً تمام شاخص هایصوتی درایستگاه های ناحیه 2 منطقه 6 میزان بالاتری را نسبت بهمنطقه 5 ثبت نمودهاند، بالا بودن میزان آلودگی صدا از مشکلاتجدی مطرح شده در هر دو منطقه میباشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare ofNoisePollution in the Region 5 and 6 of Tehran Municipally

نویسندگان [English]

  • Sanaz Fathi 1
  • Mohammadreza Monazam 2
  • Fateme Razaghi 3
1 PhD. Student of Environment, Faculty of Environmental and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University Islamic Azad University
2 Assistant Professor, Faculty of Health, University of Tehran
3 MSC. of Environmental and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The purpose of this study is to measure and compare the noise pollution in some parts of region 5 and the southern part of region 6 of district 2 in Tehran, May 1390. The sound was measured in the studied areas by audiometer machine (model 2236 made Brvyl and Kjayr) in the three peak hours of traffic in each day. The data were introduced to GIS software to provide information on pollution levels and layers, the critical points and, etc. To study the various forms of pollution, noise, traffic awareness surveys and response to harassment of the residents mentally sound in both questionnaires were distributed among people over 18 years. The average of Equivalent Noise level (Leq) was 3.72 and 6.8 dB in the region 5 and 6.8, respectively. However, the lowest and highest of Leq was detected in the business and residential users, respectively.In both regions day sound pollution was highest than the day standard level of Iran and almost in the station of district 2 of region 6 the amount of sound parameter was registered higher than the 5، high levels of noise pollution was a serious problem emerged in both areas. Keywords: Peak traffic, Audiometer, GIS, Equivalent sound level, Questionnaire.