نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه میزان آلودگی صوتی در بعضی ازنقاط منطقه 5 و قسمت جنوب منطقه 6 (ناحیه 2) تهران است. اینمناطق در بازده زمانی یکسان (خرداد 1390 ) طی سهنوبت روزانه درساعات پیک ترافیک بهوسیله دستگاه صدا سنج مدل 2236 ساختبروئل و کجائر شاخصهای صدا اندازهگیری، محاسبه، تجزیه و تحلیلشد و (GIS) گردید، سپس داده ها وارد نرم افزار اطلاعات جغرافیاییلایههای اطلاعاتی جهت ارائه مقدار آلودگی، تعیین نقاط بحرانی وغیرهمشخص گردید. جهت بررسی صور مختلف آلودگی صدای ناشی ازترافیک، آگاهیسنجی و واکنش ذهنی ساکنین منطقه به مزاحمتهایگوناگون صوتی در هر دو منطقه پرسش نامه هایی در بین افراد بالای18 سال توزیع گردید. در ایستگاههای سنجش صوت منطقه 5 میانگین77/8 بوده که dB(A) ، 3/72 و در منطقه 6 dB(A) تراز معادل صدادر هر دو منطقه بیش ترین میزان در کاربری تجاری و کمترین آن درکاربری مسکونی اندازه گیری شده است. در هر دو منطقه آلودگیصدای روزانه بالاتر از حد استاندارد بوده و تقریب اً تمام شاخص هایصوتی درایستگاه های ناحیه 2 منطقه 6 میزان بالاتری را نسبت بهمنطقه 5 ثبت نمودهاند، بالا بودن میزان آلودگی صدا از مشکلاتجدی مطرح شده در هر دو منطقه میباشد

کلیدواژه‌ها