نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

بیش از دو دهه است که توسعه پایدار و بهتبع آن توسعه اکولوژیک ودوستدار طبیعت و توجه به رفتار اکولوژیک برای اندیشمندان اهمیتپیدا کرده است. منظور از رفتار اکولوژیک در کشاورزی، کشت باروشهای مناسب جهت حفاظت آب و خاک و منابع می باشد . هدفاین پژوهش، بررسی سازه ه ای پیش بینی کننده رفتار اکولوژیکذرت کاران شهرستان شیراز نسبت به مصرف نهاده ه ا (آب، کودشیمیایی، سموم شیمیایی و ماشین آلات) بر اساس مدل جامعتشخیص عمل بوده است. در اجرای این پژوهش از فن پیمایش و ابزارپرسش نامه استفاده شده است. جامعه مورد بررسی در این پیمایش،کلیه ذرتکاران شهرستان شیراز بودند . روش نمونه گیری در اینپژوهش، طبقهبندی تصادفی متناسب بود و حجم نمونه 220 نفربرآورد گردید. یافتهها نشان داد بر اساس شاخصهای به کار گرفتهشده، رفتار اکولوژیک ذرت کاران مورد مطالعه در وضعیت مطلوبینبوده و حدود 70 درصد ایشان کم تر از حد متوسط شاخص طراحیشده، امتیاز کسب نمودهاند. با توجه به مدل رفتار اکولوژیک، اثر چهاردسته متغیر (سازه ه ای موقعیتی و فرآیندهای هنجاری، عادتی،عمدی) بهعنوان سازههای مؤثر بر رفتار اکولوژیک سنجیده شد کههشت متغیر از بین آنها توانستند جمعاً 54 درصد از تغییرات رفتاراکولوژیک ذرت کاران را پیشبینی کنند. نتایج نشان داد که مدل بهکارگرفته شده قادر است به خوبی سازه ه ای مؤثر بر رفتار اکولوژیککشاورزان را مورد تحلیل و تبیین قرار دهد. در پایان پیشنهادهایی درراستای دستاوردهای تحقیق ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

to pridict ecological behavior and willingness to

sacrifice. Joutnal of Environmental Psychology.

; 31, 257-265.

Oerker, B., & Bogner, F. X.. Gender, age and

subject matter: Impact on teacher’s ecological

values. Environmentalist. 2010; 30, 117-122. [16]

Klockner, C. A., & Matthies, E.. Structural

modeling of car use on the way to the university

in different settings: interplay of norms, habits,

situational restraints, and perceived behavioral

control. Journal of Applied Social Psychology,

; 39, 8, 1807–1834.

Yue, H., & Bao Jingling, Z. Q. Research on effect

situtional factors to environment behavior of

urban residens. Management and Service

Science; 2009; 9, 1-3.

Klockner, C. A., & Friedrichsmeier, T.. A multilevel

approach to travel mode choice – How

person characteristics and situation specific

aspects determine car use in a student sample.

Transportation Research Part F: Traffic

Psychology and Behaviour, 2011;14 (4), 261-277.

Klockner, C. A., & Blobaum, A.. A

comprehensive action determination model:

Toward a broader understanding of ecological

behaviour using the example of travel mode

choice. Journal of Environmental Psychology,

; 30, 574-586.

Kaiser, F. G., Doka, G., Hofstetter, P., & Ranney,

M. A.. Ecological behavior and its environmental

consequences: A life cycle assessment of a self –

report measure. Journal of Environmental

Psychology. 2003; 23, 11-20.

Gonzalez Lopez, A., & Cuervo-Arango, M. A.

Relationship among values, beliefs, norms and

ecological behavior. Psicolhema; 2008; 20(4),

-629.

Yan, S., & Chun-You, W.. An empirical study on

influencing factors of resident’s environmental

behavior. Management Science and Engineering;

; 20197-2202.

Stevenson, K. Ecological Identification: An

Exploration into the Motivations of Ecological

Behavior. Thesis of Master of Art, Canada,

University of Manitoba. (2009).

Hartig, T., Kaiser, F. G., & Strumse, E..

Psychological restoration in nature as a source of

motivation for ecological behaviour. Environmental

Conservation. 2007; 34(4), 291-299.

Rahimi, H.. The role of culture in development.

Journal of economical politic, 2001; 167-168,Retrieved from: www.maj.ir/portal/ File/

ShowFile.aspx (2010) [In Persian].

Moeinaldini, J.. Application of regional

development policies, Lessons from the

experience of developed countries. Journal of

Political Science, 2007; 7, 71- 96 [In Persian].

Carson, R.. Silent spring. Translated by:

Vahabzade, A., Kuchaki, A. & Alizade, A.

Mashhad. Jihad publication institute(2002) [In

Persian].

Milfont, T.. The effects of social desirability on

self-reported environmental attitudes and

ecological behavior. Environmentalist. 2009; 24,

-269.

Schultz, P. W.. Environmental attitudes and

behaviors across cultures. In: Lonner WJ, Dinnel

DL, Hayes SA, Sattler DN (eds.). Online

readings in psychology and culture (Unit 8,

Chapter 4). Department of Psychology, Center

for Cross- Cultural Research, Western

Washington University, Bellingham. Retrieved

from http://www.ac.wwu.edu/ culture/

Schultz.htm (2002).

Bamberrg, S.. How does environmental concern

influence specific environmentally related

behaviours? A new answer to an old question. J

Environ Psychol, 2003; 23: 21–32.

Sachs, I.. The ecology and philosophy of

development. Translated by seid Hamid Nohi.

Tehran, Kian institute (1994) [In Persian].

Wlodzimierz, Z. Philosophical and axilogical basis

of ecodevelopment. Problemy ekorozwoju; 2007;

, 1, 19-25.

Krichmann, H.