نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ

2 دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

بهمنظور بررسی تاثیر ماده مادری و کاربری اراضی بر تغییرات غلظت0- عناصر نیکل، سرب و روی، تعداد 181 نمونه خاک سطحی ( 10سانتی متر) در محدوده ای بهگستردگی حدود 1500 کیلومترمربع درمحدوده دشت مشهد، از 12 واحد ترکیبی ماده مادری -کاربریمتفاوت برداشت شد. غلظت عناصر سنگین به روش عصاره گیری ب اتیزاب سلطانی اندازه گیری شد. در مواد مادری فوق بازی -دگرگونی،205 و / میزان نیکل در دو کاربری مرتع و شهری بهترتیب با میانگین 868/9 میلی گرم در کیلوگرم، اختلاف معنی داری با هم داشتند. در62 میلیگرم / 43 تا 9 / حالی که در سایر خاک ها، مقدار این عنصر از 2بر کیلوگرم متغیر بود و تحت تاثیر کاربری قرار نداشت. در همه25 تا / 84 و سرب با میانگین 1 / 48 تا 7 / واحدها، روی با میانگین 836/1 میلی گرم در کیلوگرم، با دامنه تغییرات کم تری نسبتبه نیکل،کم تر تحت تاثیر مواد مادری قرار داشتند. روی در واحدهای با موادمادری دگرگونی، اندکی بیش تر از سایر مواد مادری بود. مقدار سرب وروی در کاربری شهری (فقط در مواد مادری فوق بازی -دگرگونی)نسبت به کاربریهای کشاورزی و مرتع حدود 40 درصد بیشتر بود کهنشاندهنده ورود این عناصر از منابع آلاینده بیرون از سامانه خاک بود.افزایش روی و سرب در کاربری شهری می تواند متأثر از فعالیت هایصنعتی و شهری باشد

کلیدواژه‌ها