دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، مهر 1391 
مطالعه واکنش پوشش گیاهی به چرا در مراتع کوهستانی گرگان

قدرت اله حیدری؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ محسن باغستانی فر