تاثیر عوامل زیست محیطی بر امنیت ملی ایران (مطالعه موردی شهر اراک)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده عاوم زمین، دانشگاه شهیدبهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دا ﻧﺸ ﮕﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ، تهران

3 استادیار گروه مدیریت، دا ﻧﺸ ﮕﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ

چکیده

صنایع آلومینیوم اراک در استان مرکزی قراردارد. این صنعت از نظر اقتصادی ، صنعتی ، سیاسی و استراتژیک نه تنها برای این استان بلکه برای کشور اهمیت دارد و از طرفی به عنوان یکی از چالش های زیست محیطی اراک و کشور مطرح است. بررسی تهدیدات و فرصت های زیست محیطی این صنعت و اثرات آن بر امنیت محلی و ملی به عنوان موضوع این پژوهش برای نخستین بار مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان از آن بعنوان الگوئی برای سایر نقاط کشور سود جست. پرسش اساسی دراین پژوهش این بود که تخریب منابع زیست محیطی ناشی از فعالیت آلومینیوم اراک چه تاثیری بر امنیت ملی کشور دارد. در نهایت با ایجاد رابطه منطقی در فرآیند سه مولفه محیط زیست، توسعه و صنعتی شدن و امنیت ملی ، شرایطی فراهم گردد تا هم روند توسعه و محیط زیست حفظ گردد و هم مردم با امنیت روانی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی، اشتغال و معیشت در یک رفاه نسبی زندگی نمایند. بنابر این در این پژوهش این فرضیه مطرح شد که عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی باعث وقفه در فعالیت کارخانه آلومینیوم اراک گشته واین امر منجر به بیکاری ، بحران های امنیتی ، اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی، کارگری شهر اراک خواهد شد. نتایج این پژوهش نشان داد که چالش های زیست محیطی در یک منطقه نظیراراک نه تنها بر امنیت این شهر بلکه بر امنیت ملی نیز تاثیر دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Environmental Factors on the National Security of Iran – A Case Study of Arak

نویسندگان [English]

  • Mohammad Yazdi, 1
  • Esmaeel Ramazani 2
  • Bahador Aminian 3
1 Associated professor, Department of Geology, Faculty of Earth sciences, Shahid Beheshti University
2 MA students, Departments of Managements, Imam Husain University, Tehran‚ Iran
3 Assistant Professor, Departments of Managements, Imam Husain University, Tehran ‚ Iran
چکیده [English]

The Arak Alumina Plant (Iralco) is located in the city of Arak in Central Province, Iran. The industry is of great social, economic, and political importance only for this province but for Iran as a whole. On the other hand, the industry is one of the environmental challenges of the province and the country. Hence, it is a typical case for understanding the relationship between national security and environmental problems. The following paper is the first attempt to set an example on how to deal with such issues. There is a growing perception that environmental degradation, inequitable access to natural resources and hazardous materials increase the probability of conflict and thereby pose a risk to human rights and even national security. This environmental security research seeks to facilitate a process to motivate action to advance and protect local peace and the environment at the same time. The following research focuses on assessing environmental problems in Iralco, which threaten security, societal stability and peace, human health and sustainable livelihoods within the country and the city of Arak. The results show the positive effect of the close collaboration of Government, security and environment offices, environmental and security experts and even local NGOs. Also, this research has carried out assessments for understanding the linkages between the environment and security in the political and socio-economic aspects of Iralco in Arak. The research also contributes to increasing the perception of the interdependency of natural resources, socio-economic development and political stability in Iran and other similar local industrialized regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Air pollution
  • National security
  • Aluminum plant
  • Arak