نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدبهشتی

2 دا ﻧﺸ ﮕﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ

چکیده

صنایع آلومینیوم اراک در استان مرکزی قراردارد. این صنعت از نظر اقتصادی ، صنعتی ، سیاسی و استراتژیک نه تنها برای این استان بلکه برای کشور اهمیت دارد و از طرفی به عنوان یکی از چالش های زیست محیطی اراک و کشور مطرح است. بررسی تهدیدات و فرصت های زیست محیطی این صنعت و اثرات آن بر امنیت محلی و ملی به عنوان موضوع این پژوهش برای نخستین بار مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان از آن بعنوان الگوئی برای سایر نقاط کشور سود جست. پرسش اساسی دراین پژوهش این بود که تخریب منابع زیست محیطی ناشی از فعالیت آلومینیوم اراک چه تاثیری بر امنیت ملی کشور دارد. در نهایت با ایجاد رابطه منطقی در فرآیند سه مولفه محیط زیست، توسعه و صنعتی شدن و امنیت ملی ، شرایطی فراهم گردد تا هم روند توسعه و محیط زیست حفظ گردد و هم مردم با امنیت روانی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی، اشتغال و معیشت در یک رفاه نسبی زندگی نمایند. بنابر این در این پژوهش این فرضیه مطرح شد که عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی باعث وقفه در فعالیت کارخانه آلومینیوم اراک گشته واین امر منجر به بیکاری ، بحران های امنیتی ، اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی، کارگری شهر اراک خواهد شد. نتایج این پژوهش نشان داد که چالش های زیست محیطی در یک منطقه نظیراراک نه تنها بر امنیت این شهر بلکه بر امنیت ملی نیز تاثیر دارد .

کلیدواژه‌ها