نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

چکیده

به منظور بررسی رابطه میان فاکتورهای خاکی وتنوع گیاهی (شانون، شاخص تنوع) و گونه های درختی بوسیله آنالیز تحلیل تطبیقی متعارف 49 پلات پیاده گردید. با استفاده از آنالیز نمونه ها میزان فاکتورهای pH ، هدایت الکتریکی، کربن ، پتاسیم ، سدیم ، منزیم، سدیم ، فسفر، رس ، شن ، سیلت و مواد آلی خاک محاسبه گردید. برای جلوگیریاز خطاهای یک طرفه و استفاده ازآنالیزهای افزایش گرادیان های خاکی بوسیله آنالیز تحلیل تطبیقی غیر متعارف محاسبه گردید . رابطه میان تنوع گونه های زیر اشکوب با گرادیان های خاکی بوسیله رگرسیون چند متغیره و گونه های درختی بوسیله آنالیز تحلیل تطبیقی متعارف مطالعه شدند. نتایج بدست آمده از رابطه گرادیان های خاکی باتنوع زیر اشکوب بهترین تاچ پوشش را مشخص نمودندو گونه های درختی بوسیله گراف های آنالیز تحلیل تطبیقی متعارف نشان داده شدند. همچنین نتایج رابطه گرادیان های خاکی با تنوع زیر اشکوب، فاکتورهای مهم در صد ماسه ، درصد سیلت ، نیتروژن و منیزیم و درگونه های درختی ماسه ، سیلت ، شن و مواد آلی محاسبه گردید . به عبارت دیگر بعضی از متغیرها در رابطه میان فاکتورهای خاکی و تنوع زیر اشکوب توضیح داده نشدند . سطح تاج پوشش تا حدودی این متغیرها را مشخص می نماید.

کلیدواژه‌ها