رابطه میان تنوع گیاهی و مشخصات خاک رویشگاه جنگلی ارغوان در زاگرس شمالی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به منظور بررسی رابطه میان فاکتورهای خاکی وتنوع گیاهی (شانون، شاخص تنوع) و گونه های درختی بوسیله آنالیز تحلیل تطبیقی متعارف 49 پلات پیاده گردید. با استفاده از آنالیز نمونه ها میزان فاکتورهای pH ، هدایت الکتریکی، کربن ، پتاسیم ، سدیم ، منزیم، سدیم ، فسفر، رس ، شن ، سیلت و مواد آلی خاک محاسبه گردید. برای جلوگیریاز خطاهای یک طرفه و استفاده ازآنالیزهای افزایش گرادیان های خاکی بوسیله آنالیز تحلیل تطبیقی غیر متعارف محاسبه گردید . رابطه میان تنوع گونه های زیر اشکوب با گرادیان های خاکی بوسیله رگرسیون چند متغیره و گونه های درختی بوسیله آنالیز تحلیل تطبیقی متعارف مطالعه شدند. نتایج بدست آمده از رابطه گرادیان های خاکی باتنوع زیر اشکوب بهترین تاچ پوشش را مشخص نمودندو گونه های درختی بوسیله گراف های آنالیز تحلیل تطبیقی متعارف نشان داده شدند. همچنین نتایج رابطه گرادیان های خاکی با تنوع زیر اشکوب، فاکتورهای مهم در صد ماسه ، درصد سیلت ، نیتروژن و منیزیم و درگونه های درختی ماسه ، سیلت ، شن و مواد آلی محاسبه گردید . به عبارت دیگر بعضی از متغیرها در رابطه میان فاکتورهای خاکی و تنوع زیر اشکوب توضیح داده نشدند . سطح تاج پوشش تا حدودی این متغیرها را مشخص می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Plant Diversity and Soil Characteristics in a Deciduous Cercis griffithii.L Site of Northern Zagros, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rezaipour 1
  • Moslem Akbarinia 2
  • Masoud Tabar Kochaksaraei 2
1 M Sc. Student, Faculty of Natural Resources, Tehran Tarbiat Moderns University, Iran.
2 Associate Professor, Faculty Of Natural Resource, Tehran Tarbiat Moderns University, Iran
چکیده [English]

Of the 49 samples taken, the relationship between surface soil factors with understory vegetation diversity was investigated (Shannon's- H/, diversity index) along with the species tree by Canonical Components Analysis (CCA). Soil samples were taken and analyzed for pH, EC, C, K, Na, Mg, N, P, clay, sand, loam and organic matter. Major soil gradients of the study area were determined by Principal Component Analysis (PCA) and were used in additional analyses rather than the original factors, thus avoiding the co-linearity problem. The relationship between understoryspecies diversity with soil gradients were studied by multiple regressions and the species tree by CCA. Results showed that the relationship of soil gradients with understory diversity was best described by a unimodal curve and the species tree by a CCA graph. The most important variables were the soil gradients with understory diversity, clay percentage, silt percentage, N and Mg. Also, within the species tree were clay, silt, sand and organic matter. However, there were unexplained variations in the relationship between soil factors and understory diversity. The remaining variation could partly be explained by thecanopy cover.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Understory diversity
  • Regression analysis
  • Northern Zagros
  • Soil properties