بررسی اثرات فاضلاب پالایشگاه بر منابع آب سطحی (مطالعه موردی : پالایشگاه نفت پارس)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

پالایشگاه نفت پارس در فلاصله 22 کیلومتری شهر تهران در نوع خود یکی ازمهم ترین پالایشگاه های روغن موتور کشور محسوب می شود. این پالایشگاه ، در حال حاضر ازواحدهای فورفورال ، واحد تفکیک، واحد مخازن ، واحد بلندینگ، واحد قوطی سازی ، واحد بشکه سازی و رنگ زنی ، قسمت تخلیه بار و بارگیری ، واحد ضدیخ، واحدگریس سازی، واحد دیگ های بخار و واحد تعمیرات و واحد آزمایشگاه تشکیل شده است. در محدوده مورد مطالعه دلایلی نظیر بالا بودن سطح آب های زیرزمینی ، شکست کمپانی در راه اندازی بخش بیولوژیک سیستم تصفیه پساب و همچنین امکان ورود پساب های بهداشتی خانگی و نیز آب های کشاورزی که امکان نفوذ به درون خاک و راه یابی به آب های زیرزمینی در محدوده مورد مطالعه دارند، این تحقیقات در همین شرایط زیست محیطی صورت پذیرفت . برای بررسی این فرض که پساب ها به آب های زیرزمینی راه خواهند یافت ، چهار ایستگاه روی چاه های آبی انتخاب شد که در تمام منطقه مورد مطالعه وجود داشتند. سپس پارامترهایی مانند ،COD ،pH BOD ، نیترات ، رنگ ، نیتریت ، رسانایی الکتریکی ، سولفات ، جامدات محلول ، آمونیاک، فورفورال ، فلزات سنگین و هیدروکربن های نفتی (TPH) اندازه گیری شدند .لازم به ذکر است که این اندازه گیری ها به صورت فصلی انجام گرفته و از دسامبر 2006 تا می 2009 ادامه پیدا کرده است . سپس با مقایسه نتایج حاصل از تست های مورد اشاره و استفاده از مقادیراستاندارد مربوط به این پارامترها، فرضیه مورد نظر اثبات گردید . به عبارت دیگر ، جریان های پساب وارد چاه های آب شده و آب های زیرزمینی را آلوده می نماید. پالایشگاه نفت پارس در فلاصله 22 کیلومتری شهر تهران در نوع خود یکی ازمهم ترین پالایشگاه های روغن موتور کشور محسوب می شود. این پالایشگاه ، در حال حاضر ازواحدهای فورفورال ، واحد تفکیک، واحد مخازن ، واحد بلندینگ، واحد قوطی سازی ، واحد بشکه سازی و رنگ زنی ، قسمت تخلیه بار و بارگیری ، واحد ضدیخ، واحدگریس سازی، واحد دیگ های بخار و واحد تعمیرات و واحد آزمایشگاه تشکیل شده است. در محدوده مورد مطالعه دلایلی نظیر بالا بودن سطح آب های زیرزمینی ، شکست کمپانی در راه اندازی بخش بیولوژیک سیستم تصفیه پساب و همچنین امکان ورود پساب های بهداشتی خانگی و نیز آب های کشاورزی که امکان نفوذ به درون خاک و راه یابی به آب های زیرزمینی در محدوده مورد مطالعه دارند، این تحقیقات در همین شرایط زیست محیطی صورت پذیرفت . برای بررسی این فرض که پساب ها به آب های زیرزمینی راه خواهند یافت ، چهار ایستگاه روی چاه های آبی انتخاب شد که در تمام منطقه مورد مطالعه وجود داشتند. سپس پارامترهایی مانند ،COD ،pH BOD ، نیترات ، رنگ ، نیتریت ، رسانایی الکتریکی ، سولفات ، جامدات محلول ، آمونیاک، فورفورال ، فلزات سنگین و هیدروکربن های نفتی (TPH) اندازه گیری شدند .لازم به ذکر است که این اندازه گیری ها به صورت فصلی انجام گرفته و از دسامبر 2006 تا می 2009 ادامه پیدا کرده است . سپس با مقایسه نتایج حاصل از تست های مورد اشاره و استفاده از مقادیراستاندارد مربوط به این پارامترها، فرضیه مورد نظر اثبات گردید . به عبارت دیگر ، جریان های پساب وارد چاه های آب شده و آب های زیرزمینی را آلوده می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Refinery Wastewater Impacts on Groundwater Sources – A Case Study of Pars Oil Refinery

نویسندگان [English]

  • Nasrin Otadi 1
  • Amir Hesam Hassani 2
1 Ph.D. Student, Department of Environmental and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assosiate Professor, Department of Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Pars Oil Refinery, situated 22 km away from metropolitan Tehran, is one of the most important motor oil refineries in the country. Currently, the refinery is composed of various sections including the Furfural, Separation, Storage, Blending, Can-making, Barrel-making and Dyeing, Loading and Unloading, Antifreeze, Grease-making, Boiler, Repair, and Laboratory Units. In the study area, because of such reasons as the high groundwater table the company has failed to launch the biological section of its wastewater treatment plant. In addition, with the possibility of effluents from residents’ sanitary wastewater as well as those from agriculture lands penetrating the soil and ending up in the underground water of the studied area, the present research was conducted on such an environmental dilemma. In order to investigate the hypothesis of effluent penetration into underground water, four stations were selected from among water wells existing throughout the area, and then the parameters of pH, chemical oxygen demand (COD), biological oxygen demand (BOD), nitrate, colour, nitrite, electrical conductivity (EC), sulfate, dissolved solids, ammonia, furfural, heavy metals, and total petroleum hydrocarbon (TPH) were analyzed. It is noteworthy that the analyses were conducted on water samples seasonally from December 2006 to May 2009. Afterwards, through comparison of the results obtained from the forenamed tests and using standard values, the research hypothesis was confirmed. In other words, effluents do penetrate the wells and pollute the underground water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Oil refinery
  • Water resources
  • Effluent
  • Furfural