نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پالایشگاه نفت پارس در فلاصله 22 کیلومتری شهر تهران در نوع خود یکی ازمهم ترین پالایشگاه های روغن موتور کشور محسوب می شود. این پالایشگاه ، در حال حاضر ازواحدهای فورفورال ، واحد تفکیک، واحد مخازن ، واحد بلندینگ، واحد قوطی سازی ، واحد بشکه سازی و رنگ زنی ، قسمت تخلیه بار و بارگیری ، واحد ضدیخ، واحدگریس سازی، واحد دیگ های بخار و واحد تعمیرات و واحد آزمایشگاه تشکیل شده است. در محدوده مورد مطالعه دلایلی نظیر بالا بودن سطح آب های زیرزمینی ، شکست کمپانی در راه اندازی بخش بیولوژیک سیستم تصفیه پساب و همچنین امکان ورود پساب های بهداشتی خانگی و نیز آب های کشاورزی که امکان نفوذ به درون خاک و راه یابی به آب های زیرزمینی در محدوده مورد مطالعه دارند، این تحقیقات در همین شرایط زیست محیطی صورت پذیرفت . برای بررسی این فرض که پساب ها به آب های زیرزمینی راه خواهند یافت ، چهار ایستگاه روی چاه های آبی انتخاب شد که در تمام منطقه مورد مطالعه وجود داشتند. سپس پارامترهایی مانند ،COD ،pH BOD ، نیترات ، رنگ ، نیتریت ، رسانایی الکتریکی ، سولفات ، جامدات محلول ، آمونیاک، فورفورال ، فلزات سنگین و هیدروکربن های نفتی (TPH) اندازه گیری شدند .لازم به ذکر است که این اندازه گیری ها به صورت فصلی انجام گرفته و از دسامبر 2006 تا می 2009 ادامه پیدا کرده است . سپس با مقایسه نتایج حاصل از تست های مورد اشاره و استفاده از مقادیراستاندارد مربوط به این پارامترها، فرضیه مورد نظر اثبات گردید . به عبارت دیگر ، جریان های پساب وارد چاه های آب شده و آب های زیرزمینی را آلوده می نماید. پالایشگاه نفت پارس در فلاصله 22 کیلومتری شهر تهران در نوع خود یکی ازمهم ترین پالایشگاه های روغن موتور کشور محسوب می شود. این پالایشگاه ، در حال حاضر ازواحدهای فورفورال ، واحد تفکیک، واحد مخازن ، واحد بلندینگ، واحد قوطی سازی ، واحد بشکه سازی و رنگ زنی ، قسمت تخلیه بار و بارگیری ، واحد ضدیخ، واحدگریس سازی، واحد دیگ های بخار و واحد تعمیرات و واحد آزمایشگاه تشکیل شده است. در محدوده مورد مطالعه دلایلی نظیر بالا بودن سطح آب های زیرزمینی ، شکست کمپانی در راه اندازی بخش بیولوژیک سیستم تصفیه پساب و همچنین امکان ورود پساب های بهداشتی خانگی و نیز آب های کشاورزی که امکان نفوذ به درون خاک و راه یابی به آب های زیرزمینی در محدوده مورد مطالعه دارند، این تحقیقات در همین شرایط زیست محیطی صورت پذیرفت . برای بررسی این فرض که پساب ها به آب های زیرزمینی راه خواهند یافت ، چهار ایستگاه روی چاه های آبی انتخاب شد که در تمام منطقه مورد مطالعه وجود داشتند. سپس پارامترهایی مانند ،COD ،pH BOD ، نیترات ، رنگ ، نیتریت ، رسانایی الکتریکی ، سولفات ، جامدات محلول ، آمونیاک، فورفورال ، فلزات سنگین و هیدروکربن های نفتی (TPH) اندازه گیری شدند .لازم به ذکر است که این اندازه گیری ها به صورت فصلی انجام گرفته و از دسامبر 2006 تا می 2009 ادامه پیدا کرده است . سپس با مقایسه نتایج حاصل از تست های مورد اشاره و استفاده از مقادیراستاندارد مربوط به این پارامترها، فرضیه مورد نظر اثبات گردید . به عبارت دیگر ، جریان های پساب وارد چاه های آب شده و آب های زیرزمینی را آلوده می نماید.

کلیدواژه‌ها