مطالعه واکنش پوشش گیاهی به چرا در مراتع کوهستانی گرگان

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 مربی گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

فشار چرای دام یکی از عوامل مخرب مراتع است که موجب تغییرات پوشش گیاهی و گونه های موجود می شود. اساس تحقیق حاضر بررسی اثر چرای دام بر خصوصیات گیاهی در نواحی چرا شده و چرانشده بوده است.بنابر این نواحی با چرای متوسط و سنگین در مراتع کوهستانی گرگان انتخاب شد. نمونه برداری سیستماتیک با استفاده از سه ترانسکت و 40 پلات که به صورت تصادفی بر روی آن قرار گرفت، انجام شد. فرمول های سیمپسون، شانون، مارگالف و منهنینک در هر پلات با استفاده از خصوصیات گیاهی ثبت شده و در نرم افزار PAST محاسبه شد. آنالیز واریانس و مقایسه میانگین های داده ها در نرم افزارPAST انجام شد. نتایج نشانداد که در منطقه چرا نشده خصوصیات گیاهی بیش از منطقه چرای سنگین بوده است.در منطقه چرای متوسط شاخص های گیاهی نسبت به مناطق دیگر اختلاف معنی داری نشان ندادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Vegetation Response to Grazing Intensities in Mountain Rangelands of Gorgan

نویسندگان [English]

  • Ghodratollah Heydari 1
  • Reza Tamartash 2
  • Mohammadreza Tatian 1
  • Mohsen Baghestanifar 3
1 Assistant Professor of Range Management Department, Faculty of Natural Resources, University of Sari Agricultural Science and Natural Resources
2 Instructor of Range Management Department, Faculty of Natural Resources, University of Sari Agricultural Science and Natural Resources
3 M.Sc. Graduated of Range Management, Faculty of Natural Resources, University of Sari Agricultural Science and Natural Resources
چکیده [English]

The intensive grazing of livestock of is one of the physical destroyer pressures on the rangeland ecosystems that cause reduction of vegetation and species variations. The basis for this study was to investigate the grazing effect of livestock on the plant characteristics in the grazed and non-grazed area. The Mountain rangelands of Gorgan, which have been moderately and heavily grazed areas, were selected. The systematic sampling was done randomly on four plots with three transects in each area. Simpson, Shannon, Menhinick and Margalef indices in PAST Software, recorded the species characteristics as diversity and richness in each plot. The data method used to analyzed there data was analysis of variance and means comparison in MINITAB Software. The results showed that the vegetation indices in heavily grazed area were less than the non-grazed area. The species diversity did not show significant difference in the moderately grazed areas comparable to other regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Vegetation
  • Grazing intensities
  • Plant species
  • Mountain ecosystem