بررسی بستر طبیعی مجموعه روستایی اندار گلی و ملفه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی، مازندران، ایران

3 کارشناس ارشد گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این پژوهش که با هدف شناخت و بررسی بستر طبیعی مجموعه روستایی ملفه و اندارگلی واقع در شهرستان سواد کوه انجام شده است، با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، پارامترهای طبیعی و کالبدی روستاهای مورد مطالعه در غالب لایه های مکانی متفاوت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این راستا، ابتدا مدل رقومی ارتفاعی منطقه در سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه گردید. سپس با طبقه بندی لایه های شکل زمین و رویهم قراردادن آن با لایه پوشش و کاربری اراضی ، رابطه پارامترهای طبیعی با بافت کالبدی روستاهای ملفه و اندارگلی مورد تحلیل قرار گرفت و نهایتا بهره برداری های سازگار و ناسازگار از بستر طبیعی روستاهای مورد مطالعه مشخص گردید. علاوه بر این نتایج گویای این مطلب است ، سامانه اطلاعات جغرافیایی با امکان ایجاد پایگاه داده ، تجزیه و تحلیل داده های فضایی می تواندبه عنوان ابزاری موثر در فرایند برنامه ریزی شهری و روستایی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A GIS-Based Study of The Natural Bed of Malfe and Andargoli Villages Rural Complex

نویسندگان [English]

  • Saeed MirRiahi, 1
  • Saed Farajnejad Ghadi 2
  • Maryam Ghasemnejad 3
1 Professor Assistant , Architecture Department,faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University. Tehran, Iran.
2 Lecturer, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Mazandaran, Iran.
3 M.Sc, Geography- Climatology in Environmental Planning,Faculty of Earth Science,Shahid Beheshti University.tehran , Iran.
چکیده [English]

In this study, topographic as well as rural texture parameters were analyzed in the form of spatial layers. For this purpose, a Digital Elevation Model (DEM) was first prepared and then, based on the classification of the land form parameters and overlaying them with the land use/land cover layer, the relationship of the physical parameters with the structural context of Malfe and Andargoli villages was analyzed. Finally, both compatible and non-compatible forms of exploitation of the natural bed of the two villages were identified. Furthermore, the results of this study suggest that GIS with the possibility of developing data can be an efficient tool in the process of rural and urban planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Village
  • Natural bed
  • GIS
  • Malfe and Andargoli villages