نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این پژوهش که با هدف شناخت و بررسی بستر طبیعی مجموعه روستایی ملفه و اندارگلی واقع در شهرستان سواد کوه انجام شده است، با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، پارامترهای طبیعی و کالبدی روستاهای مورد مطالعه در غالب لایه های مکانی متفاوت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این راستا، ابتدا مدل رقومی ارتفاعی منطقه در سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه گردید. سپس با طبقه بندی لایه های شکل زمین و رویهم قراردادن آن با لایه پوشش و کاربری اراضی ، رابطه پارامترهای طبیعی با بافت کالبدی روستاهای ملفه و اندارگلی مورد تحلیل قرار گرفت و نهایتا بهره برداری های سازگار و ناسازگار از بستر طبیعی روستاهای مورد مطالعه مشخص گردید. علاوه بر این نتایج گویای این مطلب است ، سامانه اطلاعات جغرافیایی با امکان ایجاد پایگاه داده ، تجزیه و تحلیل داده های فضایی می تواندبه عنوان ابزاری موثر در فرایند برنامه ریزی شهری و روستایی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها