تحلیل انرژی های ورودی و خروجی در بوم نظام های فشرده کشاورزی (مطالعه موردی : گلخانه خیار درمنطقه ورامین)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸتی

2 دانشیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸتی

3 دانشجوی دکترای آگرواکولوژی، دانشگاه زابل

چکیده

هدف از انجام این مطالعه اندازه گیری میزان انرژی های ورودی و خروجی در گلخانه های خیار در شهرستان ورامین واقع در استان تهران بود. برهمین اساس 200 نفر از گلخانه داران ورامین درسال 2010 انتخاب شدند. نتایج نشان داد که میزان کارایی انرژی ، انرژی خالص و بهره وری انرژی به ترتیب 017/. ، 84/46 مگاژول بر کیلوگرم و 02/0 کیلوگرم بر مگاژول می باشد. همچنین نتایج نشانداد که سوخت (03/99%) نیرو کارگری (37/0%) و انواع کودها (34/0%) بیشترین سهم را در میزان مصرف انرژی دارند. بر اساس نتایج به دست آمده دو استراتژی جانشینی نهاده ها در کشاورزی و استفاده از پیشرفتهای فنی به منظور افزایش کارایی انرژی پیشنهاد شد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Input–Output Energy Analysis in Intensive Agro-ecosystems: A Case Study of Greenhouse Cucumber Production in Varamin County of Tehran Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Darijani, 1
  • Hadi Veisi, 2
  • Korous khoshbakht, 2
  • Houman Liyaghati 2
  • Ali Alipour 3
1 MSc. Of Agroecology, Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, GC.
2 Associate Professor, Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University.
3 Ph.D Student of Agroecology, Zabol University.
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the energy equivalents of input and output in greenhouse cucumber production in Varamin County of Tehran Province, Iran. A survey methodology with a sample of 200 greenhouse farms was employed in 2010. The results showed that the output–input ratio, specific energy and energy productivity were 0.017, 46.84MJ/kg and 0.02 kg/MJ, respectively. In this sense, diesel (99.03%), human labour (0.37%) and fertilizer (0.34%), had the highest proportion of energy consumption. Based on the results obtained, twostrategies including input substitution and using technical progress were recommended for the best energy efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Input–output energy ratio
  • Energy productivity
  • Cucumber
  • Varamin