نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸتی

2 دانشگاه زابل

چکیده

هدف از انجام این مطالعه اندازه گیری میزان انرژی های ورودی و خروجی در گلخانه های خیار در شهرستان ورامین واقع در استان تهران بود. برهمین اساس 200 نفر از گلخانه داران ورامین درسال 2010 انتخاب شدند. نتایج نشان داد که میزان کارایی انرژی ، انرژی خالص و بهره وری انرژی به ترتیب 017/. ، 84/46 مگاژول بر کیلوگرم و 02/0 کیلوگرم بر مگاژول می باشد. همچنین نتایج نشانداد که سوخت (03/99%) نیرو کارگری (37/0%) و انواع کودها (34/0%) بیشترین سهم را در میزان مصرف انرژی دارند. بر اساس نتایج به دست آمده دو استراتژی جانشینی نهاده ها در کشاورزی و استفاده از پیشرفتهای فنی به منظور افزایش کارایی انرژی پیشنهاد شد .

کلیدواژه‌ها