تعیین اثر سمیت کلرید جیوه بر سیاه ماهی Capoeta fusca در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه بیرجند، استادیار موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند

چکیده

آزمون سمیت حاد آلاینده ها، که بطو رمداوم از نواحی صنعتی و مسکونی رها می شوند، نشان دهنده میزان خطر بالقوه این ترکیبات بر جانداران آبزی می باشد. جیوه یک فلز بسیار سمی است که به دلیل کاربرد وسیع آن در کشاورزی ، پزشکی و سایر فعالیت ها، نمیتوان از درمعرض قرارگرفتن آن اجتناب شود. هدف این مطالعه آزمایش سمتی حاد کلرید جیوه بر ماهی آب شیرین (HgCl2) ، Capotea fusca ، بر اساس آزمون پایایی جهت محاسبه 50LC می باشد. بدین منظور ، این ماهی بدون افزودن مواد غذایی حدود 96 ساعت در معرض کلرید جیوه قرار گرفت. 10 غلظت مختلف در سه تکرار انتخاب شدند و برای هر تیمار 10 نمونه ماهی استفاده گردید. محلول ها با حل کلرید جیوه در آب مقطر آماده شدند. نتایج مشخص کرد که مرگ و میر با گذشت زمان کاهش می یابد، به طوری که بیشتر مرگ و میرها در طی 24 ساعت اولیه اتفاق افتاد. سرانجام ، نتیجه گیری نهایی نشان داد که مقدار50LC در طی 72 و 96 ساعت 539/0 میلی گرم در لیتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Mercuric Chloride Toxicity on Capoeta fusca under Laboratory Conditions

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Pourkhabbaz 1
  • Ali Reza Pourkhabbaz 2
1 Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology.
2 Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Birjand, Assistant Professor, Higher Educational Institute of Birjand Hormozan.
چکیده [English]

Acute toxicity testing of contaminants, continually released into the aquatic ecosystems from industrial and residential areas and representing a potential risk to the aquatic biota is important. Mercury is a highly toxic metal to which, due to its wide usage in agricultural, industrial, medical and other fields, exposure cannot be avoided.The purpose of this study was to examine the acute toxicity of mercuric chloride (HgCl2) on a freshwater species of fish, Capotea fusca,according to the static testfor calculating LC50(lethality concentration for 50%).For this purpose,fish were exposed to mercuric chloride and were not fed for approximately 96 h by adding no food. Ten different concentrations in three replicates were chosen. For each treatment, 10 fish specimens were used. The solutions were prepared by dissolving mercuric chloride (Merck) in distilled water. Results represented that mortality decreased as exposure time increased, so that most of the mortality occurred during the first 24 h. Finally, the Conclusion showed that the LC50value at 72 h and 96 h were 0.539 mg/L.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Capoeta fusca
  • LC50
  • Mercuric chloride
  • Qanat
  • Static bioassay