نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

آزمون سمیت حاد آلاینده ها، که بطو رمداوم از نواحی صنعتی و مسکونی رها می شوند، نشان دهنده میزان خطر بالقوه این ترکیبات بر جانداران آبزی می باشد. جیوه یک فلز بسیار سمی است که به دلیل کاربرد وسیع آن در کشاورزی ، پزشکی و سایر فعالیت ها، نمیتوان از درمعرض قرارگرفتن آن اجتناب شود. هدف این مطالعه آزمایش سمتی حاد کلرید جیوه بر ماهی آب شیرین (HgCl2) ، Capotea fusca ، بر اساس آزمون پایایی جهت محاسبه 50LC می باشد. بدین منظور ، این ماهی بدون افزودن مواد غذایی حدود 96 ساعت در معرض کلرید جیوه قرار گرفت. 10 غلظت مختلف در سه تکرار انتخاب شدند و برای هر تیمار 10 نمونه ماهی استفاده گردید. محلول ها با حل کلرید جیوه در آب مقطر آماده شدند. نتایج مشخص کرد که مرگ و میر با گذشت زمان کاهش می یابد، به طوری که بیشتر مرگ و میرها در طی 24 ساعت اولیه اتفاق افتاد. سرانجام ، نتیجه گیری نهایی نشان داد که مقدار50LC در طی 72 و 96 ساعت 539/0 میلی گرم در لیتر بود.

کلیدواژه‌ها