تغییر پذیری مکانی متغییرهای حاصلخیزی خاک در یک باغ زیتون در منطقه طارم استان زنجان ، ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد میوه کاری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار موسسه آب و خاک، کرج، ایران

4 استادیار بخش خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، ایران

چکیده

تغییر پذیری مکانی متغییرهای حاصلیخزی خاک در یک باغ زیتون تحت آبیاری ، با درختان رقم زرد، موردمطالعه قرار گرفت. این باغ در منطقه طارم استان زنجان با مختصات جغرافیایی 48 درجه و56 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و 47 دقیقه عرض شمالی واقع شده و فاصله درختان ازهم 7×7 متر است . متغیرهای پتاسیم ، فسفر، سدیم ، کلر ، هدایت الکتریکی و ماده آلی در نمونه های خاک، از عمق 60-0 سانتی متر در اوایل اسفند ماه 1389 تعیین شد. برای نمونه برداری ، یک شبکه منظم شطرنجی به ابعاد 98×98 متر ایجاد شد. نمونه برداری در نقاط تقاطع این شبکه انجام شد ومختصات جغرافیایی نقاط موردنظر با استفاده ازدستگاه سامانه مکان یاب جغرافیایی دستی، تعیین شد. داده ها با استفاده از روش آمار کلاسیک و زمین آمار مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نقشه هایی با هدف مدیریت ویژه خاک باغ ایجاد شد. درون یابی ها با توجه به آستانه وانحراف استاندارد هر متغییر بدست آمد. از محاسبات به منظور ترسیم نقشه های تغییرات هر جزء حاصلخیزی خاک بر اساس روش کریجینگ استفاده شد. تغییرات توزیع زمینی بالایی مشاهده شد. نتایج نشان داد که کمبود پتاسیم تهدیدی در منطقه مورد مطالعه است. در واقع، محتوای پتاسیم خاک منطقه مورد مطالعه ، سطح آستانه زیر 70 پی پی ام را نشان داد. تجزیه های زمین آماری مدل های متفاوتی از توزیع مکانی و سطوح وابستگی مکانی برای متغییرهای خاک نشان داد. سدیم و ماده آلی خاک در بخش های مطالعه شده از توزیع بالایی برخوردار بود. وابستگی مکانی فسفر در حد متوسط بود، و پتاسیم از یک توزیع همبسته مکانی پیروی نمیکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Variability of Selected Soil Properties in an Olive Orchard in Tarom Region, Zanjan Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Omid Nouri Roudsari, 1
  • Kazem Arzani, 2
  • Aziz Moameni 3
  • Mehdi Taheri 4
1 PhD Student of Horticultural Science, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University (TMU), Tehran, Iran.
2 Professor of Pomology, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Soil and Water Research Institute, Karaj, Iran.
4 Assistant Professor, Soil and Water Research Department, Agricultural andNatural Resources Research Center, Zanjan, Iran
چکیده [English]

An experiment was carried out in order to study the spatial variability of soil fertility variables in an irrigated mature olive tree (Olea europea cv. `Zard’) orchard. The orchard is located in the Tarom area of Zanjan Province (48° 56 to 50° 5E and 36° 47 to 37° 36 N) and is under olive with trees planted 7×7 m. Soil parameters - including K, P, Na, Cl, EC and OM - were determined in soil samples from 0-60 cm depth in late February 2011. A regular 98×98 m sampling grid was established and the intersection points were georeferenced. The data were analyzed using both classical statistics and geostatistical methods. Maps were created as a basis for orchard soil site-specific management. Interpolations were realized according to thresholds and standard deviation of every parameter. Estimates were used to draw variation maps of each soil fertility component based on Kriging method. High geo-distribution variation was detected. The results showed that an important area is menaced by K deficiency. Indeed, in this area soil K was revealed to be under the 70 ppm threshold level. The geostatistical analysis indicated different spatial distribution models and spatial dependence levels for the soil properties. Sodium and OM were strongly distributed in patches. Phosphorous was moderately spatial dependent, and K did not follow a spatial correlated distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Spatial Variability
  • Geostatistical
  • Soil fertility
  • Olive tree