نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

تغییر پذیری مکانی متغییرهای حاصلیخزی خاک در یک باغ زیتون تحت آبیاری ، با درختان رقم زرد، موردمطالعه قرار گرفت. این باغ در منطقه طارم استان زنجان با مختصات جغرافیایی 48 درجه و56 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و 47 دقیقه عرض شمالی واقع شده و فاصله درختان ازهم 7×7 متر است . متغیرهای پتاسیم ، فسفر، سدیم ، کلر ، هدایت الکتریکی و ماده آلی در نمونه های خاک، از عمق 60-0 سانتی متر در اوایل اسفند ماه 1389 تعیین شد. برای نمونه برداری ، یک شبکه منظم شطرنجی به ابعاد 98×98 متر ایجاد شد. نمونه برداری در نقاط تقاطع این شبکه انجام شد ومختصات جغرافیایی نقاط موردنظر با استفاده ازدستگاه سامانه مکان یاب جغرافیایی دستی، تعیین شد. داده ها با استفاده از روش آمار کلاسیک و زمین آمار مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نقشه هایی با هدف مدیریت ویژه خاک باغ ایجاد شد. درون یابی ها با توجه به آستانه وانحراف استاندارد هر متغییر بدست آمد. از محاسبات به منظور ترسیم نقشه های تغییرات هر جزء حاصلخیزی خاک بر اساس روش کریجینگ استفاده شد. تغییرات توزیع زمینی بالایی مشاهده شد. نتایج نشان داد که کمبود پتاسیم تهدیدی در منطقه مورد مطالعه است. در واقع، محتوای پتاسیم خاک منطقه مورد مطالعه ، سطح آستانه زیر 70 پی پی ام را نشان داد. تجزیه های زمین آماری مدل های متفاوتی از توزیع مکانی و سطوح وابستگی مکانی برای متغییرهای خاک نشان داد. سدیم و ماده آلی خاک در بخش های مطالعه شده از توزیع بالایی برخوردار بود. وابستگی مکانی فسفر در حد متوسط بود، و پتاسیم از یک توزیع همبسته مکانی پیروی نمیکند.

کلیدواژه‌ها