نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

منظور از تضاد آب کشاورزی ،درگیری ها و منازعات میان بهره برداران آب در بخش کشاورزی است. هدف این مقاله ، بررسی دیدگاه های کارشناسان امور آب منطقه پیرامون تضاد آب کشاورزی بود.این تحقیق ، در شبکه آبیاری سد درودزن در استان فارس و با استفاده از روش توصیفی ، همبستگی انجام شد. جمعیت کارشناسان مشغول کاردر امور آب منطقه در حوزه پایاب سد درودزن 75 نفر بود که 66 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان تایید گردید. پایایی ابزار جمع آوری داده ها با استفاده از یک مطالعه راهنما و آزمون آلفای کرونباخ، محاسبه شد. یافته ها نشان داد که در میان گروه های موجود در تضاد آب ، مناقشه اصلی میان کشاورزان پایین دست و بالادست است. کشاورزان پایین دست ، بازنده اصلی در توزیع آب بودند. نوع منازعه آب « تضاد آشکار » بود. این نتیجه نشان می دهد که تضاد آب در این منطقه به تدریج رو به افزایش است . دلایل اصلی برای افزایش تضاد در بهره برداری از منابع آب ، « خشکسالی » ، « کمبود آب » و « نوع مدیریت آب توسط دولت » بودند. با توجه به نظر کارشناسان، بهترین نوع مدیریت آب باید ترکیبی از نظارت دولتی و مدیریت محلی توسط کشاورزان باشد. تفاوت معنی داری میان نظرات گروه های مختلف کارشناسان در رابطه با تضاد آب کشاورزی وجود نداشت .

کلیدواژه‌ها