تضاد در بهره برداری از آب در شبکه آبیاری سددرودزن: دیدگان کارشناسان امور آب منطقه

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ترویج و اموزش کشاورزی، بخش ترویج و اموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز، شیراز، ایران

2 دانشیار ترویج و اموزش کشاورزی، بخش ترویج و اموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز، شیراز، ایران

3 عضو عیئت علمی و مسئول هماهنگی CREES (مرکز مطالعات انرژی و زیست محیطی حوزه دریای خزر) ، دانشگاه آزاد برلین آلمان

چکیده

منظور از تضاد آب کشاورزی ،درگیری ها و منازعات میان بهره برداران آب در بخش کشاورزی است. هدف این مقاله ، بررسی دیدگاه های کارشناسان امور آب منطقه پیرامون تضاد آب کشاورزی بود.این تحقیق ، در شبکه آبیاری سد درودزن در استان فارس و با استفاده از روش توصیفی ، همبستگی انجام شد. جمعیت کارشناسان مشغول کاردر امور آب منطقه در حوزه پایاب سد درودزن 75 نفر بود که 66 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان تایید گردید. پایایی ابزار جمع آوری داده ها با استفاده از یک مطالعه راهنما و آزمون آلفای کرونباخ، محاسبه شد. یافته ها نشان داد که در میان گروه های موجود در تضاد آب ، مناقشه اصلی میان کشاورزان پایین دست و بالادست است. کشاورزان پایین دست ، بازنده اصلی در توزیع آب بودند. نوع منازعه آب « تضاد آشکار » بود. این نتیجه نشان می دهد که تضاد آب در این منطقه به تدریج رو به افزایش است . دلایل اصلی برای افزایش تضاد در بهره برداری از منابع آب ، « خشکسالی » ، « کمبود آب » و « نوع مدیریت آب توسط دولت » بودند. با توجه به نظر کارشناسان، بهترین نوع مدیریت آب باید ترکیبی از نظارت دولتی و مدیریت محلی توسط کشاورزان باشد. تفاوت معنی داری میان نظرات گروه های مختلف کارشناسان در رابطه با تضاد آب کشاورزی وجود نداشت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agricultural Water Conflict in the Doroodzan Dam Irrigation Network, Iran: The Opinion of Regional Water Experts

نویسندگان [English]

  • Masoud Bijani, 1
  • Dariush Hayati 2
  • Behrooz Abdolvand 3
1 PhD Student of Agricultural Extension and Education, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Coordinator of CREES (Caspian Region Environmental and Energy Studies), Freie Universität Berlin, Germany.
چکیده [English]

Agricultural water conflict describes conflicts among water stakeholders in the agricultural sector. The purpose of this study was to investigate regional water experts’ opinions towards agricultural water conflicts. The research was conducted in Doroodzan dam irrigation network in Fars Province, Iran. The study was carried out by using a descriptive, correlative method. All regional water experts who worked downstream of Doroodzan dam formed the population of this study (75 experts) of whom 66 people were recruited as a sample from this population. A questionnaire was used as a tool for gathering data and its validity was confirmed by a group of professionals. A pilot study was conducted and Cronbach's alpha test was applied to determine the data collection instrument reliability. Findings revealed that, among groups involved in water conflicts, the main conflict was between farmers in downstream and upstream. Downstream farmers were the main losers in water distribution. The dominant form of water conflict was "open conflict" as well. This result shows water conflict in this area is groing more gradually. The main reasons for increasing water conflict were "drought", "water scarcity" and "the style of water management by the government". According to the experts' opinions, the best type of water management must be a combination of governmental monitoring and local management by farmers. There were no significant differences among different groups of experts in regard to agricultural water conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Agricultural Water Conflict
  • Regional Water Experts
  • Doroodzan Dam